Čtvrtek 18. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

120.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně
investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky,
podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu
/sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala ministryně financí Alena Schillerová. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Tento materiál je předkládán na základě usnesení vlády č. 398 ze dne 22. května 2017, kterým bylo schváleno sjednání Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou ČR a vládou Íránské islámské republiky. Dohoda byla podepsána 18. prosince 2017 v Teheránu. A nyní se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s její ratifikací.

Jedná se o další mezinárodní dohodu, která upevňuje právní postavení a působení českých investorů v Íránu. V této souvislosti odkazuji na již sjednanou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění či mezinárodní dohodu o hospodářské spolupráci. Sjednáním této investiční dohody Česká republika následuje jiné členské státy EU, které v minulosti takovou dohodu o podpoře a ochraně investic s Íránem již sjednaly a kterými jsou: Bulharsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko a Švédsko. Z mimounijních zemí je třeba zmínit Japonsko, Korejskou republiku a Švýcarsko. Uzavření dohody tak tedy pouze zrovnoprávní postavení ČR s dalšími státy EU. Dohoda totiž svým obsahem ve velké míře usnadňuje českým investorům působení na íránském trhu a přináší ochranu českých investic včetně možnosti využití systému řešení sporu prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Tento režim ochrany je o to více potřebný v době, kdy se mezinárodní obchodní a politické vztahy mezi Íránskou islámskou republikou a jejími obchodními partnery střetávají v řadě dosud nevyřešených otázek. Ratifikací této dohody poskytneme českým investorům dosud neexistující úroveň mezinárodní ochrany, mimo jiné právě pro případy, kdy podobné změny národní či mezinárodní politiky negativně ovlivní podnikatelské prostředí a ochrana před národními soudy nebude vhodným nástrojem pro řešení vzniklých sporů.

Dohoda obsahuje všechny standardní záruky a principy ochrany investic, jakými jsou: standard rovného a spravedlivého zacházení, zákaz nezákonného vyvlastnění, standard poskytnutí plné ochrany a bezpečnosti a následuje nejnovější trendy ve sjednávání mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic. Dohoda je kompatibilní s právem EU a zohledňuje specifické právní prostředí obou smluvních států. Uzavírá se na dobu deseti let a vstoupí v platnost třicátým dnem po obdržení poslední notifikace, že byly splněny všechny náležitosti nutné pro vstup této dohody v platnost.

Zastupitelský úřad ČR v Teheránu informoval Ministerstvo financí, že text dohody byl schválen íránským parlamentem. Dohoda bude platná až do doby, než ji jedna ze stran písemně vypoví. Po písemném vypovězení bude dohoda aplikovatelná pro investice učiněné před vypovězením po dobu dalších deseti let, což má za následek, že vypovězením se automaticky nezhoršuje právní ochrana pro již učiněné české investice na území Íránu. Vzhledem k tomu, že mají být touto dohodou upravena práva a povinnosti osob, resp. věcí, jejichž úprava je vyhrazena zákonu. Dle Ústavy ČR, konkrétně čl. 49 písm. a) a e), musí být tato dohoda sjednávána jako smlouva prezidentská, proto je k jejímu vstupu v platnost nutné schválení Parlamentem ČR a ratifikace prezidentem republiky.

Sjednání dohody je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy ČR. Bude přínosem pro spolupráci ČR s Íránskou islámskou republikou v ekonomické oblasti. Samotné sjednání dohody by nemělo narušit vztahy s našimi strategickými partnery, jako je Izrael a USA, neboť jsou založeny na širší spolupráci a nikoliv pouze na otázce Íránu. Nicméně se strategickými partnery sdílíme obavy v řadě záležitostí včetně íránského balistického programu, aktivit Íránu v regionu a lidských práv a pravidelně tato témata zvedají zástupci ČR na příslušných bilaterálních a multilaterálních fórech. Vzhledem k tomu, že obdobnou dohodu má s Íránem uzavřenou celá řada evropských států včetně členských států EU, zajistí se sjednáním dohody srovnatelná ochrana investorů a jejich investic, jakou požívají ostatní členské státy EU. Pokračování k naplnění společného komplexního akčního plánu je prioritou všech členských států EU včetně podpory rozvoje ekonomických vztahů s Íránem. Rozvoj ekonomických vztahů s Íránem je současně i nástrojem pro dodržování tohoto plánu z jeho strany.

Česká republika se dále podílela na přijetí řady protiopatření EU proti extrateritoriálním dopadům sankcí USA, mimo jiné např. aktualizaci tzv. blokačního nařízení z roku 1996, jíž EU reagovala na tyto sankce USA. Investiční dohoda po vstupu v platnost neovlivní naše závazky v oblasti sankcí a kontrol vývozu. Společný komplexní akční plán pouze ukončil ekonomické sankce vůči Íránu. Sankční režimy týkající se jaderného programu, a to včetně úpravy vývozu zboží dvojího užití, a sankční režimy týkající se lidských práv zůstaly nadále v platnosti.

Pokud jde o objem českých investic v Íránu, v současné chvíli máme informace pouze o jediném projektu, kterým je vybudování uhelného dolu v provincii Kermán společností Ostroj, a. s. Hodnota projektu přesahuje 70 milionů amerických dolarů.

Obchod ČR s Íránem za prvních osm měsíců roku 2018 přesáhl objem 60 milionů amerických dolarů, což odpovídá výsledku v roce 2017, kdy obchod za celý rok dosáhl 92 milionů amerických dolarů, což odpovídá výsledku, jak jsem řekla, v roce 2017. Po zavedení sankcí je zaznamenán pokles zájmu českých firem o obchodní příležitosti v Íránu, ale naopak roste zájem íránských subjektů obchodovat v ČR. Hlavními exportními oblastmi jsou skleněné výrobky, elektrotechnika, doprava a zemědělské stroje, důlní vybavení, energetika a odpadové hospodářství.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Také děkuji. Já teď přečtu omluvy. Takže paní poslankyně Margita Balaštíková se omlouvá od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Monika Jarošová se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Zdeněk Podal se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan ministr životního prostředí Richard Brabec se omlouvá od 13 hodin do konce jednání, a to z pracovních důvodů.

Usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 124/2. Návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 124/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru poslanec Jaroslav Holík. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené dámy ministryně a páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, zpráva paní ministryně byla natolik podrobná, že mi tady nezůstal už téměř žádný prostor, abych něco doplnil. Jediné, co můžu říct, že Česká republika je malá průmyslová země, která potřebuje export, a z toho důvodu jsem pro schválení této dohody. Podrobnost potom přečtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby se ujala slova. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 20. schůze ze dne 20. února 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsaná dne 18. prosince 2017 v Teheránu, sněmovní tisk 124. Po úvodním slově náměstkyně ministryně financí, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení. za prvé, Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, která byla podepsána dne 18. prosince 2017 v Teheránu; za druhé zmocňující ustanovení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže obecnou rozpravu končím. Táži se na případná závěrečná slova. Paní ministryně, zpravodajové? Nemáte zájem. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Bude se tedy jednat o usnesení, které nám přednesla paní poslankyně Vostrá jako zpravodajka. Svolám poslance do jednacího sálu.

Aha, proto jsem se ptal, jestli se hlásíte, abyste nám přednesl. Otevřu ještě obecnou rozpravu. Pardon, otevírám podrobnou rozpravu v tom smyslu, že pan poslanec Jaroslav Holík, zpravodaj zahraničního výboru, nám přednese ještě usnesení zahraničního výboru.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám přednesl usnesení zahraničního výboru z 26. schůze ze dne 21. února 2019. Po odůvodnění náměstka ministryně financí Ing. Mgr. Stanislava Kouby, ve zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Holíka zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, která byla podepsána dne 18. prosince 2017 v Teheránu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, a já tedy končím podrobnou rozpravu a ptám se, jestli je zájem ještě o nějaká závěrečná slova. Zpravodajové, paní ministryně? Zájem nevidím.

Budeme hlasovat o dvou usneseních. Za prvé tady máme usnesení rozpočtového výboru, to bylo předneseno jako první, paní poslankyně Miloslava Vostrá. Jako druhé jsme tady slyšeli usnesení zahraničního výboru. První bude usnesení rozpočtového výboru. Svolám poslance gongem do sálu. Usnesení jsou totožná, bude jenom jedno hlasování. Svolám poslance do sálu. Myslím si, že už jsme tady v dostatečném počtu. Ještě počkáme. Usnesení jsou totožná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 83, přihlášeno 145 poslanců, pro 108, proti 0, výsledek byl návrh přijat, s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Přečtu ještě další omluvu. Paní poslankyně Ivana Nevludová se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

Zahájíme projednávání dalšího tisku, jedná se o

Aktualizováno 28. 5. 2019 v 13:46.
Přihlásit/registrovat se do ISP