(12.50 hodin)

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Já věřím, vážená paní ministryně prostřednictvím předsedajícího, že to není úmysl, že nevystupujete v té obecné rozpravě, protože pak už na vás samozřejmě nemůžeme reagovat. Naštěstí pan předseda Stanjura musel odejít, tak teď využívám přednostní právo jako místopředseda poslaneckého klubu.

Já bych chtěl poděkovat za tu vaši odpověď. Konečně jsem pochopil, že vaše představa, jak řešit neudržitelný důchodový systém v České republice, je, že budete zvyšovat daně. Rozumím tomu, určitě s tím bytostně nesouhlasím, nicméně konečně jsem to pochopil a zaznělo to tady na mikrofon. Doufám, že vás poslouchá i váš velký koaliční partner v čele s panem premiérem. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl s přednostním právem pan poslanec Bauer a nyní tedy, jestli tady není žádné přednostní právo, otevírám podrobnou rozpravu a do podrobné rozpravy jako první máme přihlášenou poslankyni Lucii Šafránkovou, připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím. A jenom připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji. Tak jak už jsem říkala v obecné rozpravě, ráda bych se teď přihlásila ke sněmovnímu dokumentu s č. 2895. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dalšího v pořadí požádám o vystoupení pana poslance Tomáše Martínka, připraví se paní poslankyně Golasowská. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Rád bych se přihlásil k těm pozměňovacím návrhům, které jsem již odůvodňoval, sněmovní dokumenty pod č. 2952 a 2954. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní paní poslankyně Golasowská. Prosím.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který se týkal té pětistovky pro matky za každé dítě a samozřejmě taky pro otce, kteří pečovali o děti. Pozměňovací návrh je načten v systému pod č. 2953. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Ferjenčík. Je to do podrobné rozpravy? Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bohužel na rozdíl od pana Bauera nedisponuji přednostním právem, tak jsem se chtěl aspoň touto cestou zeptat paní ministryně v reakci na její závěrečné slovo, zda sociální demokracie podpoří náš návrh na zvýšení daňové slevy na poplatníka, když jí přijde ta výše zdanění práce nepřijatelná.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, já bych vám chtěl zdůraznit, že podle § 94 jednacího řádu během podrobné rozpravy se předkládají k návrhu zákona pozměňovací popř. jiné návrhy. Takže bych opravdu požádal všechny poslance, aby dodržovali jednací řád Sněmovny, případně si za váš klub, pakliže nemáte přednost jako poslanec klubu, můžete ze svého centra klidně určit někoho, kdo bude v zastoupení mít přednostní právo, tak jako to udělal klub ODS, a není vůbec problém, abyste vystoupili. Takže jenom abychom dodržovali tento proces, jinak se nám tady ta debata může zvrtnout.

Takže já se podívám jenom, jak je to v podrobné rozpravě, zdali máme někoho dalšího přihlášeného. Nikoho dalšího nevidím. Takže já podrobnou rozpravu končím a táži se případně na závěrečná slova. Nemáte žádný zájem o závěrečná slova. Nemáme tady žádné návrhy, které by byly k hlasování, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu. (V sále je veliký hluk.)

 

Další bod, který budeme projednávat, je

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 326/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede v zastoupení pana ministra Vladimíra Kremlíka paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, vážený pane předsedající -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, a já vás poprosím o klid! O klid v jednacím sále, prosím, aby se paní ministryně mohla vyjádřit, abychom ji slyšeli. Tak prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v nepřítomnosti pana kolegy Kremlíka si dovoluji představit tento sněmovní tisk. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o dráhách. Cílem tohoto návrhu zákona je v podstatě provést implementaci relevantních předpisů Evropské unie, a to je směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 2016, dále nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 2016 a nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách. Nad rámec implementace shora uvedených předpisů je rovněž navrhováno odstranění několika nedostatků stávající právní úpravy obsažené v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. V těchto fázích projednávání návrhu zákona Ministerstvo dopravy usilovalo o zachování rozsahu upravované materie tak, aby obsahovala primárně úpravu nezbytnou k naplnění závazků plynoucích České republice z jejího členství v EU.

Hospodářský výbor a výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny doporučily návrh zákona projednat a schválit ve znění jimi doporučených pozměňovacích návrhů. Hospodářský výbor doporučil přijmout k návrhu zákona šest pozměňovacích návrhů, z nichž čtyři Ministerstvo spravedlnosti (dopravy?) nerozporuje. Jsou to pozměňovací návrhy paní poslankyně Matušovské, pozměňovací návrh poslance Kolovratníka a pozměňovací návrh poslance Ferance. Se dvěma pozměňujícími návrhy vyslovuje však zásadní nesouhlas. Jako nejvíce problematický z hlediska Ministerstva dopravy se jeví pozměňovací návrh zasahující do vymezení veřejně nepřístupné vlečky a pozměňovací návrh upravující vymezení hlavních činností. Ačkoliv oba byly doporučeny hospodářským výborem, nelze se s nimi ztotožnit. Jejich přijetím by se nová právní úprava stala nekonformní s právem EU, přičemž v takovém případě by hrozilo České republice zahájení řízení pro porušení práva Evropské unie ze strany Evropské komise a příp. i citelné sankce.

Výbor pro bezpečnost pak doporučil přijmout k návrhu zákona pozměňující návrh upravující zřízení jednotky hasičského záchranného sboru. K tomuto návrhu zaujímá Ministerstvo spravedlnosti (?) negativní stanovisko, neboť jako vhodnější a lépe zpracovaný vnímá pozměňovací návrh poslance Kolovratníka.

Očekávám, že v rámci podrobné rozpravy ve druhém čtení bude k návrhu uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů, ke kterým bude ze strany Ministerstva dopravy následně zaujato detailní stanovisko. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A já prosím Poslaneckou sněmovnu ještě jednou o klid, vydržme to, máme ještě pár minutek. Přečtu dvě omluvy. Pan poslanec Tomáš Kohoutek se omlouvá mezi 14.30 a 19. hodinou z důvodu jednání ve volebním kraji a pan poslanec Robert Králíček se omlouvá mezi 16. a 19. hodinou z pracovních důvodů.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 326/1 a 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. A jenom upozorňuji, že vás s dovolením ve 13 hodin přeruším. Tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP