(12.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Jedná se o

151.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb.,
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 298/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, poslanec Vojtěch Munzar. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 298/3, který byl doručen dne 18. dubna 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 298/4.

Já se nyní táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Máte. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je trvalý hluk.)

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložená novela zákona o investičních pobídkách a související části zákona o zaměstnanosti byla již podrobně představena v prvním a druhém čtení. Dovolte mi proto se jen krátce vyjádřit k pozměňovacím návrhům, předloženým ve druhém čtení.

Přesto mi ještě dovolte zdůraznit význam tohoto zákona, protože jsme bytostně přesvědčeni, že zákon o investičních pobídkách dává smysl, nicméně ve zcela jiné podobě, než tak jak byl doposud. Je třeba mít stále na paměti, že platí stále ten původní návrh, resp. ten původní režim, a ten nový dostává nové investory do pozice takové, že o jakoukoliv podporu mohou žádat pouze ti, kteří budou dávat zdroje prokazatelně do výzkumu, do vývoje, do inovací, do přidané hodnoty. To, jsme přesvědčeni, by mělo být cílem celé našeho hospodářství, ekonomiky. To znamená, abych vás nyní seznámil -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid! Poslaneckou sněmovnu, protože opět už ani neslyšíme pana ministra. Prosím vás o klid, abychom slyšeli, co nám tady pan ministr říká. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Děkuji. Pozměňovací návrhy hospodářského výboru. Svým usnesením z 20. března 2019 doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona projednat a schválit ve znění čtyř pozměňovacích návrhů a jedné legislativně technické úpravy. Většinou se jedná o návrhy, které mají především zpřesňující charakter. Tyto návrhy vnímáme jako vhodné a přijatelné.

Pokud jde o návrh na explicitní uvedení Hospodářské komory do textu zákona, zde bych chtěl pouze uvést to, že nejen Hospodářská komora, ale i další zaměstnavatelské organizace jsou zapojené do konzultací při přípravě materiálů vlády, které se jich dotýkají.

Nyní pozměňovací návrh pana poslance Munzara na zrušení zákona o investičních pobídkách. Jedná se o návrh, který zrušuje celý zákon o investičních pobídkách s odůvodněním, že se tím umožní diskuse o přednosti a novém pojetí investičních pobídek. V případě námi navržené novelizace předcházela skutečně složitá příprava a velmi odborná debata s veřejností v rámci výzkumu, v rámci vývoje, se všemi podnikatelskými svazy, institucemi, Hospodářskou komorou atd. Ta diskuse trvala dva roky a nejedná se rozhodně o narychlo předložený návrh, ale mohu vás opravdu ubezpečit, že veškeré dostupné možnosti řešení námi byly uváženy včetně všech přínosů, plusů a minusů. Nicméně je třeba říct, že souhlasíme, že v současné situaci, kdy se ekonomika naší země nachází na vrcholu, nebo minimálně jsme v dobré kondici, je potřebné ten systém investičních pobídek zásadně omezit, to je pravda, a je třeba změnit zacílení. S tím plně souhlasíme. Současně si musíme uvědomit, že není možné to udělat razantně, a to tím způsobem, že bychom vše okamžitě zastavili, protože zrušením systému investičních pobídek bychom se nepochybně připravili o stimul velmi zajímavých společností, které jsou připraveny investovat do výzkumu, do vývoje, společností, které jsou schopny přinést přidanou hodnotu, a tímhle tím návrhem vlastně zásadním způsobem redukujeme jejich počet, nicméně neříkáme definitivně nikoliv. Takže považujeme proto tento potřebný nástroj zachovat, nikoliv ovšem ve stávající podobě, a to tak, abychom mohli na úrovni vlády flexibilně ovlivňovat nastavení těchto pobídek.

Za další. Pozměňovací návrh poslance Munzara na omezení investičních pobídek, a to jen pro malé a střední podnikatele, to na první pohled dává svůj význam. Já bych si tady dovolil říct jenom nějaká čísla, a to taková, že za to poslední sledované období, čili za rok 2018, se jednalo o 19 % příjemců z řad malých a středních firem. Když se podíváme obecně, jak vůbec vypadá investiční aktivita velkých a malých firem, tak se to úplně od sebe zásadně neliší. Jenom ještě doplním, o jaká se jedná čísla ve smyslu, jak velká musí být ta investice. Je to pouze pro připomenutí, ale myslím, že to je důležité.

Ten současný stav je ještě takový, že to platí pouze pro ty, kteří dávají do té investice 100 milionů korun a výše. Pokud se jedná o postižené regiony, tak je to 50 milionů korun a výše, ta investice. A ten nový návrh, který ještě předkládáme, ten to redukuje na polovičku. Jinými slovy vlastně, je to pro firmy ve všech regionech 50 milionů a výše a v těch postižených 25 milionů korun a výše. To znamená, nejedná se pouze o velké firmy, jedná se o střední firmy, většinou i menší firmy. Těch 25 milionů korun už není nedosažitelná částka. Ale co je ještě důležitější, je to, že pro malé a střední firmy se připravuje a připravily a existuje, a my je nyní i průběžně realizujeme, a teď zde hovořím jako člověk, který malé a střední firmy zastupoval celou řadu let, celá řada jiných instrumentů, které jsou pro ně možná daleko pohodlnější, rychlejší a jsou i řekněme časově dostupnější.

Řeknu příklad. Může se využívat program Trend, který distribuuje Technologická agentura - TAČR. Přednedávnem jsme schválili z rozpočtu výzkumu, vývoje a inovací další poměrně vysokou částku na dobu osmi let - 6 miliard korun ze státních zdrojů pro program Country for future, ideálně pro malé firmy, které chtějí využít zajímavé investice spojené s inovacemi. Jsou zde programy OPPIK, které lze rovněž zejména pro menší a střední firmy využít elegantně pro investiční aktivity a podporu investic. Je tady celá řada zemědělských programů v rámci rezortu zemědělství. A je zde samozřejmě celá řada dalších programů tzv. tačrovských, čili technologické agentury, ve smyslu toho, když ta menší firma spolupracuje třeba s nějakou univerzitou nebo výzkumným ústavem. Chci tím fakticky říct, že malé a střední firmy mají dneska dostatečný počet nástrojů na to, aby si podpořily svoji investici, a dokonce ve vyšším stupni a zajímavěji, než kdyby získaly podporu tohoto charakteru. To je důležité říkat.

Co je ještě zajímavější, je to, že ty programy nejsou zcela využívány. Například v TAČR je převis dneska nabídky, než je poptávka. Takže není pravda to, že by malé střední firmy nemohly dosáhnout na investiční pobídky. Z tohoto důvodu se domníváme, že ponechat ten režim, jak jsme navrhli, na poloviční částce, to znamená ještě jednou 50 a 25 milionů, je v tomto případě smysluplné.

Dovolím si ještě okomentovat pozměňovací návrh pana poslance Juříčka, v rámci kterého tento poslední návrh doplňuje v návrhu novely zákona lhůtu pro projednání žádosti o investiční pobídku vládou na tři měsíce. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu je tento návrh po diskusích přijatelný.

Takže hospodářský výbor, který byl určen jako garanční, projednal podané návrhy dne 2. května tohoto roku a s procedurou hlasování, kterou garanční výbor doporučil, souhlasím. Plně se ztotožňuji i se stanovisky garančního výboru k pozměňovacím návrhům, k nimž stanovisko garanční výbor zaujal. K pozměňovacímu návrhu pana poslance Munzara na omezení systému investičních pobídek pouze na malé a střední podnikatele garanční výbor stanovisko nepřijal, nicméně s ohledem na důvody, které jsem se pokusil uvést, Ministerstvo průmyslu a obchodu nedoporučuje přijetí tohoto pozměňovacího návrhu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste z tohoto pohledu zvážili své postoje při hlasování o pozměňovacích návrzích a předložený návrh zákona podpořili. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám... No, já vás tedy dám jako... Ve třetím čtení to není tak, že by zpravodaj vystupoval ještě před otevřením rozpravy, takže já nyní otevírám rozpravu, kam se nicméně můžete samozřejmě přihlásit a máte i přednostní právo. Takže jestli chcete následně vystoupit, tak budete první, stejně tak jako tak.

Takže já otevírám rozpravu a jako první s přednostním právem vystupuje zpravodaj garančního výboru pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP