(18.30 hodin)
(pokračuje Cienciala)

V rozpravě na plénu Senátu byla také diskutována otázka, zda pozměňovací návrhy nejsou takzvaným přílepkem. Senát je toho názoru, a to s ohledem na vymezení takzvaného přílepku v nálezech Ústavního soudu, že v tomto případě nejde o právní úpravu jiné legislativní materie, ale že zde existuje úzký vztah mezi obsahem a účelem původního návrhu zákona a obsahem a účelem posuzovaného pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se velmi omlouvám, pane senátore, vzhledem k usnesení Poslanecké sněmovny jsem nyní nucen přerušit nejen vaši řeč, ale i projednávání tohoto bodu. Na 18.30 hodin jsme zařadili bod Financování sociálních služeb - reálná situace a musíme se mu nyní věnovat. (Děkuji.) Já vám děkuji také za pochopení. Předávám řízení schůze. Přerušuji projednávání tohoto bodu a budeme se věnovat napevno zařazenému bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobrý večer. Máme tady pevně zařazený bod na 18.30 hodin s názvem

244.
Financování sociálních služeb - reálná situace

Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu poslanec Marek Výborný, který, bude-li souhlasit, se zároveň stane i jeho zpravodajem. Souhlasíte, pane poslanče? Máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, samozřejmě se omlouvám panu senátorovi za to přerušení předchozího bodu, ale usnesení Sněmovny takto bylo na základě i dohody napříč poslaneckými kluby. Ten bod, který máme zařazený teď napevno, financování sociálních služeb, považujeme skutečně za závažný a já bych byl rád, kdyby to jednání bylo velmi krátké a kdyby nám vláda, potažmo paní ministryně, jasně naznačila kroky, které je vláda připravena učinit.

Dovolím si tady stručnou rekapitulaci. Na schůzi Poslanecké sněmovny 30. května 2019 jsme projednávali - byla to mimořádná 31. schůze Poslanecké sněmovny - jsme celé téma velmi dlouze diskutovali a na závěr pak přijali konkrétní usnesení. První z nich ukládalo prostřednictvím vlády Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí v termínu do 7. června předložit Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2 miliardy korun. Toto usnesení vláda, potažmo obě dvě ministerstva, naplnila a 7. června 2019 zde paní ministryně - obě dvě - vystoupily, krátce předtím si uspořádaly tiskovou konferenci, kde se téměř objaly, slíbily si, že pojedou společně na dovolenou a oznámily, že sociální služby v České republice jsou zachráněny.

Je potřeba, bohužel, nyní a nikoli v tom časovém presu pátečního odpoledne a času půl druhá říci, jaká je skutečná reálná situace. Proto ten bod zní "reálná situace". Ta je taková, že obě dvě ministerstva, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak Ministerstvo financí, skutečně našla ve svých rezervách, každé ministerstvo, po půlmiliardě korun, a tyto prostředky mají v nejbližší době doputovat na jednotlivé kraje přesně podle přerozdělovacího klíče a kraje těmito prostředky budou disponovat jak pro své příspěvkové organizace, tak pro další poskytovatele sociálních služeb v rámci neziskového sektoru a samozřejmě také pro obce, protože to jsou často také poskytovatelé sociálních služeb - zřizují domovy pro seniory - a další zařízení a instituce poskytující sociální služby.

Nicméně, a to je to jádro problému a to je ten důvod, proč tady skutečně mohu říci, že tato Sněmovna byla, když to řeknu velmi eufemisticky, obalamucena vládou, potažmo jednou i druhou paní ministryní - to jádro pudla se skrývá v další 1,5miliardě, protože tady to vyznělo tak, že vláda vlastně splnila nad očekávání a nad rámec, nad rámec toho, co bylo požadováno, protože kromě té 1 miliardy, tu nikdo nerozporuje, přináší další 1,5 miliardy.

A už tady nezaznělo jednak, že tato 1,5miliarda je určena na tři roky, na tříleté financování, to znamená, že když to vezmeme kolem a kolem a podělíme, tak zjistíme, že tedy to je 1,5 miliardy, i kdyby to takto krásně mělo být z těch individuálních projektů, a já chápu, že paní ministryně bude argumentovat, že je tady možné zrychlené čerpání a že z té 1,5 miliardy to lze zaflikovat už v roce 2019, ale já to považuji za hrubě nesystémové, protože není přece možné tady jakýmkoliv způsobem sanovat povinnost státu tím, že budeme tyto finanční prostředky čerpat z evropských fondů a tímto způsobem řešit neschopnost vlády a neschopnost ministerstva, respektive obou dvou ministerstev, ty finanční prostředky skutečně nalézt.

A ten zásadnější problém ještě. I kdyby tedy přistoupili na tu argumentaci, která tady zazněla, a přistoupili na to, že 1,5 navíc v rámci individuálních projektů kraje dostanou, tak - a prosím pěkně, to je argumentace, která zazněla z Asociace krajů České republiky od radních a náměstků, kteří se věnují sociálním službám, a je to argumentace, kterou si můžete dočíst na webových stránkách jednotlivých krajů, kde jsou hejtmani za hnutí ANO, kde jsou hejtmani za sociální demokracii a další, je to tam jasně popsané, a když se podíváte i do prohlášení, které podepsali tito zástupci krajů jednotlivých, tak to je naprosto zřejmé - 1,5 miliardy z individuálních projektů lze použít pouze na financování programů, které souvisí se sociální prevencí. A abych byl naprosto přesný, tak vám tady odcituji, o jaké sociální služby se jedná. Jsou to azylové domy pro rodiče s dětmi, azylové pro jednotlivce, azylové domy kombinované, domy na půl cesty, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace. Tečka. Čili žádná další pobytová zařízení typu domovů pro seniory a podobně tam skutečně nenajdete. Čili zde je evidentní, že ta 1,5miliarda ten problém v žádném případě neřeší. A pokud tedy kraje si to rozpočítaly, tak já tady uvedu konkrétní čísla. Moravskoslezskému kraji dneska chybí 418 milionů korun, kraji Pardubickému po tom započtení - protože i kdyby použili ty peníze na ty individuální projekty, tak je mohou použít maximálně ve výši 17 milionů korun a bude chybět dalších 40 milionů korun. Čili prostě to, co tady bylo prezentováno, bohužel, bohužel není, není pravda.

A co to znamená, respektive co to způsobí? To, že vláda našla zatím jednom 1 miliardu korun, způsobí to, že ten problém se odsunul ze začátku září na začátek listopadu. A ta jednotlivá zařízení, ať už to jsou domovy pro seniory, domovy pro matky s dětmi a tak dále, mohli bychom pokračovat dál a dál, pro ty, kteří se o sebe nemohou sami postarat, pro hendikepované, hrozí ten problém na začátku listopadu. Ředitelé buď budou muset propouštět a ještě se budou muset klepat, aby nezačalo pořádně mrznout, aby ušetřili nějaké finanční prostředky na provozu.

Tak já si myslím, že toto je naprosto nezodpovědné chování a já věřím, že po té reakci poskytovatelů, protože pokud, prosím, znáte reakce ať už ředitelů Diakonie, charity, Slezské diakonie nebo nakonec reakci pana Horeckého, který je šéfem zastřešující organizace poskytovatelů sociálních služeb, tak tam je to naprosto zřejmé. Vláda tímto krokem, respektive ministerstva, jenom způsobila odložení toho problému ze začátku září někdy na začátek listopadu.

Já věřím, že vláda si toho je vědoma. Jenom připomenu genezi celého problému. Prosinec 2018, schvalování státního rozpočtu v souběhu s opodstatněným a správným zvýšením platů a zvláštního příplatku v sociálních službách, kde vláda slíbila v prosinci 2019 tady u toho pultíku, že tyto finanční prostředky budou nalezeny, tak jako to bylo v předchozích letech, a budou skutečně poskytnuty krajům, tak aby tato věc - která ale prosím pěkně vyplývá ze zákona o sociálních službách. Pokud se tam podíváte, nepletu-li si to, paragraf 99, je to tam uvedeno naprosto jasně. Čili je to povinností státu se podílet na službách, které stát převedl pod jednotlivé kraje, obce, případně potom poskytuje neziskový sektor, který ty finanční prostředky dostává přerozdělené ze státního rozpočtu právě přes krajské úřady. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP