(Jednání pokračovalo v 12.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě jednou dobrý den. Předtím než přistoupíme k hlasování o usnesení, přečtu jednu omluvu. Pan ministr Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání od 11.00 do 15.00 hodin z pracovních důvodů.

A nyní požádám zpravodaje pana poslance Marka Výborného, aby nás provedl hlasováním. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Po poměrně vzrušeném a bouřlivém jednání zástupců poslaneckých klubů, kde se zjevně ukázalo, že ta dohoda není hlavně uvnitř vládní koalice, budeme hlasovat. Budeme hlasovat přednesené návrhy usnesení v pořadí tak, jak byly načteny v podrobné rozpravě. Budeme hlasovat po jednotlivých bodech. (Předsedající: Ano.)

Já si tedy dovolím začít tím prvním usnesením: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá Ministerstvu práce a sociálních... Tak ještě jednou. (Předsedající: Ano. Ano, prosím, ještě jednou, abychom to tedy...) Pan předseda Stanjura do toho skočil.

Začínáme tedy sérií návrhů poslaneckého klubu KDU-ČSL, to aby bylo jasno pro předsedy klubů.

První usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy korun."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se všichni znovu svými hlasovacími kartami, poté budeme hlasovat. Ještě moment. Přečtu ještě jednu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Lukáš Černohorský z dnešní schůze Sněmovny od 14.30 hodin, a to z důvodu pracovních jednání.

 

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4. Přihlášeno 149 poslanců, pro 75. Usnesení bylo přijato. (Potlesk napříč sálem.) Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Druhé usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 31. července 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh finanční alokace na dotace pro sociální služby pro rok 2020."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? (Hluk v sále.)

Hlasování číslo 5. Přihlášeno 150 poslanců, pro 74, proti 1. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Za třetí: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v termínu do 25. června 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, svazů, měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v České republice v dalších letech."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6. Přihlášeno 152 poslanců, pro 142, proti nula. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby do 31. srpna 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 - domácí zdravotní péče a odbornosti 926 - mobilní specializovaná paliativní péče od roku 2020, v závorce, v případě, že bude Ministerstvo zdravotnictví České republiky v důsledku nedohody v rámci takzvaného dohadovacího řízení stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro tento segment péče pro rok 2020."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7. Přihlášeno 153 poslanců, pro 80, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Za páté: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 30. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8. Přihlášeno 153 poslanců, pro 139, proti 5. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Teď zde máme návrhy usnesení poslaneckého klubu KSČM. Připomínám, možná tam někde může být nějaký drobný překryv, ale byla taková dohoda, že se budou hlasovat všechna usnesení, i ta, která se mohou někde částečně překrývat.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přihlášeno 154 poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Za druhé: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace v termínu do 30. 6. 2019."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 10. Přihlášeno 154 poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Za třetí: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí s dotčenými partnery, zejména Asociací krajů, Svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, projednat nad rámec připomínkových řízení připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV do 15. 6. 2019."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11. Přihlášeno 154 poslanců, pro 105, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP