JUDr. Emerich Radda

Date of birth: in year 1882

Seznam činností

(czech name) Vybor

  • (czech name) Vybor pravni, member from 10. 6. 1920 till 20. 10. 1921
  • (czech name) Vybor ustavni, member from 10. 6. 1920 till 20. 10. 1921
  • (czech name) Vybor vysetrovaci, member from 10. 7. 1920 till 12. 11. 1920

National Assembly

Záznam jmenného rejstříku

RADDA Emerich, dr,

X. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - práv. - ústav. - ústav. práv. a vyšetřov.

Návrhy:

na změnu některých ustanovení vládního nařízení ze dne 9. prosince 1921, č. 450 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeobecné dani z obratu a z pracovních výkonů a o dani přepychové, t. 3472.

134, 4. IV. 1922; 192. V.

aby stát poskytl pomoci osobám postiženým požárem v Mikulově, t. 4897.

294, 30. X. 1924; 30. X.

7 pozměňov. návrhů k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkajících se provedení drenáží na Moravě a ve Slezsku a provedení vodních staveb tamtéž.

29, 2. XII. 1920; 940, 943. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafik, kantin atd. (zpr. t. 2481), týkající se navrhované resoluce.

84, 6. VIII. 1921; 1172. III.

pozměňov. a event. návrh k osnově zákona o změně zákona, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení (zpr. t. 1642), týkající se § 3.

101, 29. XI. 1921; 1323. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona změně zákona o zemsk. správ. výb. pro Čechy (zpr. t. 2897), týkající se odstavce 2. a 3.

120, 13. I. 1922; 2085. IV.

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 10.

245, 19. XII. 1923; 1631. VIII.

na přejítí k dennímu pořadu přes osnovu zák. o úpravě promlčecí lhůty v imunit. záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 459. IX.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se provádění ustanovení o svobodě práva shromažďovacího.

28, 1. XII. 1920; 808. II.

k osnově zákona o vojenském kázeňském právu (zpr. t. 4135), týkající se vojenských pensistů, jimž byly zkráceny zaopatřovací platy.

210, 11. V. 1923; 344. VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 634. I. (něm. 683)

o zmocnění vlády k jmenování ústřední správní komise pro sjednocenou obec pražskou (zpr. t. 1096).

35, 17. XII. 1920; 1466. II. (něm. 1518)

o imunitní záležitosti dr. Lehnerta, zločin velezrady (zpr. t. 1847).

66, 31. III. 1921; 27. III. (něm. 42)

o státním příspěvku na nouzové práce na moravských vodotocích (zpr. t. 2225).

71, 21. VII. 1921; 367. III. (něm. 413)

o změně zák., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení (zpr. t. 1642).

101, 29. XI. 1921; 1321. IV. (něm. 1328)

o změně zákona o zemském správním výboru pro Čechy (zpr. t. 2897).

120, 13. I. 1922; 2078. IV.

o změně jednacího řádu poslanecké sněmovny (zpr. t. 3391).

127, 26. I. 1922; 2624. IV. (něm. 2663)

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1916. VI. (něm. 2047)

o prodloužení a doplnění zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 Sb. z. a n. (zpr. t. 4271).

227, 20. XI. 1923; 259. VIII. (něm. 269)

o upravení promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 442. IX. (něm. 477)

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti, spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

262, 15. IV. 1924; 523. IX. (něm. 555)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1709. IX. (něm 1761)

o organisaci řádných soudů a určení sídel a obvodů soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4913).

297, 11. XI. 1924; 200. X. (něm. 224)

Interpelace:

naléhavá, jak násilně vládne vládní komisař v Jihlavě,

t. 4626. 267, 3. VI. 1924; 802. IX.

odpov. t. 5037/XVI. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

naléhavá, aby ihned vypsány byly obecní volby v Jihlavě,

t. 4929. 306, 26. XI. 1924; 692. X.

odpov. t. 5042/XII. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o zamezení nesnesitelných poměrů při pohraniční kontrole na nádražích,

t. 393. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 556. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o jednání s nováčky u 3. jízdního pluku v Nových Zámcích,

t. 944. 31, 4. XII. 1920; 1267. II.

odpov. t. 1563. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o jednání vládního správního komisaře v Miroslavě,

t. 992. 32, 14. XII. 1920; 1315. II.

odpov. t. 143. 58, 1. III. 1921; 2388. II.

o němec. měšťan. dívčí škole v Miroslavě,

t. 993. 32, 14. XII. 1920; 1315. II.

odpov. t. 1908. 66, 31. III. 1921; 12. III.

o němec. školách v Miroslavě,

t. 994. 32, 14. XII. 1920; 1315. II.

odpov. t. 1834. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o zřizování pokoutních českých škol,

t. 1052. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

odpov. t. 2020. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o zabrání tělocvičny němec. tělocvičného spolku v Jihlavě vojskem,

t. 1152. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

odpov. t. 1712. 61, III. 1921; 2478. II.

o počínání okres. polit. správy v Jihlavě vůči obec. zastupitelstvu ve Stonařově pro poškození dvou lipek,

t. 2489. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3322/XXXVI. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o přehmatech okres. hejtmana dačického při sčítání lidu,

t. 2670. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

odpov. t. 3159/XXV. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o trestech, uložených při sčítání lidu,

t. 2855. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3340/III. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o zabavení zbraní,

t. 2856. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

že v obvodu berní správy ze Znojmě nespravedlivě se předpisují daně,

t. 2948. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

že okresní politická správa ve Znojmě zakázala vyvěsiti plakát o schůzi v Micmanicích,

t. 3088. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

o zdanění společnosti s r. o.,

t. 3089. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

odpov. t. 3340/V. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o událostech ve znojemském obecním zastupitelstvu,

t. 3321/XI. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

obnovena t. 3781/XXIII. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3975/IV. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o zřejmých přehmatech podřízených činitelů,

t. 3321/XV. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

obnovena t. 3781/XXIV. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3883/I. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

aby spisovateli A. G. Gegenbauerovi byla vyplacena náhrada škody za zabraný psací stroj,

t. 3321/XVI. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o vykonávání lékařské praxe v jihomorav. pohraničním území,

t. 3321/XXVIII. 119, 12. I. 1922; 2014. IV.

obnovena t. 3781/XXIX. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3823/IX. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o štváčské činnosti "Okrskového výboru Nár. Jednoty" ve Znojmě,

t. 3351/XV. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

obnovena t. 3781/XXXIV. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3823/XIV. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

že úřady shledaly závadnou znojemskou místní skupinu německé národní mládeže a rozpustily ji,

t. 3410/III. 130, 28. III. 1922; 8. V.

obnovena t. 3781/XXXVII. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3883/XXI. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o výhružném výroku okresního hejtmana moravsko-krumlovského,

t. 3442/II. 139, 23. V. 1922; 415. V.

o nuceném vyřazení dítěte z německé školy v Českých Křídlovicích v polit. okrese znojemském,

t. 3670/I. 154, 24. VI. 1922; 1315. V.

odpov. t. 3807/VI. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

o chování koncipisty Vláčila při dačické okresní správě politické,

t. 3670/XII. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3847/XV. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o stranickém postupu okresní politické správy v Dačicích,

t. 3690/IX. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3794/IX. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o nezákonitém postupu při vydávání cestovních pasů,

t. 3610/11. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3801/XVIII. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o zabaveném provolání,

t. 3740/XX. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3807/V. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

o stranickém postupu obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu v Brně,

t. 3785/VII. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3940/VI. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o protizákonném jednání místodržitelského koncipisty dr. Stanislava Illka od znojemské okresní politické správy,

t. 4009/XIV. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4391/IX. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

že se v Praze nedoporučují poštovní zásilky,

t. 4009/XVI. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4097/IX. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

jak moravsko-budějovická okresní politická správa užívá jazykového zákona,

t. 4048/XIII. 201, 17. IV. 1923; 34. VII.

odpov. t. 4250/VIII. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o chování místodržitelského rady Gugely nebo Gogely při vrchlabské okresní politické správě,

t. 4076/XIV. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4796/XVIII. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o školských poměrech v tak zvaných chorvatských obcích Gutfjeldu, Frelešdorfu a Novém Přerově v okrese mikulovském,

t. 4098/III. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4391/VIII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o zakazování a rozpouštění schůzí německé národní strany,

t. 4098/XIV. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4231/XIX. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o nenáležitém chování železnič. zaměstnanců na stanici Töppeles,

t. 4098/XX. 213, 14. V. 1923; 466. VII.

odpov. t. 4254/X. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o strašlivých poměrech u pasového oddělení jugoslávského generálního konsulátu v Praze,

t. 4115/XIII. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4410/IX. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o odepření zlevnění jízdy hnaneckému úředníkovi,

t. 4115/XIII. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4431/V. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o obsazení mandátů v moravském zemském výboru a u moravských zemských ústavů,

t. 4171/V. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4391/XVI. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o zabavení článku v čísle 130 brněnského časopisu "Südmährerblatt" ze dne 13. ledna 1923,

t. 4226/II. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4266/XI. 229, 22. XI. 1923; 435. VIII.

o úředním rozpuštění německého dobrovolného hasičského sboru ve Frýdku,

t. 4256/VI. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4500/VII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o zastavení činnosti německé národní rady pro jihlavský jazykový ostrov,

t. 4256/X. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4500/XI. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o neodůvodněném zabavení článku v časopise "Nikolsburger Wochenschrift",

t. 4261/VI. 227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

odpov. t. 4442/II. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o nezákonitém rozhodnutí brněnské zemské politické správy,

t. 4274/X. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4442/III. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o neudržitelných poměrech na železniční stanici v Mikulově na Mor.,

t. 4274/XI. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4395/XXVI. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o přehmatu jihlavské státní policie,

t. 4274/XII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4420/VII. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o přehmatech mikulovské okr. politické správy na Moravě,

t. 4281/IV. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4593/VII. 265, 17. V. 1924; 738. IX.

že jihlavská státní policie bez důvodů zabavila časopis "Mährisch. Grenzbote",

t. 4281/VI. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4395/XIX. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o plakátech sletu dolnorakouské sokolské župy v Brně,

t. 4322/III. 242, 13. XII. 1923; 1500. VIII.

odpov. t. 4458/V. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

o zabavení brožury "Poslanec dr. Alois Baeran před pražskou porotou",

t. 4436/I. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

odpov. t. 4732/I. 276, 24. VI. 1924; 1013. IX.

o zabavení letáku brněnské české fašistické obce z 1. února 1924,

t. 4592/VIII. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4796/II. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

ve věci Mr. Ph. Marcela Kovaříka ze Zaječí, v politickém okrese hustopečském,

t. 4885/VII. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5056/V. 32, 18. III. 1925; 1346. X.

o zabavovací praxi proti časopisu "Mähr. Grenzbote" v Jihlavě,

t. 4926/XI. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5037/IV. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o zabavení časopisu "Mähr. Grenzbote",

t. 4926/XII. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

jak volební soud vyřizuje stížnosti,

t. 4952/VIII. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5035/IV. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o novém neodůvodněném zabavení časopisu "Mährisch. Grenzbote" v Jihlavě,

t. 5032/I. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5168/II. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

o přehmatech mikulovské okresní polit. správy,

t. 5133/I. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

Dotazy:

o německé dívčí škole občanské v Slavonicích.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

o německé dívčí škole občanské v Miroslavi.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

proč nebyla udělena tiskařská koncese pro Slavonín.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o chování úředníka okresní politické správy v Dačicích.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

o přehmatech místodržitelského koncipisty dr. Illka u znojemské politické správy.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

k předsedovi poslanecké sněmovny o vypuštění několika míst z vlastní interpelace

t. 3740/XX. 169, 17. XI. 1922; 625, 626. VI.

odpov. předs. posl. sněm.

169, 17. XI. 1922; 625, 626. VI.

o řídícím učiteli ve výslužbě Josefu Huttarzovi ve Valčicích.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

že Janu Kallendovi nebylo vyplaceno odbytné podle nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n.

265, 27. V. 1925; 733. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o neslýchaném chování pokladního úředníka na Wilsonově nádraží.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

že byla odepřena nostrifikace diplomu magistra.

300, 18. XI. 1924; 258. X.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1323. X.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. ve Znojmě (podezření ze zločinu podle § 65 lit. b) trest. zák.)

23, 23. XI. 1920; 366. II.

žád. odvolána

86, 18. X. 1921; 24. IV.

kraj. s. ve Znojmě (pro zločin §§ 19 a 14 zák. ze 16. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

40, 11. I. 1921; 1576. II.

žád. odvolána

86, 18. X. 1921; 4. IV.

kraj. s. ve Znojmě (pro přečin § 305 tr. z.)

40, 11. I. 1921; 1576. II.

žád. odvolána

86, 18. X. 1921; 24. IV.

kraj. s. v Olomouci (zločin rušení veřejného pokoje podle § 65 a) tr. z.)

122, 19. I. 1922; 2183. IV.

žád. obnovena

139, 23. V. 1922; 419. V.

žád. odvolána

199, 10. IV. 1923; 21. VII.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 a) tr. z., přečin podle § 300 tr. z. a přestupek čl. V. zák. ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863)

122, 19. I. 1922; 2183. IV.

žád. obnovena

139, 23. V. 1922; 422. V.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 21. VIII.

Volán k pořádku:

12, 9. VII. 1920; 639. I.

57, 18. II. 1921; 2352. II.

69, 24. VI. 1921; 211. III.

76, 27. VII. 1921; 760. III.

169, 17. XI. 1922; 625, 626. VI.

175, 29. XI. 1922; 1397. VI.

184, 19. a 20. XII. 1917, 1918. VI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na dobu pěti schůzí.

19, 10. XI. 1920; 269. II.ISP (příhlásit)