JUDr. Heinrich Brunar

Date of birth: in year 1876
Date of death: in year 1933

Seznam činností

(czech name) Vybor

  • (czech name) Vybor zahranicni, member from 8. 6. 1920 till 14. 11. 1925
  • (czech name) Vybor ustavni, member from 10. 6. 1920 till 20. 10. 1921

National Assembly

Záznam jmenného rejstříku

BRUNAR Heinrich, dr.

XII. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - inic. - ústav. a zahran.

Návrhy:

na vydání zákona o ochraně jména, t. 269.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

obnoven č. 3621; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na změnu ústavní listiny, pokud se týče ustanovení o imunitě členů ústavodárných těles, t. 2014.

67, 19. V. 1921; 53. III.

obnoven č. 3631; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na změnu zákona ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové, t. 4917.

297, 11. XI. 1924; 183. X.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 522. I.

5 pozměňov. návrhů k osnově finančního zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kap. X. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1273. IV.

Resoluce:

2 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zamezení teroru v závodech a rozšíření ustanovení ošacovací výpomoci též na soukromé zřízence a úředníky.

28, 1. XII. 1920; 808, 814. II.

3 resol. k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se úpravy odpočivných platů býv. rakouských, uherských a rak.-uher. důstojníků a poddůstojníků, zrušení branné povinnosti a zřízení vojska z najatých vojínů a odškodnění civilním i vojenským osobám válkou poškozeným.

235, 29. XI. 1923; 1073. VIII.

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se zrušení "Prügelpatentu".

236, 30. XI. 1923; 1150. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

19, 10. XI. 1920; 269. II. (něm. 271)

o zák. o zřízení Ředitelství stát. dluhu R. Č. (zpr. t. 1069).

35, 17. XII. 1920; 1458. II. (něm. 1512)

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1974. II. (něm. 2034)

o změně ustanovení zákonů o solním monopolu (zpr. t. 2022).

71, 12. VII. 1921; 355. III. (něm. 404)

o smlouvě o státním občanství mezi R. Č. a říší Německou (zpr. t. 2343).

72, 14. VII. 1921; 453. III. (něm. 500)

o změně zákona o osobních daních přímých (zpr. t. 2647).

76, 27. VII. 1921; 760. III. (něm. 800)

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. V. 1922.

141, 29. V. 1922; 531. V. (něm. 572)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 516. VIII. (něm. 558)

Interpelace:

o zásobovacích poměrech v okresu rýmařovském,

t. 171. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 402. 14, 26. X. 1920; 26. II.

o zmenšení branné moci,

t. 184. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 501. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o opatřeních na ochranu peněžních ústavů,

t. 185. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 1030. 35, 17. XII. 1920; 1478. II.

ve věci státního hospodaření na velkostatcích,

t. 265. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 545. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o upisování státních půjček,

t. 272. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 879. 27, 30. XI. 1920; 605. II.

o právu k volnému stěhování vysokoškolských posluchačů R. Č. a Německé říše,

t. 338. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 806. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

o dosazování legionářů k finanční stráži, jejich používání a chování se v pohraniční službě,

t. 404. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 808. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

o opětném vyplácení úroků z cenných papírů starého Rakouska,

t. 437. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 1074. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

o vydávání čes. jízdních lístků na autobusové trati Šternberk-Rýmařov v sev. Moravě,

t. 907. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1266. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

o těžkém poškozování lázeňského místa Gräfenbergu ve Slezsku vojskem tam ubytovaným,

t. 912. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1383. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o surovostech českých vojáků,

t. 913. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1388. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

o časopiseckých zprávách, že na sev. Moravě a ve Slezsku zmrzly brambory,

t. 915. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1453. 52, 8. II. 1921; 2123. II.

o porušování jazykového zákona orgány min. pošt, želez. a fin. v Zábřehu,

t. 1000. 32, 14. XII. 1920; 1316. II.

obnovena t. 3781/VII. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 4097/VII. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

by se započaly vypláceti úroky z předválečných dluhů,

t. 2395. 69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. t. 3043. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o povodni v údolí Bělé a Desné,

t. 2659. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

že se vykonává nezákonný nátlak pro

upisování telefonní půjčky,

t. 2669. 76, 27. VII. 1921; 728. III.

o obchodu solí "Čechoslavií",

t. 2694. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

odpov. t. 3340/I. 130, 28. III. 1922; 11. V.

že se s říšskoněmeckými občany jedná jako s válečnými zajatci,

t. 2783. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XVI. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o nařízení, aby byly zatčeny všechny vojenskou službou povinné osoby, které bojovaly v německé sebeobraně,

t. 2867. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

obnovena t. 3781/XVII. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3883/IV. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

o vojenském obsazení slezské hranice proti Německé říši,

t. 2939. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3340/II. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o nedůstojném nakládání s říšsko-německými důstojníky,

t. 2943. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3430/XIV. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o zadání hlavního tabákového skladu v Šumperku českému legionáři Bořivoji Nemayerovi,

t. 2950. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o týrání a urážkách bývalých členů německé sebeobrany,

t. 3181/XIII. 130, 2. XII. 1921; 1360. IV.

o zabavení čís. 43 periodického týdeníku "Mährisch-Schles. Presse",

t. 3201/VI. 107, 15. XII. 1921; 1513. IV.

odpov. t. 3425/V. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o zákazu politických schůzí,

t. 3201/XXI. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

o nezákonném postupu šternberské okres. politické správy,

t. 3321/VII. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

odpov. t. 3425/X. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o zasahování státu do soukromých fondů dobročinných,

t. 3321/IX. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o neštěstích, jež se přihodila při dělostřeleckých cvičeních ve střelbě v bruntálském okrese,

t. 3321/X. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

že ve městě Olomouci se nestejně nakládá s berními poplatníky německými a českými,

t. 3351/XIV. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o jazykových přehmatech na státních drahách,

t. 3442/XXIII. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3807/I. 164, 7. XI. 1922; 346. VI.

že frývaldovské četnictvo protizákonně zakázalo vyvěsiti černo-červeno-zlatý prapor,

t. 3519/IX. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3790/XXIV. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o užívání česko-francouzských tiskopisů,

t. 3561/XX. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3794/XIII. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

jak se chová opavské státní zastupitelství,

t. 3610/IX. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3953/XX. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o nedbalosti vojenských úřadů stran zacházení s ručními granáty,

t. 3610/XI. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3940/I. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o pojmenování města Cukmantlu ve Slezsku,

t. 3610/XVIII. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3801/XXVI. 159, 24. X. 1922; 47. VI.

o nárocích paní Ant. Kleinové ve Frývaldově na náhradu škody,

t. 3610/XXI. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3823/XV. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

o životu nebezpečné nedbalosti, kterou zavinila frývaldovská posádka při cvičení s ručními granáty,

t. 3610/XXII. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3940/III. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o netaktním chování politických úřadů vůči starostovi z Cukmantlu ve Slezsku,

t. 3690/VI. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3801/XXV. 159, 24. X. 1922; 47. VI.

o zabavení časopisu "Deutsche Zeitung für die Slovakei",

t. 3740/IV. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

o zabavení časopisu "Deutsche Zeitung für die Slovakei",

t. 3740/XVIII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 4033/XIX. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o cvičení dělostřelectva ve střelbě v území Praděda,

t. 3780/XVI. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3940/II. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o schvalování pasů do ciziny pro osoby, podléhající vojen. povinnosti,

t. 3785/V. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3883/XXV. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

že mostečtí vojáci, střílejíce ostrými náboji, ohrožují bezpečnost osob,

t. 3785/XIII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3940/X. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o potrestání zločinů, z nichž jest viněn Miloslav Julinek, československý legionář ve Vladivostoku,

t. 3808/III. 160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. t. 4442/I. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o polní střelbě na ostro u Dobřan,

t. 3853/XIII. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 3975/XVI. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o ubytování mužstva 151. pluku na obranu proti letadlům v Bratislavě,

t. 3853/XXII. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 3975/XV. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o výbuchu francouzských děl vzoru 1897,

t. 3853/XXIII. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 3975/XIV. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o výnosu MNO. č. 643.908 s. o. 39 ex 1922,

t. 4041/XX. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4254/XIX. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o odnětí odpočivných požitků vojenským pensistům,

t. 4857/XII. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5042/IV. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o licencích pro biografy,

t. 4885/VI. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5090/XV. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o jazykové praxi vojenských úřadů,

t. 4892/IV. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5302/VI. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

aby byl vydáván všeobecný oznamovatel soutěží na státní dodávky,

t. 4892/V. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5042/VII. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o vrácení dávky z majetku a přírůstku na majetku,

t. 4892/VI. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5042/VIII. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o bankovním úřadu ministerstva financí jako lombardním věřiteli držitelů válečných půjček,

t. 4898/II. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5134/XII. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o vnuceném likvidátoru Nákupního a prodejního družstva československých přádelen bavlny,

t. 4903/I. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5037/XVII. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

o nešvarech v soustavné elektrisaci Moravy a Slezska,

t. 4926/XIV. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5134/III. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o zabavení čísla 71. časopisu "Brünner Montagsblatt",

t. 4952/V. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5035/XIII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

Dotazy:

o vlakových prohlídkách v Hennersdorfu a Niklasdorfu.

7, 15. VI. 1920; 330. I.

o podepsání úmluvy o provedení článku 57. mírové smlouvy s Rakouskem.

7, 15. VI. 1920; 330. I.

o vyloučení obcí Dlouhomilova a Sudkova z polit. a soudního okresu zábřežského a připojení jich k polit. a soud. okresu šumperskému.

podán 16. XI. 1920 (dle spisů).

odpov. 50, 3. II. 1921; 2052. II.

o vypovídání cizinců ze Šternberka na Moravě.

23, 23. XI. 1920; 362. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o nezaplacení dodaných brambor.

27, 30. XI. 1920; 602. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

o urychleném vyřízení záležitosti o sloučení obce Javorníka.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o zvýšení vdovské pense vdově po vrchním poštovním radovi dr. H. Rodlerovi z Opavy.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

odpov. 37, 18. XII. 1920; 1529. II.

o vyúčtování státní okresní komise ke kolkování bankovek v Cukmantlu.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

o návrzích na jmenování u důchodkové kontroly na Moravě

28, 1. XII. 1920; 725. II.

odpov. 50, 3. II. 1921; 2053. II.

o urychlení žádosti města Frývaldova o vyplacení zadržených částek pro podezření, že jedná se o falešně kolkované bankovky.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

o postupu okres. hejtmana v Šumperku na Mor. ve věci nájemní smlouvy s městem Šumperkem.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

o odsouzení nováčků v Dolní Dlouhé Loučce podle čís. nař. z 20. IV. 1854, č. ř. z. 96.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2384. II.

o případu, v němž nebyl povolen dodatečný soupis válečné půjčky.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o zamýšleném sloučení berních úřadů Jindřichov-Osoblaha.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o odpovědi č. t. 545 ve věci státního hospodaření na velkostatcích.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o zpravodajství "Obchodní komory" v Praze.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

jak okresní politická správa ve Šternberce postupuje ve školských otázkách.

67, 19. V. 1921; 99. III.

o užívání jazyka u pražského poštovního šekového úřadu.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o vyplácení vdovského důchodu Amalii Štefanové ve Weissbachu č. 216, okres frýdlantský.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 251, 28. III. 1924; 188. IX.

o převzetí válečného poškozence Antonína Haniky z Bochova do státního léčení.

249, 20. III. 1924; 118. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o poštovním úřadu v Červené Vodě.

371, 6. X. 1925; 1250. XI.

o nepřípustném návrhu vrchního rady Wernera ve schůzi olomouckého zastupitelstva dne 31. srpna 1925.

378, 15. X. 1925; 1546. XI.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Brně (zločin velezrady a rušení veř. pokoje podle §§ 58 c), 65 a), b) tr. z.)

44, 20. I. 1921; 1777. II.

řízení zast. 291, 24. IX. 1924; 2071. IX.

zem. tr. s. v Brně (zločin velezrady podle § 58 b), c) tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

žád. obnovena

147, 16. VI. 1922; 921. V.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 b) tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 58 a) tr. z.)

139, 23. V. 1922; 420. V.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin rušení veřejného pokoje § 65 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

žád. odvolána 191, 23. II. 1923; 2193. VI.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 a) tr. z.)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

řízení zast. 294, 30. X. 1924; 33. X.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 a) tr. z., jehož se dopustil řečí pronesenou na schůzi dne 2. prosince 1922 v České Vsi)

187, 13. II. 1923; 2150. VI.

řízení zast. 247, 6. III. 1924; 74. IX.

kárného senátu moravského vrch. zemsk. s. v Brně (kárný přečin ve smyslu § 157 notářského řádu, jehož se dopustil řečí pronesenou na veřejné schůzi v Nové Vsi dne 24. června 1922)

191, 23. II. 1923; 2194. VI.

zpr. t. 4749; zprav. V. Dyk;

nevydán 321, 29. I. 1925; 1088. X.

zemsk. s. v Opavě (přečin § 300 tr. z., spáchaný řečí pronesenou na veř. schůzi dne 28. ledna 1923 v Bruntále)

199, 10. IV. 1923; 21. VII.

řízení zast. 215, 27. VI. 1923; 531. VII.

kraj. s. v Hradci Králové (přečin podle § 14 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 3. března 1923 v Broumově)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

řízení zast. 249, 20. III. 1924; 120. IX.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 14, odst. 1. zákona z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí pronesenou o velikonočních svátcích 1923 na schůzích v Německu, na ostrově Syltu, ve Flensburku a Hamburku)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

řízení zast. 299, 17. XI. 1924; 240. X.

kraj. s. v Hradci Králové (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi veřejné v Broumově dne 3. března 1923)

221, 31. X. 1923; 49. VIII.

zpr. t. 4704; zprav. J. Konečný;

nevydán 319, 19. XII. 1924; 1051-2. X.

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin podle § 14, č. 5 a přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky z 19. března 1923, čís. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil články v cizozemském časopise " "Deutsche akademische Stimmen" z 28. října 1923, vycházejícím v Mnichově)

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

zpr. t. 4728; zprav. dr. Černý;

nevydán 310, 4. XII. 1924; 821-2. X.

kraj. s. ve Znojmě (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky, jehož se dopustil pronesenou řečí na schůzi dne 26. listopadu 1923 ve Znojmě)

247, 6. III. 1924; 74. IX.

zpr. t. 4701; zprav. J. Mach;

nevydán 315, 16. XII. 1924; 923. X.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 14 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na shromáždění dne 10. dubna 1924 v Olomouci)

274, 17. VI. 1924; 962. IX.

zpr. t. 4769; zprav. J. Rouček;

nevydán 328, 12. III. 1925; 1308. X.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 17, č. 1 a přečin podle § 14, č. 5 a 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí dne 8. března 1925 na smuteční schůzi, pořádané vídeňským spolkem "Hilfsverein für Deutschböhmen und die Sudetenländer")

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

zemsk. s. v Opavě (přečiny podle § 14, č. 1 a 5, a podle § 17, č. 1, odst. 2. zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na schůzi začátkem května t. r., uveřejněné v časopisech "Egerer Zeitung" z 16. května 1925, "Karlsbader Zeitung" z 15. května 1925, "Franzensbader Zeitung" z 16. května 1925 a "Deutsches Tagblatt für Westböhmen")

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí 23. května 1925 na sjezdu ve Vídni, uveřejněnou v časopise "Deutschösterreichische Tageszeitung" ze dne 26. května 1925)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

zpr. t. 5409; zprav. J. Aster;

nevydán 379, 16. X. 1925; 1607. XI.

Volán k pořádku:

19, 10. XI. 1920; 269. II.

72, 14. VII. 1921; 454, 456. III.

76, 27. VII. 1921; 760, 763. III.

230, 23. XI. 1923; 521. VIII.ISP (příhlásit)