Dokument EU 13017/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Můj region, má Evropa, naše budoucnost: sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti
/kód dokumentu 13017/17, COM(2017) 583 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13017/17 dne 10.10.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)