Dokument EU 13484/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro zlepšení připravenosti na chemická, biologická, radiologická a jaderná bezpečnostní rizika
/kód dokumentu 13484/17, COM(2017) 610 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 13484/17 dne 7.11.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)