1227 documents have been found. (page 77, 82 in total)

CodeReferenceTitleState
13389/17COM(2017) 596 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Evropské unie 
13377/17COM(2017) 598 final(czech name) Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - 35. výroční zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech EU (2016) 
13354/17COM(2017) 595 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty 
13343/17COM(2017) 599 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2017 
13286/17COM(2017) 572 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit lepší fungování zadávání veřejných zakázek v Evropě a pro Evropu 
13277/17COM(2017) 592 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o dokončení bankovní unie 
13274/17COM(2017) 591 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o jednotném mechanismu dohledu zřízeném podle nařízení (EU) č. 1024/2013 
13184/17COM(2017) 590 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení evropské normy pro elektronickou fakturaci podle směrnice 2014/55/EU 
13161/17COM(2017) 563 final(czech name) Návrh doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu 
13147/17COM(2017) 586 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) v polovině období podle nařízení (EU) č. 208/2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) 
13138/17COM(2017) 587 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o národních akčních plánech členských států a o pokroku při provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů 
13120/17COM(2017) 602 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 a 134, celosvětových technických předpisů OSN č. 6 a 15, jednacího řádu WP.29 a obecných pokynů k regulačním postupům OSN a přechodným ustanovením v předpisech OSN a pokud jde o návrhy tří nových předpisů OSN, jednoho nového celosvětového technického předpisu OSN a návrhu nového vzájemného usnesení 
13094/17COM(2017) 585 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí výroční zpráva o provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru 
13043/17COM(2017) 584 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod, pokud jde o změnu přílohy XII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, jež v souladu s ustanoveními hlavy VI („Veřejné zakázky“) stanoví seznam kolumbijských zadavatelů 
13017/17COM(2017) 583 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Můj region, má Evropa, naše budoucnost: sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

<<737475767778798081>>ISP (login)