1308 documents have been found. (page 80, 88 in total)

CodeReferenceTitleState
13904/17COM(2017) 632 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pravidlech ke služebnímu řádu přijatých orgánem oprávněným ke jmenování v rámci jednotlivých orgánů 
13902/17COM(2017) 628 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na třicátém sedmém zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, pokud jde o změnu přílohy II této úmluvy 
13837/17COM(2017) 650 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2018: agenda pro jednotnější, silnější a demokratičtější Evropu 
13824/17COM(2017) 651 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dokončení programu zlepšování právní úpravy: lepší řešení v zájmu dosažení lepších výsledků 
13780/17COM(2017) 645 final(czech name) Návrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací 
13779/17COM(2017) 626 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Situace v oblasti pediatrických léčivých přípravků v EU – Deset let uplatňování nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití 
13777/17COM(2017) 635 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů zřízené podle Smlouvy o založení Dopravního společenství 
13774/17COM(2017) 624 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unie 
13773/17COM(2017) 621 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unie 
13721/17C(2017) 6950 final(czech name) Commission Recommendation of 18.10.2017 on immediate steps to prevent misuse of explosives precursors - Doporučení Komise ze dne 18.10.2017 o okamžitých krocích k předcházení zneužívání prekurzorů výbušnin 
13719/17COM(2017) 627 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy 
13715/17COM(2017) 623 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU 
13714/17COM(2017) 594 final(czech name) Zpráva Komise o činnosti výborů v roce 2016 
13694/17JOIN(2017) 39 final(czech name) Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele 
13691/17JOIN(2017) 42 final(czech name) Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice 

<<767778798081828384>>ISP (login)