1180 documents have been found. (page 1, 79 in total)

CodeReferenceTitleState
 9404/19COM(2019) 219 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobkyNavrženo k projednání
 9362/19COM(2019) 223 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmiNavrženo k projednání
 9361/19COM(2019) 221 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmiNavrženo k projednání
 9348/19JOIN(2019) 9 finalJoint Communication to the European Parliament and the Council - The EU and Central Asia: New Opportunities for a Stronger Partnership - Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - EU a střední Asie: nové příležitosti pro silnější partnerstvíNavrženo k projednání
 9335/19COM(2019) 310 finalCommunication from the Commission to the Council and the European Parliament - Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010) (Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020) - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Technické úpravy finančního rámce pro rok 2020 v souladu s vývojem HND (ESA 2010) (článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020)Navrženo k projednání
 9305/19COM(2019) 231 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájit jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartěNavrženo k projednání
 9281/19COM(2019) 229 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodním partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti (IPEEC) ohledně prodloužení mandátu IPEEC na období od 24. května do 31. prosince 2019Navrženo k projednání
 9261/19COM(2019) 199 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízeném podle Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšeného výboru a o mandátu jeho podvýborůNavrženo k projednání
 9200/19COM(2019) 213 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the application and review of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive) and Regulation 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování a přezkumu směrnice 2014/59/EU (směrnice o obnově a řešení problémů bank) a nařízení 806/2014 (nařízení o jednotném mechanismu řešení krizí)Navrženo k projednání
 9199/19COM(2019) 232 finalReport from the Commission - Supporting the Sustainable Development Goals across the world: The 2019 Joint Synthesis Report of the European Union and its Member States - Zpráva Komise - Podpora cílů udržitelného rozvoje ve světě: společná souhrnná zpráva Evropské unie a jejích členských států za rok 2019Navrženo k projednání
 9198/19COM(2019) 211 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EUNavrženo k projednání
 9188/19JOIN(2019) 8 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2018Navrženo k projednání
 9186/19JOIN(2019) 7 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Macao: výroční zpráva za rok 2018Navrženo k projednání
 9182/19COM(2019) 203 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění ustanovení nařízení (EU) 2015/2120 týkajících se přístupu k otevřenému internetuNavrženo k projednání
 9053/19COM(2019) 215 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění prací v rámci programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku, Litvě a na Slovensku v roce 2018 a v předchozích letechNavrženo k projednání

12345>>ISP (login)