1397 documents have been found. (page 1, 94 in total)

CodeReferenceTitleState
13281/19COM(2019) 496 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci ŘeckuNavrženo k projednání
13249/19COM(2019) 481 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraciNavrženo k projednání
13224/19COM(2019) 476 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
13214/19COM(2019) 451 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho sídlaNavrženo k projednání
13169/19COM(2019) 482 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu, pokud jde o změnu úmluvyNavrženo k projednání
13158/19COM(2019) 465 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přenesení pravomoci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007Navrženo k projednání
13154/19COM(2019) 466 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci rozšířené komise Eurocontrolu, pokud jde o zásady pro stanovení nákladového základu pro výpočet poplatků za traťové letecké navigační zařízení a pro výpočet jednotkových sazeb a podmínky uplatňování systému poplatků za traťové navigační služby a podmínky úhradyNavrženo k projednání
13153/19COM(2019) 479 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech (2018)Navrženo k projednání
13140/19COM(2019) 469 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro obchod zbožím Světové obchodní organizace, pokud jde o jednací řád Výboru pro usnadnění obchoduNavrženo k projednání
13124/19COM(2019) 472 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v AtlantikuNavrženo k projednání
13118/19COM(2019) 470 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v AtlantikuNavrženo k projednání
13110/19COM(2019) 455 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění dohod o volném obchodu 1. ledna 2018 – 31. prosince 2018Navrženo k projednání
13103/19COM(2019) 471 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o mechanismu náhrad pro členský stát, jehož národní člen byl zvolen předsedou EurojustuNavrženo k projednání
13091/19COM(2019) 444 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - 30th Annual Report on the Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud - 2018 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 30. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům - 2018Navrženo k projednání
13089/19COM(2019) 462 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru a v podvýboru pro obchod a investice zřízených Rámcovou dohodou o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu smíšeného výboru a o jednacím řádu podvýboru pro obchod a investiceNavrženo k projednání

12345>>ISP (login)