1149 documents have been found. (page 2, 77 in total)

CodeReferenceTitleState
 8303/19COM(2019) 173 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)Navrženo k projednání
 8302/19COM(2019) 149 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich životaNavrženo k projednání
 8263/19COM(2019) 167 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995Navrženo k projednání
 8182/19COM(2019) 175 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Čtvrtá zpráva o stavu energetické unieNavrženo k projednání
 8171/19COM(2019) 164 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o činnosti sítě EURES v období od ledna 2016 do června 2018 předložená v souladu s článkem 33 nařízení (EU) 2016/589Navrženo k projednání
 8161/19COM(2019) 165 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se doplňují směrnice pro jednání o rozvojovém programu z Dohá, pokud jde o vícestranná jednání o pravidlech a závazcích v oblasti elektronického obchoduNavrženo k projednání
 8095/19COM(2019) 160 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o směrnici 2011/98/EU o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státěNavrženo k projednání
 8094/19COM(2019) 161 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidentyNavrženo k projednání
 8093/19COM(2019) 162 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodinyNavrženo k projednání
 8068/19C(2019) 2335 finalDoporučení Komise ze dne 26.3.2019 - Kybernetická bezpečnost sítí 5GNavrženo k projednání
 8019/19COM(2019) 157 finalZpráva Komise Radě o pokroku členských států v oblasti přistoupení k Mezinárodní úmluvě Mezinárodní námořní organizace o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby pracovníků na rybářských plavidlech v souladu s článkem 2 rozhodnutí Rady (EU) 2015/799Navrženo k projednání
 8003/19COM(2019) 158 finalKomise Evropskému parlamentu a Radě - 37. výroční zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech EU a o využití nástrojů na ochranu obchodu ze strany třetích zemí vůči EU v roce 2018Navrženo k projednání
 7985/19COM(2019) 143 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výjimka pro centrální banku Čínské lidové republiky podle nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR)Navrženo k projednání
 7984/19COM(2019) 154 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o doporučení týkající se některých změn dohody, které mají zohlednit přistoupení Samoy a budoucí přistoupení dalších tichomořských ostrovů k dohoděNavrženo k projednání
 7971/19COM(2019) 159 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro ochranu mořského prostředí a ve Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace k přijetí změn přílohy II Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, změn Mezinárodního předpisu pro rozšířený inspekční program při prohlídkách plavidel na přepravu hromadných nákladů a ropných tankerů z roku 2011, změn Mezinárodních předpisů pro záchranné prostředky, změn formulářů C, E a P dodatku k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a změn v Mezinárodním předpisu o bezpečnosti plavidel používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutíNavrženo k projednání

<<123456>>ISP (login)