1487 documents have been found. (page 5, 100 in total)

CodeReferenceTitleState
13382/19COM(2019) 498 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování 
13367/19COM(2019) 485 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2396 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství 
13281/19COM(2019) 496 final(czech name) Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku 
13264/19JOIN(2019) 18 final(czech name) Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve východním Středomoří 
13256/19COM(2019) 474 final(czech name) Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unií 
13255/19COM(2019) 473 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unií 
13254/19COM(2019) 475 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unií 
13249/19COM(2019) 481 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraci 
13224/19COM(2019) 476 final(czech name) Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty 
13214/19COM(2019) 451 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho sídla 
13169/19COM(2019) 482 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci smíšeného výboru zřízeného Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu, pokud jde o změnu úmluvy 
13158/19COM(2019) 465 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přenesení pravomoci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 
13154/19COM(2019) 466 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci rozšířené komise Eurocontrolu, pokud jde o zásady pro stanovení nákladového základu pro výpočet poplatků za traťové letecké navigační zařízení a pro výpočet jednotkových sazeb a podmínky uplatňování systému poplatků za traťové navigační služby a podmínky úhrady 
13153/19COM(2019) 479 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech (2018) 
13140/19COM(2019) 469 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro obchod zbožím Světové obchodní organizace, pokud jde o jednací řád Výboru pro usnadnění obchodu 

<<123456789>>ISP (login)