1237 documents have been found. (page 73, 83 in total)

CodeReferenceTitleState
14465/17COM(2017) 672 final(czech name) Návrh nařízení Rady, kterým se na rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři 
14436/17COM(2017) 673 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury - Příspěvek Evropské komise k setkání vrcholných představitelů 17. listopadu 2017 v Göteborgu 
14431/17JOIN(2017) 45 final(czech name) Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 
14412/17COM(2017) 751 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování 
14408/17COM(2017) 750 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku, kterého dosáhlo Bulharsko v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování 
14333/17COM(2017) 652 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Širší využívání alternativních paliv- Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU 
14331/17COM(2017) 731 final(czech name) Návrh nařízení Rady, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1147/2002 
14312/17COM(2017) 667 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dosažení prosperity prostřednictvím obchodu a investic - Aktualizace společné strategie EU z roku 2007 pro pomoc na podporu obchodu 
14291/17JOIN(2017) 43 final(czech name) Společný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšené radě zřízené Dohodou o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšené rady a Smíšeného výboru 
14237/17JOIN(2017) 41 final(czech name) Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Jak zlepšit vojenskou mobilitu v Evropské unii 
14221/17COM(2017) 588 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném na základě Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz k přijetí jeho jednacího řádu 
14217/17COM(2017) 676 final(czech name) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění) 
14215/17COM(2017) 675 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Jak dosáhnout nízkoemisní mobility - Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky 
14213/17COM(2017) 648 final(czech name) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy 
14204/17COM(2017) 660 final(czech name) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynemTaken cognizance of

<<697071727374757677>>ISP (login)