1242 documents have been found. (page 74, 83 in total)

CodeReferenceTitleState
14221/17COM(2017) 588 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném na základě Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz k přijetí jeho jednacího řádu 
14217/17COM(2017) 676 final(czech name) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění) 
14215/17COM(2017) 675 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Jak dosáhnout nízkoemisní mobility - Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky 
14213/17COM(2017) 648 final(czech name) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy 
14204/17COM(2017) 660 final(czech name) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynemTaken cognizance of
14203/17COM(2017) 631 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 58 směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely 
14192/17COM(2017) 656 final(czech name) Doporučení pro rozhodnutí Rady zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992 
14184/17COM(2017) 647 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy 
14183/17COM(2017) 653 final(czech name) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel 
14141/17COM(2017) 655 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2013/30/EU o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři 
14138/17COM(2017) 630 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu 
14113/17COM(2017) 646 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dva roky po uzavření Pařížské dohody - Pokrok v plnění závazků EU v oblasti klimatu (vyžadováno podle článku 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES) 
14111/17COM(2017) 654 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění dohod o volném obchodu 1. ledna 2016 - 31. prosince 2016 
14070/17COM(2017) 629 final(czech name) Zpráva Komise Radě - Zpráva Komise Radě o posílené kontrolní misi v Rumunsku podle čl. - 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1466/97 
14047/17COM(2017) 641 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném veterinárním výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty k rozhodnutí č. 1/2017, kterým se mění dodatek 6 přílohy 11 dohody 

<<707172737475767778>>ISP (login)