1149 documents have been found. (page 75, 77 in total)

CodeReferenceTitleState
12429/17COM(2017) 547 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Spravedlivý a efektivní daňový systém v Evropské unii pro jednotný digitální trh 
12422/17COM(2017) 537 final(czech name) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) 
12420/17COM(2017) 536 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropských fondech dlouhodobých investic, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu 
12419/17COM(2017) 534 final(czech name) Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU 
12308/17COM(2017) 481 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací 
12307/17COM(2017) 482 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě 
12272/17COM(2017) 483 final(czech name) Návrh nařízení Rady o přidělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou 
12270/17COM(2017) 486 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou 
12267/17COM(2017) 497 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2014 (čl. 99 odst. 5 finančního nařízení) 
12265/17COM(2017) 484 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou 
12251/17JOIN(2017) 35 final(czech name) Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice 
12244/17COM(2017) 495 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii 
12217/17COM(2017) 494 final(czech name) Sdělení Komise - Vstřícnost vůči přímým zahraničním investicím a současná ochrana základních zájmůTaken cognizance of
12211/17JOIN(2017) 450 final(czech name) Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Odolnost, odrazování a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU 
12209/17COM(2017) 474 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o tom, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu se směrnicí 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV 

<<71727374757677>>



ISP (login)