1397 documents have been found. (page 76, 94 in total)

CodeReferenceTitleState
 5002/18COM(2017) 789 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008 , kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 
16018/17COM(2017) 797 final(czech name) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské uniiTaken cognizance of
16017/17COM(2017) 790 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010 
16016/17COM(2017) 787 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Balíček týkající se zboží: Posilování důvěry v jednotný trh 
16012/17COM(2017) 792 final(czech name) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu uplatňování prováděcích opatření členských států 
16011/17COM(2017) 791 final(czech name) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU 
16007/17COM(2017) 835 final(czech name) Proposal for a Council Decision on the determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law - Návrh rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí vážného porušení zásady právního státu Polskou republikouTaken cognizance of
16006/17COM(2017) 815 final(czech name) Report from the Commission to the European Parliament and the Council - First Report under the Visa Suspension Mechanism - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - První zpráva podle mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnosti 
16005/17COM(2017) 813 final(czech name) Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - State of play and possible ways forward as regards the situation of non-reciprocity with certain third countries in the area of visa policy and assessment of the effectiveness of the reciprocity mechanism provided for in Article 1(4) of Council Regulation (EC) No 539/2001 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Současný stav a možné další kroky v případě neuplatňování vzájemnosti v oblasti vízové politiky s některými třetími zeměmi a hodnocení účinnosti mechanismu vzájemnosti podle článku 1 odstavec 4 nařízení Rady (ES) č. 539/2001 
15968/17COM(2017) 745 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování systému platebních agentur v odvětví zemědělství 
15965/17COM(2017) 796 final(czech name) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží zákonně uváděného na trh v jiném členském státě 
15962/17COM(2017) 769 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie 
15950/17COM(2017) 795 final(czech name) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dosažení souladu s harmonizačními právními předpisy EU týkajícími se výrobků a vymáhání těchto předpisů a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU 
15947/17COM(2017) 768 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění nařízení (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy za rok 2016 
15943/17COM(2017) 776 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2016 

<<727374757677787980>>ISP (login)