1397 documents have been found. (page 78, 94 in total)

CodeReferenceTitleState
15836/17COM(2017) 744 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování evropské platformy pro řešení sporů on-line zřízené podle nařízení (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line 
15808/17COM(2017) 754 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady postoji, který má být přijat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé ve věci aktualizace přílohy XXVIII-A (Pravidla vztahující se na finanční služby), přílohy XXVIII-B (Pravidla vztahující se na telekomunikační služby) a přílohy XXVIII-D (Pravidla vztahující se na mezinárodní námořní dopravu) dohody 
15794/17COM(2017) 749 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Devátá zpráva o stavu provádění a o programech provádění (podle článku 17) směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod 
15789/17COM(2017) 774 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři 
15788/17COM(2017) 755 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategická zpráva o provádění evropských strukturálních a investičních fondů pro rok 2017 
15785/17COM(2017) 762 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a sledování programu Horizont 2020 v roce 2016 
15780/17COM(2017) 810 final, SWD(2017) 711 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku dosaženém při provádění nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) 
15744/17COM(2017) 752 final(czech name) Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání jménem Evropské unie o obnovení protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu s Republikou Pobřeží slonoviny 
15729/17COM(2017) 794 final, SWD(2017) 473 final, SWD(2017) 474 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) 
15727/17COM(2017) 747 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 788/96 
15720/17COM(2017) 763 final(czech name) Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on a Partnership Agreement between the European Union and countries of the African, Caribbean and Pacific Group of States - Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájení jednání o Dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi ze skupiny afrických, karibských a tichomořských států 
15709/17COM(2017) 743 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin 
15664/17COM(2017) 827 final(czech name) Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu 
15663/17COM(2017) 825 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle 
15660/17COM(2017) 824 final(czech name) Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech 

<<747576777879808182>>ISP (login)