1238 documents have been found. (page 79, 83 in total)

CodeReferenceTitleState
12927/17COM(2017) 582 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP (Přípravná akce Unie v oblasti obranného výzkumu) 
12915/17COM(2017) 557 final(czech name) Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje, aby se státy CARIFORA vyjednala dohodu o ochraně zeměpisných označení na základě článku 145 Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU 
12882/17COM(2017) 569 final(czech name) Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy 
12881/17COM(2017) 568 final(czech name) Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství 
12880/17COM(2017) 567 final(czech name) Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani 
12879/17COM(2017) 555 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti nezákonnému obsahu on-line: Zvyšování odpovědnosti on-line platforem 
12878/17COM(2017) 570 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o ochraně a posílení Schengenu 
12824/17COM(2017) 561 final(czech name) Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Nizozemskému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty 
12809/17COM(2017) 589 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 
12753/17COM(2017) 559 final(czech name) Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii 
12750/17COM(2017) 556 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu přijaté nařízením Rady (ES) č. 1563/2006 ze dne 5. října 2006 
12723/17COM(2017) 571 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranicApproved with recomendation
12702/17COM(2017) 558 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o naplňování evropského programu pro migraci 
12680/17COM(2017) 554 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 10. finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2016 
12655/17COM(2017) 546 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES, v polovině období 

<<757677787980818283>>ISP (login)