1279 documents have been found. (page 80, 86 in total)

CodeReferenceTitleState
13486/17COM(2017) 603 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na dvacátém řádném zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří v souvislosti s návrhem na změnu přílohy II Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve Středomoří 
13485/17COM(2017) 604 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 
13484/17COM(2017) 610 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro zlepšení připravenosti na chemická, biologická, radiologická a jaderná bezpečnostní rizika 
13478/17COM(2017) 608 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Jedenáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii 
13425/17COM(2017) 607 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu doplňujícího Úmluvu Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS č. 217) jménem Evropské unie 
13424/17COM(2017) 606 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie 
13408/17JOIN(2017) 50 final(czech name) Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu 
13389/17COM(2017) 596 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Evropské unie 
13377/17COM(2017) 598 final(czech name) Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - 35. výroční zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech EU (2016) 
13354/17COM(2017) 595 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty 
13343/17COM(2017) 599 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2017 
13286/17COM(2017) 572 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit lepší fungování zadávání veřejných zakázek v Evropě a pro Evropu 
13277/17COM(2017) 592 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o dokončení bankovní unie 
13274/17COM(2017) 591 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o jednotném mechanismu dohledu zřízeném podle nařízení (EU) č. 1024/2013 
13184/17COM(2017) 590 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení evropské normy pro elektronickou fakturaci podle směrnice 2014/55/EU 

<<767778798081828384>>ISP (login)