1308 documents have been found. (page 83, 88 in total)

CodeReferenceTitleState
13147/17COM(2017) 586 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) v polovině období podle nařízení (EU) č. 208/2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) 
13138/17COM(2017) 587 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o národních akčních plánech členských států a o pokroku při provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů 
13120/17COM(2017) 602 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 a 134, celosvětových technických předpisů OSN č. 6 a 15, jednacího řádu WP.29 a obecných pokynů k regulačním postupům OSN a přechodným ustanovením v předpisech OSN a pokud jde o návrhy tří nových předpisů OSN, jednoho nového celosvětového technického předpisu OSN a návrhu nového vzájemného usnesení 
13094/17COM(2017) 585 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí výroční zpráva o provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru 
13043/17COM(2017) 584 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod, pokud jde o změnu přílohy XII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, jež v souladu s ustanoveními hlavy VI („Veřejné zakázky“) stanoví seznam kolumbijských zadavatelů 
13017/17COM(2017) 583 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Můj region, má Evropa, naše budoucnost: sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
12993/17COM(2017) 574 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Podvýboru pro cla zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o nahrazení protokolu I k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce novým protokolem, který odkazuje na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu 
12977/17COM(2017) 573 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora investic prostřednictvím dobrovolného posouzení ex ante aspektů zadávání veřejných zakázek pro velké projekty infrastruktury 
12963/17COM(2017) 565 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce 
12940/17COM(2017) 564 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé ve věci komplexního plánu, který Moldavská republika předložila v souvislosti s prováděním dohody v oblasti veřejných zakázek 
12927/17COM(2017) 582 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP (Přípravná akce Unie v oblasti obranného výzkumu) 
12915/17COM(2017) 557 final(czech name) Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje, aby se státy CARIFORA vyjednala dohodu o ochraně zeměpisných označení na základě článku 145 Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU 
12882/17COM(2017) 569 final(czech name) Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy 
12881/17COM(2017) 568 final(czech name) Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství 
12880/17COM(2017) 567 final(czech name) Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani 

<<798081828384858687>>ISP (login)