1308 documents have been found. (page 84, 88 in total)

CodeReferenceTitleState
12879/17COM(2017) 555 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti nezákonnému obsahu on-line: Zvyšování odpovědnosti on-line platforem 
12878/17COM(2017) 570 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o ochraně a posílení Schengenu 
12824/17COM(2017) 561 final(czech name) Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Nizozemskému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty 
12809/17COM(2017) 589 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 
12753/17COM(2017) 559 final(czech name) Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii 
12750/17COM(2017) 556 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu přijaté nařízením Rady (ES) č. 1563/2006 ze dne 5. října 2006 
12723/17COM(2017) 571 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranicApproved with recomendation
12702/17COM(2017) 558 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o naplňování evropského programu pro migraci 
12680/17COM(2017) 554 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 10. finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2016 
12655/17COM(2017) 546 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES, v polovině období 
12639/17JOIN(2017) 38 final(czech name) Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice 
12617/17COM(2017) 566 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Opatření v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH - Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí 
12591/17COM(2017) 496 final(czech name) Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Itálie – EGF/2017/004 IT/Almaviva 
12554/17COM(2017) 535 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 140 odst. 8 finančního nařízení o finančních nástrojích podporovaných ze souhrnného rozpočtu dle stavu k 31. prosinci 2016 
12544/17COM(2017) 543 final(czech name) Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o změně prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty 

<<808182838485868788>>ISP (login)