1302 documents have been found. (page 86, 87 in total)

CodeReferenceTitleState
12217/17COM(2017) 494 final(czech name) Sdělení Komise - Vstřícnost vůči přímým zahraničním investicím a současná ochrana základních zájmůTaken cognizance of
12211/17JOIN(2017) 450 final(czech name) Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Odolnost, odrazování a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU 
12209/17COM(2017) 474 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o tom, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu se směrnicí 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV 
12208/17COM(2017) 478 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) 
12205/17COM(2017) 476 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Maximální využití směrnice o bezpečnosti sítí a informací – účinné provedení směrnice (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii 
12204/17COM(2017) 490 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o seznamu kritických surovin pro EU z roku 2017 
12202/17COM(2017) 479 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance -Investice do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu - Obnovená strategie průmyslové politiky EU 
12183/17COM(2017) 477 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“) 
12181/17COM(2017) 489 final(czech name) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV 
12171/17COM(2017) 473 final(czech name) Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Technická úprava finančního rámce pro rok 2018 v souladu s vývojem HND (ESA 2010) (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020), kterým se aktualizuje a nahrazuje sdělení COM(2017) 220 final 
12168/17COM(2017) 472 final(czech name) Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s AustráliíTaken cognizance of
12165/17COM(2017) 469 final(czech name) Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Novým ZélandemTaken cognizance of
12163/17COM(2017) 544 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve výkonném výboru programu vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 
12137/17COM(2017) 487 final(czech name) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unieTaken cognizance of
12136/17COM(2017) 491 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o provádění strategie v oblasti obchodní politiky Obchod pro všechny - Uskutečňování progresivní obchodní politiky k využití potenciálu globalizace 

<<828384858687>>ISP (login)