1494 documents have been found. (page 92, 100 in total)

CodeReferenceTitleState
13999/17COM(2017) 644 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru velvyslanců AKT-EU k provádění článku 68 dohody o partnerství AKT-EU 
13993/17COM(2017) 642 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k hodnocení programu LIFE v polovině období 
13952/17COM(2017) 717 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů Energetického společenství a ve stálé skupině na vysoké úrovni Energetického společenství (Priština, 14. prosince 2017) 
13937/17JOIN(2017) 40 final(czech name) Společný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném ministerském výboru a ve Smíšeném výboru pro spolupráci zřízených Dohodou o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé k přijetí jednacího řádu Smíšeného ministerského výboru, mandátu Smíšeného výboru pro spolupráci a mandátů podvýborů zřízených Smíšeným výborem pro spolupráci 
13933/17COM(2017) 636 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnostech Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2015 a 2016 
13927/17COM(2017) 637 final(czech name) Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES 
13904/17COM(2017) 632 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pravidlech ke služebnímu řádu přijatých orgánem oprávněným ke jmenování v rámci jednotlivých orgánů 
13902/17COM(2017) 628 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na třicátém sedmém zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, pokud jde o změnu přílohy II této úmluvy 
13837/17COM(2017) 650 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2018: agenda pro jednotnější, silnější a demokratičtější Evropu 
13824/17COM(2017) 651 final(czech name) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dokončení programu zlepšování právní úpravy: lepší řešení v zájmu dosažení lepších výsledků 
13780/17COM(2017) 645 final(czech name) Návrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací 
13779/17COM(2017) 626 final(czech name) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Situace v oblasti pediatrických léčivých přípravků v EU – Deset let uplatňování nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití 
13777/17COM(2017) 635 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů zřízené podle Smlouvy o založení Dopravního společenství 
13774/17COM(2017) 624 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unie 
13773/17COM(2017) 621 final(czech name) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unie 

<<888990919293949596>>ISP (login)