1518 documents have been found. (page 1, 102 in total)

CodeReferenceTitleState
13249/19COM(2019) 481 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraciNavrženo k projednání
13224/19COM(2019) 476 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
13214/19COM(2019) 451 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho sídlaNavrženo k projednání
13169/19COM(2019) 482 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu, pokud jde o změnu úmluvyNavrženo k projednání
13158/19COM(2019) 465 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přenesení pravomoci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007Navrženo k projednání
13154/19COM(2019) 466 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci rozšířené komise Eurocontrolu, pokud jde o zásady pro stanovení nákladového základu pro výpočet poplatků za traťové letecké navigační zařízení a pro výpočet jednotkových sazeb a podmínky uplatňování systému poplatků za traťové navigační služby a podmínky úhradyNavrženo k projednání
13153/19COM(2019) 479 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech (2018)Navrženo k projednání
13140/19COM(2019) 469 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro obchod zbožím Světové obchodní organizace, pokud jde o jednací řád Výboru pro usnadnění obchoduNavrženo k projednání
13124/19COM(2019) 472 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v AtlantikuNavrženo k projednání
13118/19COM(2019) 470 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v AtlantikuNavrženo k projednání
13110/19COM(2019) 455 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění dohod o volném obchodu 1. ledna 2018 – 31. prosince 2018Navrženo k projednání
13103/19COM(2019) 471 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o mechanismu náhrad pro členský stát, jehož národní člen byl zvolen předsedou EurojustuNavrženo k projednání
13091/19COM(2019) 444 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - 30th Annual Report on the Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud - 2018 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 30. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům - 2018Navrženo k projednání
13089/19COM(2019) 462 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru a v podvýboru pro obchod a investice zřízených Rámcovou dohodou o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu smíšeného výboru a o jednacím řádu podvýboru pro obchod a investiceNavrženo k projednání
13052/19COM(2019) 480 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 a 150, návrh změn celosvětového technického předpisu č. 2, návrh změn vzájemného usnesení MR.1, návrhy změn úplných usnesení R.E.3 a R.E.5 a návrhy na povolení vypracovat změnu celosvětového technického předpisu č. 6 a vypracovat nový celosvětový technický předpis o stanovení výkonu elektrifikovaného vozidla (DEVP)Navrženo k projednání

12345>>ISP (login)