2168 documents have been found. (page 1, 145 in total)

CodeReferenceTitleState
 5515/19COM(2019) 6 finalProposal for a Council Implementing Decision authorising France to apply a reduced rate of taxation to unleaded petrol used as motor fuel and consumed in Corsican departments in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC - Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu daně z bezolovnatého benzínu používaného jako pohonná hmota a určeného ke spotřebě v korsických departementechNavrženo k projednání
 5472/19COM(2019) 8 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EUNavrženo k projednání
 5461/19COM(2019) 15 finalRecommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations of an agreement with the United States of America on conformity assessment - Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení vyjednávání dohody se Spojenými státy americkými o posuzování shodyNavrženo k projednání
 5459/19COM(2019) 16 finalRecommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations of an agreement with the United States of America on the elimination of tariffs for industrial goods - Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení vyjednávání dohody se Spojenými státy americkými o zrušení cel pro průmyslové výrobkyNavrženo k projednání
 5349/19COM(2019) 2 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady o prozatímních pravidlech jmenování evropských žalobců na jejich první funkční období a během něj podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobceNavrženo k projednání
 5258/19COM(2018) 854 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské uniiNavrženo k projednání
 5256/19COM(2018) 853 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské uniiNavrženo k projednání
 5163/19COM(2019) 1 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ceny energií a náklady na energie v EvropěNavrženo k projednání
 5072/19COM(2019) 4 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely systému ETIAS a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861Navrženo k projednání
 5071/19COM(2019) 3 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) yyyy/xxx [nařízení o ECRIS-TCN]Navrženo k projednání
 5065/19COM(2018) 862 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971 - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na šedesátém druhém zasedání Komise OSN pro omamné látky k zařazení látek podle Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971Navrženo k projednání
 5052/19COM(2018) 848 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu a aktualizaci druhého prováděcího plánu Evropské unie v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkáchNavrženo k projednání
 5027/19COM(2018) 830 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování přílohy XI a článku 66a služebního řáduNavrženo k projednání
 5026/19COM(2018) 829 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování přílohy XII služebního řáduNavrženo k projednání
15855/18COM(2018) 858 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízeníNavrženo k projednání

12345>>ISP (login)