2059 documents have been found. (page 1, 138 in total)

CodeReferenceTitleState
14336/18COM(2018) 744 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [ve znění směrnice 2018/XXX/EU] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [o správě energetické unie] z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unieNavrženo k projednání
14335/18COM(2018) 851 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on Progress in Romania under the Cooperation and Verification Mechanism - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřováníNavrženo k projednání
14332/18COM(2018) 850 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on Progress in Bulgaria under the Cooperation and Verification Mechanism - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřováníNavrženo k projednání
14329/18COM(2018) 745 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as regards the withdrawal of the United Kingdom from the Union - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unieNavrženo k projednání
14328/18COM(2018) 738 final, SWD(2018) 460 final, SWD(2018) 461 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatuNavrženo k projednání
14327/18JOIN(2018) 27 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé, pokud jde o prodloužení akčního plánu EU-IzraelNavrženo k projednání
14322/18JOIN(2018) 26 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného na základě Evropsko-středomořské prozatímní dohody o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy (PS) na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé, pokud jde o prodloužení akčního plánu EU-PSNavrženo k projednání
14272/18COM(2018) 880 finalCommunication from the Commission - Preparing for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 30 March 2019: a Contingency Action Plan - Sdělení Komise - Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: pohotovostní akční plánNavrženo k projednání
14249/18COM(2018) 739 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, pokud jde o látky s vlastnostmi, které narušují činnost žláz s vnitřní sekrecíNavrženo k projednání
14204/18COM(2018) 734 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytváření uceleného rámce Evropské unie pro endokrinní disruptoryNavrženo k projednání
14108/18COM(2018) 735 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (ES) č. 443/2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidelNavrženo k projednání
14074/18COM(2018) 706 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví zemědělstvíNavrženo k projednání
14018/18COM(2018) 733 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI GATS s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Koreou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské uniiNavrženo k projednání
13931/18COM(2018) 726 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Chorvatsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
13930/18COM(2018) 725 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2009/1008/EU, kterým se Lotyšské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání

12345>>ISP (login)