Sněmovní tisk 1077
Novela z. o veřejných zakázkách - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1077/0 dne 1. 8. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1819).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1077/3, který byl rozeslán 13. 12. 2005 v 17:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1367, usnesení č. 2097).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 229/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jan Horník), Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Alena Venhodová).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 1. 2. 206 a přijal usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako tisk 229/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 229/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 1. 2006 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 229/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 328).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 2. 2006 poslancům jako tisk 1077/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 2. 2006 poslancům jako tisk 1077/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 163, usnesení č. 2283).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 19. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 138/2006 Sb.Související tisk: 1076 (Vl. návrh zákona o veřejných zakázkách).


Hesla věcného rejstříku: Zakázky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: soutěžní řízení, veřejná zakázka, vítězná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (13):

CitaceZměnaPředpisOd
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)1077/3
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje1077/3
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu1077/3
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)1077/3
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí1077/3
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1077/0
437/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách1077/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích1077/0
60/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů1077/0
124/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů1077/0
179/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky1077/0
253/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce1077/0
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)1077/1


ISP (login)