Sněmovní tisk 1152
Novela z. o zdravotní péči - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 1151 (Vl. n. z. o zdravotní péči).


Hesla věcného rejstříku: Péče o zdraví, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, pomoc obětem trestné činnosti, pracovní podmínky, trestná činnost, zdravotní péče, zdravotní politika, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (23):

CitaceZměnaPředpisOd
140/1961novelizujeTrestní zákon1152/0
65/1965novelizujeZákoník práce1152/0
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu1152/0
66/1986novelizujeZákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství1152/0
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích1152/0
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky1152/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1152/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách1152/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů1152/0
13/1993novelizujeCelní zákon1152/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů1152/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1152/0
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů1152/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů1152/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů1152/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)1152/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů1152/0
92/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.1152/0
95/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta1152/0
96/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)1152/0
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)1152/0
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky1152/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti1152/0


ISP (login)