Sněmovní tisk 309
Novela z. o pojišťovnictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 309/0 dne 2. 5. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 462).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16., 21. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 309/3, který byl rozeslán 22. 10. 2003 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 265, usnesení č. 723).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 11. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 221/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 4. 12. 2003 a přijal usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako tisk 221/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 12. 2003 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 221/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 12. 2003 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 282).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 1. 2004.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 12 pod číslem 39/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojišťovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pojištění, pojistná smlouva, pojistné právo, pojišťovna, profese v pojišťovnictví, správní kontrola

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky309/0
248/1992novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech309/2
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky309/0
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů309/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)309/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)309/0


ISP (login)