Sněmovní tisk 603
Novela z. školský zákon - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 404/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 223 (nezařazen na schůzi výboru).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 8. 2004 a přijal usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako tisk 404/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 8. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 518).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2004 poslancům jako tisk 603/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2004 poslancům jako tisk 603/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 101, usnesení č. 1274).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 10. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 10. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 11. 2004.

Zákon vyhlášen 10. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 190 pod číslem 562/2004 Sb.Související tisk: 602 (Vládní návrh školského zákona).


Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: církev, konfesijní vzdělávání, právnická osoba, rozpočet školství, územní samospráva, veřejné školství

Navržené změny předpisů (16):

CitaceZměnaPředpisOd
218/1949novelizujeZákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem603/0
65/1965novelizujeZákoník práce603/0
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech603/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů603/0
331/1993novelizujeZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů603/0
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě603/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře603/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění603/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)603/0
306/1999novelizujeZákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením603/0
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze603/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu603/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů603/0
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)603/0
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů603/0
284/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony603/0


ISP (login)