Sněmovní tisk 747
Novela z. o rozpoč. určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 11. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 457/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 12. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 457/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 387, které bylo rozdáno jako tisk 457/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 12. 2004 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 457/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 16. 12. 2004 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 3. 1. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Samospráva, Správa státní, Správa státních hmotných rezerv

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Kultura, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, místní daň, obecní rozpočet, rozpočet kraje, územní samospráva

Navržené změny předpisů (14):

CitaceZměnaPředpisOd
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči747/0
564/1990novelizujeZákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství747/0
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě747/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách747/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)747/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů747/0
306/1999novelizujeZákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením747/0
306/1999novelizujeZákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením747/4
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)747/4
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)747/0
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)747/0
257/2001novelizujeZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)747/0
290/2002novelizujeZákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů747/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)747/4


ISP (login)