Sněmovní tisk 276
Novela z. o kolektivním investování - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 276/0 dne 4. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 3. 2011 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 359).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 276/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 276/2, který byl rozeslán 27. 4. 2011 v 12:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 189, usnesení č. 496).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 5. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 91/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 5. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Čunek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 5. 2011 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 91/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 91/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 6. 2011 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 240).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 6. 2011.

Zákon vyhlášen 15. 7. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 188/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie, Investice
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cenné papíry, investiční politika, investiční společnost, regulace investic, zahraniční investice

Navržené změny předpisů (21):

CitaceZměnaPředpisOd
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním276/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád276/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník276/0
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky276/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví276/0
21/1992novelizujeZákon o bankách276/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách276/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů276/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením276/0
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)276/0
227/1997novelizujeZákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)276/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů276/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů276/0
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)276/0
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování276/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu276/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích276/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)276/0
104/2008novelizujeZákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)276/0
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)276/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví276/0


ISP (login)