Sněmovní tisk 281
Novela z. o Rejstříku trestů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 281/0 dne 14. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 3. 2011 (usnesení č. 100). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 506).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 281/2, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 767).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 10. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 205/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 10. 2011 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 10. 2011 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 205/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 401).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 357/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rejstřík trestů
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, fyzická osoba, informační systém, pořizování dat, trestní rejstřík, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)281/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky281/2
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance281/0
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky281/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů281/0
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)281/0
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)281/2
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích281/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník281/0


ISP (login)