Sněmovní tisk 311
Vl.n.z. o chemických látkách (chemický zákon) - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr životního prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 311/0 dne 11. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 467).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 311/2, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 10:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 141, usnesení č. 766).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 10. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 211/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 10. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 10. 2011 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 211/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 410).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 350/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie, Chemie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, chemická sloučenina, chemický průmysl, chemický výrobek, nebezpečná látka, technická norma

Navržené změny předpisů (23):

CitaceZměnaPředpisOd
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně311/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)311/0
186/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky311/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích311/0
125/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony311/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce311/0
222/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony311/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech311/0
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu311/0
245/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony311/2
356/2003rušíZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů311/0
219/2004rušíVyhláška o zásadách správné laboratorní praxe311/0
232/2004rušíVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků311/0
234/2004rušíVyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků311/0
275/2005rušíVyhláška, kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen311/0
279/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe311/0
345/2005rušíZákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů311/0
369/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků311/0
28/2007rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.311/0
371/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů311/0
389/2008rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů311/0
139/2009rušíVyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků311/0
265/2010rušíVyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích311/0


ISP (login)