Sněmovní tisk 560
Vl.n. atomového zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 560/0 dne 31. 7. 2015.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1012).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 560/5, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 16:03.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 560/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1239).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 288/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 288/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 7. 2016 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 288/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 490).
  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 491).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 10. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 263/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3694František Laudát09155-12421.doc (35 KB) / PDF (229 KB, 2 strany)10. 2. 2016 v 17:51:26
3781Jan Birke09242-12549.docx (26 KB) / PDF (178 KB, 2 strany)23. 2. 2016 v 16:37:32
3824Josef Zahradníček09285-12606.docx (13 KB) / PDF (310 KB, 2 strany)1. 3. 2016 v 14:04:46
3833Václav Zemek09294-12615.odt (14 KB) / PDF (45 KB, 1 strana)1. 3. 2016 v 15:28:49
3836Václav Zemek09297-12619.odt (17 KB) / PDF (51 KB, 1 strana)1. 3. 2016 v 15:47:03
3842Václav Zemek09303-12627.odt (18 KB) / PDF (49 KB, 1 strana)1. 3. 2016 v 16:06:39
3843Václav Zemek09304-12628.odt (11 KB) / PDF (42 KB, 1 strana)1. 3. 2016 v 16:24:39
3844Václav Zemek09305-12629.odt (15 KB) / PDF (47 KB, 1 strana)1. 3. 2016 v 16:25:26
3845Václav Zemek09306-12630.odt (15 KB) / PDF (46 KB, 1 strana)1. 3. 2016 v 16:27:30
3846Václav Zemek09307-12631.odt (16 KB) / PDF (48 KB, 1 strana)1. 3. 2016 v 16:28:16
3922Václav Zemek09383-12753.odt (17 KB) / PDF (51 KB, 1 strana)11. 3. 2016 v 10:15:27


Související tisk: 561 (Vl.n.z., kterým se mění zák. v souv. s přij. atomového zák.).


Hesla věcného rejstříku: Energetika, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: ionizující záření, jaderná bezpečnost, jaderná elektrárna, jaderné právo, mírové využití energie

Navržené změny předpisů (33):

CitaceZměnaPředpisOd
144/1997rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií560/0
146/1997rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků560/0
215/1997rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o kriteriích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření560/0
106/1998rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu560/0
11/1999rušíNařízení vlády o zóně havarijního plánování560/0
195/1999rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti560/0
307/2002rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně560/0
315/2002rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení v přípravě vybraných pracovníků560/0
317/2002rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)560/0
318/2002rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu560/0
319/2002rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě560/0
360/2002rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu560/0
416/2002rušíNařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování560/0
419/2002rušíVyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o osobních radiačních průkazech560/0
185/2003rušíVyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu560/0
2/2004rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu560/0
46/2005rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování560/0
309/2005rušíVyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení560/0
461/2005rušíVyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování560/0
462/2005rušíVyhláška o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu560/0
499/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně560/0
500/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií560/0
27/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě560/0
132/2008rušíVyhláška o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd560/0
73/2009rušíNařízení vlády o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva560/0
77/2009rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)560/0
165/2009rušíVyhláška o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti560/0
166/2009rušíVyhláška o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti560/0
341/2009rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 46/2005 Sb.560/0
213/2010rušíVyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství560/0
399/2011rušíNařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost560/0
461/2011rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů560/0
389/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.560/0


ISP (login)