Chamber of Deputies
Resolutions

Usnesení č. | Schůze

č. 181k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 1997 (13. prosince 1996) 
č. 182k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb. /sněmovní tisk 69/ - třetí čtení (17. prosince 1996) 
č. 183k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení (17. prosince 1996) 
č. 184k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá organizační výbor, aby prozkoumal oprávněnost užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny (18. prosince 1996) 
č. 185k návrhu poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení (18. prosince 1996) 
č. 186k návrhu poslankyň Anny Röschové a Mileny Kolářové na vydání zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení (18. prosince 1996) 
č. 187k návrhu poslanců Vladimíra Špidly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení (18. prosince 1996) 
č. 188k návrhu poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení (19. prosince 1996) 
č. 189k návrhu poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení (19. prosince 1996) 
č. 190k vládnímu návrhu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení (19. prosince 1996) 
č. 191k vládnímu návrhu zákona o všeobecném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení (19. prosince 1996) 
č. 192k návrhu Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno na prodloužení lhůty, do níž je jmenovaná komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně (20. prosince 1996) 
č. 193k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny na prodloužení lhůty k projednání návrhu poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 25/ ve výborech Poslanecké sněmovny (20. prosince 1996) 
č. 194k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny ke kontrole vládního programu (20. prosince 1996) 
č. 195k vládnímu návrhu zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - třetí čtení (20. prosince 1996) 
č. 196k vládnímu návrhu zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 28/ - třetí čtení (20. prosince 1996) 
č. 197k vládnímu návrhu zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 21/ - třetí čtení (20. prosince 1996) 
č. 198k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - třetí čtení (20. prosince 1996) 
č. 199k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 41/ - třetí čtení (20. prosince 1996) 
č. 200k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady /sněmovní tisk 54/ - třetí čtení (20. prosince 1996) 

<<67891011121314>>
ISP (login)