Předpis 111/2009 Sb.

Citace111/2009 Sb.
NázevZákon o základních registrech
Částka33 (27. 4. 2009)
Účinnostod 1. 1. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
598 Vl. n. z. o základních registrech
Navržené změny20 tisků, z toho 7 projednávaných

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 111/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
100/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech1
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony2
263/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva5
312/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
192/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony8
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů7
456/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony10
460/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony9
251/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci12
303/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti11
Vztahováno k
161/2011na základěNařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech 
359/2011na základěVyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 


ISP (příhlásit)