Tisková zpráva z 13. schůze Stálé komise pro Ústavu ČR, konané 4. září 2019

4. 9. 2019

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR dne 4. září 2019 dokončila projednávání návrhu na zavedení klouzavého mandátu a zahájila diskusi nad iniciativou předsedkyně komise Kateřiny Valachové zakotvit do Ústavy nezávislost státního zastupitelství.

Na základě předchozích jednání komise a informací z pracovní cesty některých členů komise do Rakouska zpracovala předsedkyně komise Kateřina Valachová kompromisní pozměňovací návrh k navržené ústavní novele. Podle kompromisního návrhu poslanec, který je členem vlády, se může rozhodnout, že svůj mandát nebude po dobu členství ve vládě vykonávat. Veškerá práva a povinnosti takového poslance, s výjimkou práva vzdát se mandátu, v takovém případě přecházejí na náhradníka. Komise pro Ústavu doporučila Poslanecké sněmovně návrh na zavedení klouzavého mandátu schválit, a to ve znění tohoto pozměňovacího návrhu. Sedm poslanců bylo pro, tři se zdrželi hlasování.

Předsedkyně komise Kateřina Valchová dále představila svůj návrh změny Ústavy, podle kterého by měla být posílena nezávislost státního zastupitelství. Státní zastupitelství nemá být napříště řazeno do moci výkonné. Podle Kateřiny Valachové je třeba debatu o jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců začít od základní úvahy, jaké je místo státního zastupitelství v našem ústavním systému. A tuto úvahu je vhodné vést od zakotvení v Ústavě, nikoli od dílčích změn zákona o státním zastupitelství. Všechny návrhy na výraznější změny zákona o státním zastupitelství od roku 2011 ostatně v Parlamentu selhaly. Diskuse se vedle členů komise účastnili i náměstek ministryně spravedlnosti Michal Franěk, náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík a zástupce Unie státních zástupců. Téma posílení nezávislosti státního zastupitelství bude projednáváno i na další schůzi komise.

 

Připravil: Jan Wintr, tajemník komise (wintrj@psp.cz, 777 027 914)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)