Celkem nalezeno 1302 dokumentů. (1. strana, celkem 87 stran)

KódReferenceNázevStav
11597/19COM(2019) 359 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)Navrženo k projednání
11595/19COM(2019) 349 finalSdělení Komise - Rovnocennost v oblasti finančních služebNavrženo k projednání
11593/19COM(2019) 355 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu s rámcovým rozhodnutím 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoruNavrženo k projednání
11561/19COM(2019) 367 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 4–6/2019Navrženo k projednání
11535/19COM(2019) 374 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - Data protection rules as a trust-enabler in the EU and beyond – taking stock - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pravidla ochrany údajů jako nástroj budování důvěry v EU i mimo ni - zhodnocení pokrokuNavrženo k projednání
11521/19COM(2019) 354 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správním rámci pro rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónuNavrženo k projednání
11519/19COM(2019) 373 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of recent alleged money laundering cases involving EU credit institutions - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení nedávných případů údajného praní peněz zahrnujících úvěrové instituce EUNavrženo k projednání
11518/19COM(2019) 372 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the interconnection of national centralised automated mechanisms (central registries or central electronic data retrieval systems) of the Member States on bank accounts - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o propojení národních centrálních automatizovaných mechanismů (centrálních registrů nebo centrálních elektronických systémů vyhledávání dat) členských států pro bankovní účtyNavrženo k projednání
11517/19COM(2019) 371 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council assessing the framework for cooperation between Financial Intelligence Units - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení rámce pro spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkamiNavrženo k projednání
11516/19COM(2019) 360 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - Towards better implementation of the EU’s anti-money laundering and countering the financing of terrorism Framework - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Na cestě k lepšímu provádění rámce EU v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismuNavrženo k projednání
11514/19COM(2019) 370 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která ovlivňují vnitřní trh a týkají se přeshraničních činnostíNavrženo k projednání
11509/19COM(2019) 346 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu příloh II a VIII protokolu II dohodyNavrženo k projednání
11501/19COM(2019) 353 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Nineteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Devatenáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiNavrženo k projednání
11490/19COM(2019) 347 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, v souvislosti se zamýšleným přijetím jednacího řádu pro zprostředkování, jednacího řádu pro rozhodčí řízení a kodexu chování rozhodcůNavrženo k projednání
11489/19COM(2019) 348 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, pokud jde o přijetí seznamu rozhodcůNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)