Sněmovní tisk 684
V.n.z. o zrušení civilní služby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 684/0 dne 3. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Mgr. Radim Turek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1183).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 684/2, který byl rozeslán 21. 9. 2004 v 16:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2004 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 120, usnesení č. 1279).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 421/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Josef Novotný).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 20. 10. 2004 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 421/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 535).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2004.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 201 pod číslem 587/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: civilní služba, derogace, základní vojenská služba

Navržené změny předpisů (15):

CitaceZměnaPředpisOd
140/1961novelizujeTrestní zákon684/1
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)684/0
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky684/0
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře684/0
223/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze684/0
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze684/0
259/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony684/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů684/0
94/1990rušíZákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě684/0
18/1992rušíZákon o civilní službě684/0
372/1992rušíNařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby684/0
85/1993rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby684/0
135/1993rušíZákon, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě684/0
167/1994rušíNařízení vlády, kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany684/0
588/2002rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb.684/0


ISP (příhlásit)