Sněmovní tisk 835
V.n.z. o finančních konglomerátech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 835/0 dne 3. 12. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2004 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1417).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 835/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 835/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 23. 3. 2005 na 42. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 41, usnesení č. 1586).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 835/3 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 835/4, který byl rozeslán 21. 6. 2005 v 16:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 690, usnesení č. 1799).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 118/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 118/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 118/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 8. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 207).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 8. 2005 poslancům jako tisk 835/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 8. 2005 poslancům jako tisk 835/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 82, usnesení č. 1835).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 29. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 132 pod číslem 377/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Fond národního majetku, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, finanční instituce, finanční kontrola

Navržené změny předpisů (30):

CitaceZměnaPředpisOd
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním835/3
99/1963novelizujeObčanský soudní řád835/3
202/1990novelizujeZákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách835/3
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání835/2
513/1991novelizujeObchodní zákoník835/2
21/1992novelizujeZákon o bankách835/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)835/2
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti835/2
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů835/2
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance835/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením835/2
58/1995novelizujeZákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů835/2
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů835/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře835/2
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění835/2
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)835/2
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)835/0
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách835/3
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)835/2
408/2000novelizujeZákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)835/2
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů835/3
239/2001novelizujeZákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)835/2
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)835/3
173/2002novelizujeZákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů835/2
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních835/2
37/2004novelizujeZákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)835/2
40/2004novelizujeZákon o veřejných zakázkách835/3
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování835/3
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty835/3
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu835/0


ISP (příhlásit)