Sněmovní tisk 414
Vl.n.z. v souvislosti s přij. z. o důch. a pen. spoření - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 414/0 dne 1. 7. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 7. 2011 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 630).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 414/3, který byl rozeslán 31. 8. 2011 v 14:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 165, usnesení č. 687).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 9. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 192/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Božena Sekaninová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 10. 2011 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 192/2 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 192/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 192/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 351).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 10. 2011 poslancům jako tisk 414/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 10. 2011 poslancům jako tisk 414/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3., 6. 11. 2011 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 348, usnesení č. 836).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 11. 2011.
  Prezident zákon 24. 11. 2011 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 149 pod číslem 428/2011 Sb.Související tisky: 412 (Vl.n.z. o důchodovém spoření), 413 (Vl.n.z. o doplňkovém penzijním spoření).


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Evropská unie, Fondy, Pojištění, Spoření
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, finanční instituce se zvláštním posláním, penzijní připojištění

Navržené změny předpisů (24):

CitaceZměnaPředpisOd
40/1964novelizujeObčanský zákoník414/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)414/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník414/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví414/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení414/0
21/1992novelizujeZákon o bankách414/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí414/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů414/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti414/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance414/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře414/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění414/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů414/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)414/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů414/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů414/1
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování414/0
254/2004novelizujeZákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů414/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu414/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích414/0
312/2006novelizujeZákon o insolvenčních správcích414/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu414/0
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)414/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví414/0


ISP (příhlásit)