Sněmovní tisk 70
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 70/0 dne 3. 9. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Ivana Řápková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 41).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 70/2, který byl rozeslán 1. 11. 2010 v 12:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 128, usnesení č. 159).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 377/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 11. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Richard Svoboda, MBA).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 12. 2010 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 377/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 7. 12. 2010 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 377/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 25).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 12. 2010 poslancům jako tisk 70/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 12. 2010 poslancům jako tisk 70/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 12. 2010 na 11. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 9, usnesení č. 260).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2010.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 148 pod číslem 427/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizí státní občan, cizinecké právo, povolení k pobytu, vízová politika, vstup cizinců, vyhoštění

Navržené změny předpisů (22):

CitaceZměnaPředpisOd
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení70/0
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení70/1
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)70/0
513/1991novelizujeObchodní zákoník70/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů70/0
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii70/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře70/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)70/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů70/0
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv70/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)70/0
221/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003 o dočasné ochraně cizinců70/1
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti70/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)70/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích70/0
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích70/1
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách70/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi70/0
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů70/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce70/0
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky70/0
197/2009novelizujeZákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů198 / 2009Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)70/0


ISP (příhlásit)