Aktuality

Tisková konference "Délka hospitalizací v ČR" (30. 1. 2019)
za účasti předsedkyně VZ prof. V. Adámkové a ředitele ÚZIS prof. L. Duška se konala ve středu 30. 1. 2019 od 13.00 h v budově PSP, Sněmovní 4, novinářské Atrium. Materiály viz. dále.

Délka hospitalizací v České republice: aktuální data a korekce některých mezinárodně publikovaných statistik

Česká republika disponuje plně reprezentativními daty Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který dlouhodobě mapuje kategorie, délku trvání a výsledky všech hospitalizací se 100% pokrytím. Délku hospitalizací tak lze kvantifikovat s rozlišením různých typů hospitalizací, zejména s rozlišením akutní lůžkové péče a péče dlouhodobé a následné. Tyto kategorie hospitalizací představují zcela jiné segmenty péče a jejich spojení by vedlo k velmi obtížně interpretovatelným hodnotám délky hospitalizací. To dokládají i zjištěné délky hospitalizací za rok 2017:

  • průměrná délka trvání hospitalizace na akutních lůžkách dosahovala 5,6 dne (medián: 4 dny)
  • průměrná délka hospitalizace na lůžku následné a dlouhodobé péče dosahovala 51,6 dne (medián: 29 dní)

Tato zpráva a výše uvedené hodnoty délky hospitalizací jsou publikovány jako reakce na mezinárodní statistiky z databáze EUROSTAT, které pro ČR zveřejnily jednu z nejdelších délek hospitalizací mezi srovnávanými zeměmi (1). Avšak tato mezinárodně publikovaná zpráva spojuje celkové délky nesrovnatelných kategorií hospitalizačních pobytů (akutní i následná a dlouhodobá péče). Použitý přístup EUROSTAT tak bohužel nemůže vést k relevantnímu srovnání států. Prezentované hodnoty jsou zavádějící i z důvodu rozdílné metodiky hlášení jednotlivých zemí (vyřazení některých nebo všech dlouhodobých hospitalizací u některých zemí, hlášení pouze vybraných nemocnic, selektivní vyřazení některých nebo všech psychiatrických lůžkových zařízení, různé organizační nastavení následné a dlouhodobé lůžkové péče v různých zemích v rámci zdravotnických a sociálních služeb). Tyto skutečnosti zmiňuje jako limit studie i sama zpráva EUROSTAT. Publikace konstatuje, že u států, které nehlásí veškeré hospitalizace a selektují dlouhodobé hospitalizace, jsou hodnoty délky hospitalizací podhodnocené. 

Česká republika hlásí do EUROSTAT neupravovaná a kompletní data o hospitalizacích, a tudíž z takového srovnání vychází jako země s relativně dlouho trvajícími hospitalizacemi. Skutečnost je ale přesně opačná. Správným postupem je založit analýzu na délce akutních hospitalizací, jejichž hlášení je nejvíce srovnatelné mezi různými státy. Z těchto hodnot hlášených za rok 2016 je patrné, že délka hospitalizací v ČR je mezi srovnávanými zeměmi spíše podprůměrná (5,9 dne), srovnatelná například se Švédskem či Švýcarskem (obě země 5,6 dne) a naopak kratší než například v Rakousku (6,4 dne) a Německu (7,5 dne). 

Skutečné hodnoty délky hospitalizací na lůžkách akutní péče v ČR nijak nevybočují z průměru hlášeného vyspělými zeměmi EU. Analýza časových řad nadto v ČR ukazuje na dlouhodobě klesající délku akutních hospitalizací, v průměru od roku 2007 z hodnoty 6,8 dne na hodnotu 5,6 dne v roce 2017. Podíl dlouhých akutních hospitalizací (s délkou nad 8 dní a zejména hospitalizací s délkou nad 30 dní) významně klesá, meziročně o – 3% až – 4,5%.
Tisková konferenceISP (příhlásit)