Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Jaroslav Bžoch

Celkem nalezeno 31 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
 7669/24COM(2024) 126 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Dosažení rovnováhy v oblasti migrace: přístup, který je spravedlivý a odhodlanýProjednáno a přijato usnesení
 5882/24COM(2024) 23 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the screening of foreign investments in the Union and repealing Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prověřování zahraničních investic v Unii a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5859/24COM(2024) 25 finalBílá kniha o kontrolách vývozuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5833/24COM(2024) 24 finalBílá kniha o odchozích investicíchProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5832/24COM(2024) 22 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zvýšení evropské hospodářské bezpečnosti: úvod k pěti novým iniciativámProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5802/24COM(2024) 27 finalBílá kniha o možnostech posílení podpory výzkumu a vývoje zahrnujícího technologie s potenciálem dvojího užitíProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5788/24COM(2024) 26 finalProposal for a Council Recommendation on enhancing research security - Návrh doporučení Rady o posílení bezpečnosti výzkumuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
14114/23COM(2023) 641 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council on the EU roadmap to fight drug trafficking and organised crime - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o plánu EU pro boj proti obchodu s drogami a organizovanému zločinuProjednáno a přijato usnesení
14008/23COM(2023) 642 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1806, pokud jde o revizi mechanismu pozastaveníProjednáno a přijato usnesení
 8778/23COM(2023) 242 finalProposal for a Council Directive amending Directive 2011/85/EU on requirements for budgetary frameworks of the Member States - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských státůProjednáno a přijato usnesení
 8777/23COM(2023) 241 finalProposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure - Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodkuProjednáno a přijato usnesení
 8776/23COM(2023) 240 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the effective coordination of economic policies and multilateral budgetary surveillance and repealing Council Regulation (EC) No 1466/97 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o účinné koordinaci hospodářských politik a mnohostranném rozpočtovém dohledu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1466/97Projednáno a přijato usnesení
 8513/23COM(2023) 207 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Řešení nedostatku talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti, růstu a odolnosti EU ("Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti")Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8512/23COM(2023) 209 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření k posílení solidarity a kapacit v Unii pro odhalování kybernetických bezpečnostních hrozeb a incidentů a pro připravenost a reakci na něProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8511/23COM(2023) 208 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/881, pokud jde o řízené bezpečnostní službyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 7568/23COM(2023) 160 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin a kterým se mění nařízení (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 a (EU) 2019/1020Projednáno a přijato usnesení
 7551/23COM(2023) 165 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A secure and sustainable supply of critical raw materials in support of the twin transition - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Bezpečné a udržitelné dodávky kritických surovin na podporu dvojí transformaceProjednáno a přijato usnesení
12429/22COM(2022) 454Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky a o změně nařízení (EU) 2019/1020Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
10437/22COM(2022) 404 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Konference o budoucnosti Evropy - Přeměna vize na konkrétní opatřeníProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 7808/22COM(2022) 143 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací 

12ISP (příhlásit)