Sněmovní tisk 678
Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 678/0 dne 18. 12. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 707/19, PID ALBSBB2J4RIW.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Marie Pěnčíková a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 917).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 678/9, který byl rozeslán 19. 6. 2020 v 11:18.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 9. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 209, usnesení č. 1243).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 10. 2020.
  Návrh zákona 16. 11. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 678/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 678/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 24, usnesení č. 1379).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 223 pod číslem 543/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4939Jan Řehounek17163-25982.docx (22 KB) / PDF (278 KB, 4 strany) 20. 4. 2020 v 15:00:36
5663František Elfmark17887-27019.docx (10 KB) / PDF (184 KB, 3 strany) 11. 6. 2020 v 20:13:36
5664František Elfmark17888-27020.docx (21 KB) / PDF (345 KB, 5 stran) 11. 6. 2020 v 20:14:05
5745Jan Schiller17969-27124.docx (17 KB) / PDF (226 KB, 4 strany) 16. 6. 2020 v 21:46:31
5752Jana Krutáková17976-27130.docx (25 KB) / PDF (670 KB, 4 strany) 17. 6. 2020 v 08:48:09


Související tisky: 676 (Vl.n.z.o odpadech), 677 (Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností).

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad, odpad z domácností, recyklace odpadu, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (11):

CitaceZměnaPředpisOd
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích678/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)678/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů678/0
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů678/0
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích678/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)678/0
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.678/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty678/7
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích678/0
350/2011novelizujeZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)678/0
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek678/8


ISP (příhlásit)