Předpis 37/2021 Sb.

Citace37/2021 Sb.
NázevZákon o evidenci skutečných majitelů
Částka17 (3. 2. 2021)
Účinnostod 1. 6. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
886 Vl.n.z. o evidenci skutečných majitelů
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 37/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
Derogace pasivní
245/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů1
Vztahuje se k
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
153/1994??Zákon o zpravodajských službách České republiky 
320/2001??Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
3/2002??Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
69/2006??Zákon o provádění mezinárodních sankcí 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
111/2009??Zákon o základních registrech 
90/2012??Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
292/2013??Zákon o zvláštních řízeních soudních 
304/2013??Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
304/2013??Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
304/2013??Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
87/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva 
374/2015??Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 
186/2016??Zákon o hazardních hrách 
192/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
298/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
368/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
460/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony 
250/2017??Zákon o elektronické identifikaci 
303/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 
287/2018??Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
33/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 
245/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů 
Vztahováno k
30/2014??Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
39/2020??Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) 
180/2021??Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek 
180/2021??Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek 
180/2021na základěVyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek 
245/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů 
245/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů 
245/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů 
274/2022??Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb. 
416/2022??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků 
107/2023??Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení 
190/2023??Vyhláška o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu 
284/2023??Zákon o preventivní restrukturalizaci 
90/2024??Zákon o zbraních a střelivu 
91/2024??Zákon o munici 
162/2024??Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)