Předpis 276/2023 Sb.

Citace276/2023 Sb.
NázevZákon o zrušení obsoletních právních předpisů
Částka129 (14. 9. 2023)
Účinnostod 1. 1. 2024
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
347 Vl.n.z.o zrušení obsoletních právních předpisů

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 129 pod číslem 276/2023 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
84/1919??Zákon, jímž se ministr financí zmocňuje, aby provedl nařízením okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové dávky 
126/1919??Nařízení vlády republiky československé o soupisu a označení cenných papírů. 
126/1919??Nařízení vlády republiky československé o soupisu a označení cenných papírů. 
143/1919??Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 25.února 1919, č. 84 Sb.z. a n. 
143/1919??Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 25.února 1919, č. 84 Sb.z. a n. 
187/1919??Zákon, jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb.z. a n. 
187/1919??Zákon, jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb.z. a n. 
231/1919??Nařízení vlády republiky Československé o pojmenování bohoslovecké fakulty v Olomouci 
366/1919??Zákon o zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém 
366/1919??Zákon o zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém 
461/1919??Zákon, kterýmž se zřizuje československá státní "Vysoká škola obchodní v Praze" 
461/1919??Zákon, kterýmž se zřizuje československá státní "Vysoká škola obchodní v Praze" 
583/1919??Nařízení vlády republiky Československé, kterým se zřizuje odbor architektury na české vysoké škole technické v Brně. 
583/1919??Nařízení vlády republiky Československé, kterým se zřizuje odbor architektury na české vysoké škole technické v Brně. 
648/1919??Zákon, jímž zřizuje se v Praze státní konservatoř hudby 
648/1919??Zákon, jímž zřizuje se v Praze státní konservatoř hudby 
12/1920??Zákon o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu 
12/1920??Zákon o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu 
76/1920??Zákon o inkorporaci kraje Hlučínského 
81/1920??Zákon, kterým se vydávají po rozumu § u 10 zákona ze dne 16.dubna 1919, č.215 Sb.zák. a nař., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě. (Zákon přídělový) 
114/1920??Zákon, kterým se sousední obce a osady slučují s Prahou 
122/1920??Zákon podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé 
124/1920??Zákon o složení a pravomoci senátu 
125/1920??Zákon o volebním soudě 
125/1920??Zákon o volebním soudě 
126/1920??Zákon o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé 
132/1920??Zákon, jímž se stanoví pro Slovensko a Podkarpatskou Rus válečné přirážky k daním přímým za léta 1919 a 1920, a zrušují některá ustanovení o přímých daních 
132/1920??Zákon, jímž se stanoví pro Slovensko a Podkarpatskou Rus válečné přirážky k daním přímým za léta 1919 a 1920, a zrušují některá ustanovení o přímých daních 
133/1920??Zákon, jímž zřizují se zvěrolékařské komory 
133/1920??Zákon, jímž zřizují se zvěrolékařské komory 
134/1920??Zákon o zajišťování dávky z majetku 
134/1920??Zákon o zajišťování dávky z majetku 
137/1920??Zákon, jímž se zařaďují do úřednických tříd hodnostních a platových státní lesní a státní lesní příručí, příručí při správě statků státních a statkův a lesů, které jsou ve státní správě 
137/1920??Zákon, jímž se zařaďují do úřednických tříd hodnostních a platových státní lesní a státní lesní příručí, příručí při správě statků státních a statkův a lesů, které jsou ve státní správě 
138/1920??Zákon, jímž se mění zákon pro Čechy ze dne 23. února 1888, čís. 9 z.z., o organisaci služby zdravotní v obcích, a doplňuje zákon ze dne 17. dubna 1906, čís. 34 z.z. pro Čechy, o výslužném obecních a obvodních lékařů v Čechách a zaopatřovacích požitcích jejich rodin 
138/1920??Zákon, jímž se mění zákon pro Čechy ze dne 23. února 1888, čís. 9 z.z., o organisaci služby zdravotní v obcích, a doplňuje zákon ze dne 17. dubna 1906, čís. 34 z.z. pro Čechy, o výslužném obecních a obvodních lékařů v Čechách a zaopatřovacích požitcích jejich rodin 
142/1920??Zákon o požitcích válečných poškozenců 
143/1920??Zákon o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku 
144/1920??Zákon o závodních a revírních radách při hornictví 
145/1920??Zákon, jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy 
145/1920??Zákon, jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy 
183/1920??Zákon, jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstvu na státních školách obecných (ludových) a občanských na Slovensku 
183/1920??Zákon, jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstvu na státních školách obecných (ludových) a občanských na Slovensku 
251/1920??Zákon, kterým se opravují chyby v zákoně ze dne 12 .února 1920, čís. 118 Sb. z. a n., o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém 
251/1920??Zákon, kterým se opravují chyby v zákoně ze dne 12 .února 1920, čís. 118 Sb. z. a n., o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém 
329/1920??Zákon o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákon náhradový) 
513/1920??Vyhláška o úmluvě mezi vládami Československé a Rakouské republiky o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů 
536/1920??Nařízení, jímž upravuje se příspěvek uložený vlastníkům zabraného majetku pozemkového podle § 73, posl. odst., zákona náhradového (zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. zák. a nař.) 
536/1920??Nařízení, jímž upravuje se příspěvek uložený vlastníkům zabraného majetku pozemkového podle § 73, posl. odst., zákona náhradového (zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. zák. a nař.) 
665/1920??Nařízení vlády republiky Československé, kterým prodlužuje se pravomoc Státního pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus 
665/1920??Nařízení vlády republiky Československé, kterým prodlužuje se pravomoc Státního pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus 
12/1921??Nařízení vlády republiky Československé ku provedení zákona ze dne 23. května 1919, č. 282 Sb. z. a n., o úlevách při přijímání legionářů do státních úřadů 
14/1921??Vyhláška o zřízení odhadních komisí pro daň z příjmu (dôchodkovou), majetkovou a z válečných zisků se sídlem v Munkačevě, Hustoji a Rahově 
280/1921??Vyhláška o úmluvě s říší Německou ze dne 17. prosince 1920, kterou se podle čl. 297. a 298. mírové smlouvy Versailleské uvolňují některé československé cenné papíry říšskoněmeckých příslušníků 
319/1921??Vyhláška ministra školství a národní osvěty o právu Evangelické církve bratrské (Ochranovské církve bratrské) na užívání dalšího názvu "Jednota bratrská" 
371/1921??Vyhláška, kterou se rozšiřuje vyhláška ze dne 11. srpna 1921, č. 280 Sb. z. a n., o uvolnění některých československých cenných papírů říšskoněmeckým příslušníkům 
35/1922??Zákon, kterým se mění § 17 zákona ze dne 25.února 1919, č.84 Sb.z. a n., o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění 
35/1922??Zákon, kterým se mění § 17 zákona ze dne 25.února 1919, č.84 Sb.z. a n., o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění 
64/1922??Vyhláška o novém církevním zřízení Českobratrské církve evangelické v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
95/1922??Vyhláška, kterou se rozšiřují vyhlášky ze dne 11. srpna 1921 č. 280 Sb. z. a n., a ze dne 29. září 1921 č. 371 Sb. z. a n., o uvolnění některých československých cenných papírů říšskoněmeckým příslušníkům 
220/1922??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb.z. a n., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový 
249/1922??Vyhláška, kterou se rozšiřují vyhlášky ze dne 11. srpna 1921, č. 280 Sb. z. a n., ze dne 29. září 1921, č. 371 Sb. z. a n., a ze dne 7. února 1922, č. 95 Sb. z. a n., o uvolnění některých československých cenných papírů říšskoněmeckým příslušníkům 
249/1922??Vyhláška, kterou se rozšiřují vyhlášky ze dne 11. srpna 1921, č. 280 Sb. z. a n., ze dne 29. září 1921, č. 371 Sb. z. a n., a ze dne 7. února 1922, č. 95 Sb. z. a n., o uvolnění některých československých cenných papírů říšskoněmeckým příslušníkům 
79/1923??Vyhláška o Základních ustanoveních Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
165/1923??Vyhláška o Základních a přechodných ustanoveních Augšburské církve evangelické ve východním Slezsku 
38/1926??Zákon o další obnově prozatímního vnuceného pachtu 
38/1926??Zákon o další obnově prozatímního vnuceného pachtu 
230/1926??Dohoda mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě dne 6. dubna 1922 
231/1926??Dohoda Dodatečná dohoda k úmluvě podepsané v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě dne 23. února 1925 
77/1927??Zákon o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy 
147/1927??Dohoda Mezinárodní opiová úmluva 
103/1929??Zákon o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze 
103/1929??Zákon o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze 
110/1930??Vyhláška o uznání československých unitářů za náboženskou společnost v zemi České a Moravskoslezské 
155/1931??Vyhláška o novém zřízení Českobratrské církve evangelické 
105/1933??Vyhláška o dohodě o počátku platnosti nové přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. října 1924 (M. Ú. Z.) 
55/1935??Ústavní zákon o úpravě státních hranic s Rumunskem 
55/1935??Ústavní zákon o úpravě státních hranic s Rumunskem 
84/1936??Vyhláška o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou 
84/1936??Vyhláška o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou 
70/1937??Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n., jímž se provádí celní zákon 
57/1938??Vyhláška, kterou se stanoví úlevy pro pohraniční styk s Maďarskem a určuje, kde lze v tomto pohraničním styku státní hranice překročovati 
57/1938??Vyhláška, kterou se stanoví úlevy pro pohraniční styk s Maďarskem a určuje, kde lze v tomto pohraničním styku státní hranice překročovati 
6/1945??Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami 
9/1945??Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách 
10/1945??Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin 
11/1945??Vyhláška o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava 
11/1945??Vyhláška o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava 
13/1945??Vládní nařízení o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce 
14/1945??Vládní nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením) 
23/1945??Vládní nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945 
24/1945??Vyhláška o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem 
24/1945??Vyhláška o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem 
32/1945??Vládní nařízení o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945 
37/1945??Vládní nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně 
41/1945??Vyhláška o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1929 
41/1945??Vyhláška o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1929 
42/1945??Vládní nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol 
57/1945??Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády 
64/1945??Vyhláška o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků 
65/1945??Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku 
65/1945??Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku 
75/1945??Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol 
134/1945??Vládní nařízení o zrušení úrokování nových vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny 
134/1945??Vládní nařízení o zrušení úrokování nových vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny 
141/1945??Vyhláška, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou 
141/1945??Vyhláška, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou 
142/1945??Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. dubna 1933, č. 62 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými výplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby 
146/1945??Vyhláška o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách 
146/1945??Vyhláška o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách 
151/1945??Vyhláška o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru 
152/1945??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
153/1945??Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot 
153/1945??Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot 
154/1945??Zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci 
155/1945??Zákon o zvýšení státních starobních podpor 
157/1945??Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění 
158/1945??Zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění 
159/1945??Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů 
160/1945??Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946 
160/1945??Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946 
161/1945??Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové 
162/1945??Vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu 
164/1945??Vyhláška o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček 
165/1945??Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména 
3/1946??Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny 
4/1946??Vyhláška o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných 
4/1946??Vyhláška o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných 
5/1946??Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946 
5/1946??Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946 
10/1946??Vládní nařízení, kterým se zrušuje podnik - Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských - a nahrazuje samostatnými podniky - Státní statky zemědělských škol - a - Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských - 
13/1946??Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý 
13/1946??Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý 
17/1946??Vyhláška, kterou se upravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové. 
20/1946??Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách 
24/1946??Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským 
25/1946??Vyhláška ministra financí o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení 
25/1946??Vyhláška ministra financí o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení 
26/1946??Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením omezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům 
26/1946??Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením omezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům 
28/1946??Zákon o úpravě stálých seznamů voličských 
28/1946??Zákon o úpravě stálých seznamů voličských 
30/1946??Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů 
31/1946??Zákon o dani z obratu 
31/1946??Zákon o dani z obratu 
33/1946??Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu 
33/1946??Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu 
36/1946??Vládní nařízení, kterým se provádí § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských 
36/1946??Vládní nařízení, kterým se provádí § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských 
37/1946??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených 
37/1946??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených 
38/1946??Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnávacích správců 
39/1946??Zákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů 
44/1946??Vyhláška o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů 
46/1946??Vládní nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby 
47/1946??Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění 
49/1946??Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34 odst. 2 vojenského kárného zákona 
50/1946??Vyhláška, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet 
51/1946??Vyhláška o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih 
52/1946??Zákon, kterým se prohlašuje dne 7.března za památný den 
55/1946??Vyhláška o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtu paušálem 
58/1946??Vyhláška, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu 
58/1946??Vyhláška, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu 
59/1946??Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946 
59/1946??Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946 
62/1946??Vládní nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum) 
64/1946??Vyhláška, kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek 
65/1946??Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění 
66/1946??Vyhláška, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění 
66/1946??Vyhláška, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění 
67/1946??Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění 
75/1946??Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska 
75/1946??Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska 
78/1946??Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č.436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa) 
79/1946??Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisejících 
80/1946??Vyhláška, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona 
82/1946??Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových 
84/1946??Vládní nařízení o zavedení letního času v roce 1946 
84/1946??Vládní nařízení o zavedení letního času v roce 1946 
85/1946??Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1.listopadu 1945 
85/1946??Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1.listopadu 1945 
90/1946??Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu 
90/1946??Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu 
91/1946??Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží 
91/1946??Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží 
93/1946??Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devisového zákona 
94/1946??Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku 
95/1946??Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv 
96/1946??Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy 
98/1946??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č.30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů 
98/1946??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č.30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů 
99/1946??Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi 
101/1946??Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932 č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře 
102/1946??Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o užívání titulu odborného lékaře 
103/1946??Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců 
104/1946??Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 
107/1946??Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot 
108/1946??Vládní nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně 
108/1946??Vládní nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně 
109/1946??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946 č.33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu 
109/1946??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946 č.33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu 
111/1946??Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů 
111/1946??Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů 
113/1946??Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné 
113/1946??Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov nebo jejich částí pro účely veřejné 
114/1946??Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok 
117/1946??Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné 
117/1946??Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné 
118/1946??Vládní nařízení, jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou 
121/1946??Zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu 
121/1946??Zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu 
124/1946??Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov 
124/1946??Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov 
125/1946??Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok 
125/1946??Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok 
126/1946??Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů 
129/1946??Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody 
129/1946??Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody 
131/1946??Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č.279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech 
132/1946??Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců 
133/1946??Vládní nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č.206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech, zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících 
134/1946??Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 
134/1946??Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 
135/1946??Zákon o daňové a důchodové (poplatkové) amnestii 
135/1946??Zákon o daňové a důchodové (poplatkové) amnestii 
139/1946??Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů 
141/1946??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
142/1946??Vyhláška o změně lhůt pro podávávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů 
142/1946??Vyhláška o změně lhůt pro podávávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů 
143/1946??Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce 
143/1946??Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce 
146/1946??Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č.15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících 
146/1946??Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č.15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících 
147/1946??Vyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č.15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah 
147/1946??Vyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č.15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah 
148/1946??Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č.105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah 
150/1946??Vyhláška o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov 
150/1946??Vyhláška o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov 
154/1946??Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile 
155/1946??Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb.,
o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.
 
155/1946??Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb.,
o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.
 
158/1946??Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č.24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským 
161/1946??Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry 
161/1946??Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry 
162/1946??Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č.30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů 
169/1946??Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1946 
169/1946??Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1946 
171/1946??Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č.60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláště odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství 
172/1946??Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství 
173/1946??Vyhláška, jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 
173/1946??Vyhláška, jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 
174/1946??Vyhláška o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku 
174/1946??Vyhláška o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku 
175/1946??Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č.109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 
176/1946??Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č.121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu 
176/1946??Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č.121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu 
178/1946??Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček 
180/1946??Vládní nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř.z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech) 
181/1946??Vládní nařízení o konci letního času v roce 1946 
181/1946??Vládní nařízení o konci letního času v roce 1946 
182/1946??Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii 
182/1946??Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii 
183/1946??Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů 
183/1946??Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů 
187/1946??Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic 
187/1946??Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic 
188/1946??Vládní nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic 
188/1946??Vládní nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic 
189/1946??Zákon o povinném očkování proti záškrtu 
190/1946??Zákon o započetí vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám 
190/1946??Zákon o započetí vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám 
191/1946??Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č.114 Sb. o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z) na některé státní zaměstnance 
192/1946??Zákon o dvouletém hospodářském plánu 
192/1946??Zákon o dvouletém hospodářském plánu 
193/1946??Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen 
193/1946??Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen 
194/1946??Vládní nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č.104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků 
197/1946??Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění 
198/1946??Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody 
202/1946??Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové 
204/1946??Zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách 
205/1946??Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady 
206/1946??Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů 
208/1946??Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946 
209/1946??Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č.174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku 
209/1946??Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č.174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku 
210/1946??Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947 
210/1946??Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947 
211/1946??Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946 
211/1946??Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946 
213/1946??Vládní nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947 
213/1946??Vládní nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947 
218/1946??Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových 
219/1946??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
221/1946??Vládní nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č.103 Sb. o úřednických kategoriích a úředních titulech a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č.132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech 
224/1946??Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně 
225/1946??Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků 
229/1946??Vládní nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946 
229/1946??Vládní nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946 
231/1946??Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 
232/1946??Zákon o porotních soudech 
233/1946??Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu 
233/1946??Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu 
234/1946??Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947 
234/1946??Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947 
238/1946??Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících 
238/1946??Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících 
239/1946??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů 
240/1946??Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou 
242/1946??Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 
248/1946??Zákon o úpravě svátkového práva 
249/1946??Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva 
250/1946??Zákon o jednorázovém osídlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh 
250/1946??Zákon o jednorázovém osídlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh 
252/1946??Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků 
255/1946??Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození 
256/1946??Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 
256/1946??Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 
257/1946??Vyhláška o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce 
257/1946??Vyhláška o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce 
2/1947??Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č.249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva 
2/1947??Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č.249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva 
4/1947??Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk) 
5/1947??Vládní nařízení o československém lékopisu 
6/1947??Zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon 
7/1947??Vládní nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních 
10/1947??Vyhláška o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947 
10/1947??Vyhláška o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947 
11/1947??Vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů 
12/1947??Vládní nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu 
12/1947??Vládní nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu 
15/1947??Zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich 
16/1947??Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků 
19/1947??Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic 
21/1947??Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující 
22/1947??Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními 
23/1947??Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace 
23/1947??Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace 
24/1947??Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům 
25/1947??Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie 
25/1947??Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie 
26/1947??Vládní nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v § 2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle § 4 , odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osídlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh 
26/1947??Vládní nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v § 2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle § 4 , odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osídlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh 
28/1947??Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947 
28/1947??Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947 
34/1947??Vládní nařízení, kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků 
36/1947??Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č.132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech 
37/1947??Vládní nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy 
38/1947??Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující. 
39/1947??Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu 
41/1947??Zákon o státní podpoře na obytné stavby 
41/1947??Zákon o státní podpoře na obytné stavby 
42/1947??Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem 
42/1947??Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem 
48/1947??Zákon o organisaci péče o mládež 
49/1947??Zákon o poradenské zdravotní péči 
51/1947??Zákon, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků 
51/1947??Zákon, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků 
52/1947??Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb. 
53/1947??Vládní nařízení o letním čase v roce 1947 
53/1947??Vládní nařízení o letním čase v roce 1947 
58/1947??Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci 
59/1947??Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů 
61/1947??Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 
62/1947??Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945 
64/1947??Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943. č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb. 
64/1947??Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943. č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb. 
65/1947??Vládní nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění 
66/1947??Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb.. o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících 
67/1947??Vyhláška, jíž se mění vyhláška ministerstva průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb., a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb. 
67/1947??Vyhláška, jíž se mění vyhláška ministerstva průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb., a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb. 
68/1947??Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947 
68/1947??Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947 
69/1947??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů 
70/1947??Vyhláška o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938 
70/1947??Vyhláška o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938 
71/1947??Vládní nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností 
71/1947??Vládní nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností 
77/1947??Vládní nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem 
77/1947??Vládní nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem 
81/1947??Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č.109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební zákon) 
82/1947??Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou 
82/1947??Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou 
83/1947??Zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a Brně 
84/1947??Vládní nařízení o některých opatřeních v chovu koní 
84/1947??Vládní nařízení o některých opatřeních v chovu koní 
87/1947??Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil 
87/1947??Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil 
88/1947??Zákon o právu stavby 
88/1947??Zákon o právu stavby 
89/1947??Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami 
89/1947??Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami 
91/1947??Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947 
91/1947??Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947 
92/1947??Zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska 
93/1947??Zákon, ktorym sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach 
94/1947??Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu 
95/1947??Vládní nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků 
95/1947??Vládní nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků 
96/1947??Vládní nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek 
96/1947??Vládní nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek 
97/1947??Vládní nařízení, jímž se prodlužuje lhůta stanovená v § 1, odst. 5 vládního nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné praxe lékařské i pro obor zubního lékařství, ve znění vládní nařízení ze dne 30. srpna 1946, č. 171 Sb. 
99/1947??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
100/1947??Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládní nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon 
107/1947??Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic 
107/1947??Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic 
108/1947??Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 
108/1947??Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 
109/1947??Zákon o dani ze mzdy 
111/1947??Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských 
112/1947??Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé 
112/1947??Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé 
113/1947??Vyhláška o vysvědčení živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání 
113/1947??Vyhláška o vysvědčení živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání 
114/1947??Vyhláška o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání 
114/1947??Vyhláška o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání 
116/1947??Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze 
117/1947??Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946 
118/1947??Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem 
118/1947??Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem 
119/1947??Vyhláška o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých 
120/1947??Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému 
120/1947??Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému 
121/1947??Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním 
124/1947??Zákon, jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně 
124/1947??Zákon, jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně 
125/1947??Vyhláška o úplném znění zákona o stavební obnově 
125/1947??Vyhláška o úplném znění zákona o stavební obnově 
126/1947??Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami 
126/1947??Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami 
127/1947??Zákon, kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců 
128/1947??Zákon, jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními 
128/1947??Zákon, jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními 
129/1947??Zákon, jímž se zřizuje Československý ústav práce 
129/1947??Zákon, jímž se zřizuje Československý ústav práce 
130/1947??Zákon, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku 
131/1947??Vládní nařízení, kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu 
131/1947??Vládní nařízení, kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu 
132/1947??Vládní nařízení, jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky 
134/1947??Vládní nařízení, jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují 
135/1947??Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků 
137/1947??Vyhláška, kterou se vyhlašuje zrušení vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami 
137/1947??Vyhláška, kterou se vyhlašuje zrušení vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami 
138/1947??Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech 
138/1947??Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech 
141/1947??Zákon o likvidačním fondu měnovém 
141/1947??Zákon o likvidačním fondu měnovém 
142/1947??Zákon o revizi první pozemkové reformy 
144/1947??Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců 
145/1947??Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé 
145/1947??Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé 
149/1947??Zákon o národní bezpečnosti 
153/1947??Redakční sdělení 
153/1947??Redakční sdělení 
156/1947??Vládní nařízení, kterým se částečně provádí ustanovení § 2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil 
156/1947??Vládní nařízení, kterým se částečně provádí ustanovení § 2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil 
157/1947??Vládní nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil 
157/1947??Vládní nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil 
158/1947??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu 
159/1947??Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu 
161/1947??Vládní nařízení, jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami 
161/1947??Vládní nařízení, jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami 
162/1947??Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami 
162/1947??Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami 
165/1947??Zákon, kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména 
166/1947??Zákon, jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní 
166/1947??Zákon, jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní 
169/1947??Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 
173/1947??Vládní nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925 č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky 
175/1947??Vládní nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění 
176/1947??Vládní nařízení, jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské 
177/1947??Vyhláška o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948 
177/1947??Vyhláška o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948 
179/1947??Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní 
181/1947??Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob 
181/1947??Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob 
184/1947??Vyhláška o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno-Líšeň 
184/1947??Vyhláška o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno-Líšeň 
185/1947??Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku 
185/1947??Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku 
186/1947??Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky 
189/1947??Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948 
189/1947??Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948 
190/1947??Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním 
191/1947??Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy 
191/1947??Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy 
194/1947??Vládní nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revizi první pozemkové reformy a o její vyznačení ve veřejných knihách 
194/1947??Vládní nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revizi první pozemkové reformy a o její vyznačení ve veřejných knihách 
195/1947??Redakční sdělení 
195/1947??Redakční sdělení 
197/1947??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
200/1947??Zákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) 
201/1947??Vládní nařízení, jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní 
203/1947??Vyhláška o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež 
203/1947??Vyhláška o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež 
204/1947??Vládní nařízení, kterým se obnovuje pracovní soudnictví v zemích České a Moravskoslezské a mění jeho organisace 
205/1947??Vládní nařízení, jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů 
210/1947??Nařízení o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj požívatežov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku 
212/1947??Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) 
213/1947??Vládní nařízení, jímž se platnost vládní nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska 
214/1947??Vládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřičské služby ve služební třídě Ib. 
215/1947??Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948 
215/1947??Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948 
216/1947??Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech 
217/1947??Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947 
218/1947??Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 
219/1947??Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádosti podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu 
219/1947??Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádosti podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu 
220/1947??Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948 
220/1947??Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948 
221/1947??Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 
221/1947??Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 
222/1947??Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů 
222/1947??Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů 
223/1947??Vyhláška, kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů 
223/1947??Vyhláška, kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů 
224/1947??Vyhláška, kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky 
225/1947??Zákon o myslivosti 
227/1947??Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947 
228/1947??Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti 
228/1947??Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti 
229/1947??Vládní nařízení, jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti 
229/1947??Vládní nařízení, jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti 
230/1947??Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem 
230/1947??Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem 
231/1947??Vládní nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu 
231/1947??Vládní nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu 
1/1948??Vládní nařízení, kterým se provádí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy 
1/1948??Vládní nařízení, kterým se provádí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy 
3/1948??Vyhláška, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů,zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948 
3/1948??Vyhláška, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů,zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948 
4/1948??Redakční sdělení 
6/1948??Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními 
6/1948??Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními 
8/1948??Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku 
8/1948??Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku 
9/1948??Vyhláška, kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21.března 1942, č.109 Sb., o změně stavebních řádů 
11/1948??Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků 
13/1948??Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu 
13/1948??Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu 
15/1948??Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r.z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska 
16/1948??Redakční sdělení 
16/1948??Redakční sdělení 
17/1948??Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení 
19/1948??Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád 
24/1948??Vyhláška, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků 
26/1948??Vyhláška ministra zemědělství o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze 
26/1948??Vyhláška ministra zemědělství o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze 
28/1948??Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu 
28/1948??Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu 
29/1948??Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích 
31/1948??Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv.známkového systému v roce 1948 
31/1948??Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv.známkového systému v roce 1948 
35/1948??Vládní nařízení o letním čase v roce 1948 
35/1948??Vládní nařízení o letním čase v roce 1948 
36/1948??Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č.208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy 
36/1948??Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č.208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy 
43/1948??Zákon o zemědělském úvěru 
46/1948??Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) 
48/1948??Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních 
52/1948??Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů 
54/1948??Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil 
54/1948??Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil 
58/1948??Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů 
58/1948??Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů 
62/1948??Zákon, kterým sa rozšiřuje platnosť zákona zo 30. januára 1947, č.16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom podohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov,na Slovensko 
62/1948??Zákon, kterým sa rozšiřuje platnosť zákona zo 30. januára 1947, č.16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom podohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov,na Slovensko 
63/1948??Zákon o zhodnocování činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků 
63/1948??Zákon o zhodnocování činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků 
64/1948??Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru 
65/1948??Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody 
66/1948??Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č.132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů 
67/1948??Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců 
68/1948??Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních 
70/1948??Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení 
73/1948??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o stanicích prohlídky cizozemského masa 
74/1948??Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění 
75/1948??Zákon o volbách do Národního shromáždění 
75/1948??Zákon o volbách do Národního shromáždění 
78/1948??Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva 
81/1948??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28.června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse 
85/1948??Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání 
85/1948??Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání 
90/1948??Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy 
90/1948??Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy 
91/1948??Vládní nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy 
91/1948??Vládní nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy 
92/1948??Vládní nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č.238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady 
93/1948??Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce 
93/1948??Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce 
94/1948??Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice a jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům 
94/1948??Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice a jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům 
96/1948??Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku 
97/1948??Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb 
98/1948??Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění 
99/1948??Zákon o národním pojištění 
100/1948??Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948 
100/1948??Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948 
101/1948??Vládní nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích 
103/1948??Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové 
103/1948??Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové 
104/1948??Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech 
104/1948??Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech 
105/1948??Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě 
105/1948??Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě 
106/1948??Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č.16 Sb., o umiestnení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb. 
106/1948??Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č.16 Sb., o umiestnení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb. 
108/1948??Vyhláška, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č.109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 
109/1948??Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků 
109/1948??Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků 
110/1948??Vyhláška o stažení některých mincí československé měny 
110/1948??Vyhláška o stažení některých mincí československé měny 
111/1948??Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem 
111/1948??Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem 
113/1948??Vyhláška vnitra, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny 
113/1948??Vyhláška vnitra, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny 
121/1948??Zákon o znárodnění ve stavebnictví 
128/1948??Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky 
128/1948??Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky 
129/1948??Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu 
129/1948??Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu 
130/1948??Zákon o národních umělcích 
133/1948??Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu 
133/1948??Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu 
135/1948??Vládní nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy 
135/1948??Vládní nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy 
136/1948??Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních 
137/1948??Zákon o postátnění Československého rozhlasu 
137/1948??Zákon o postátnění Československého rozhlasu 
138/1948??Zákon o hospodaření s byty 
139/1948??Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy a směnečném poplatku 
140/1948??Vládní nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů 
141/1948??Vládní nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské 
141/1948??Vládní nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské 
142/1948??Nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku 
142/1948??Nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku 
143/1948??Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet) 
143/1948??Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet) 
144/1948??Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření likvidačního soudu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů 
144/1948??Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření likvidačního soudu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů 
145/1948??Vyhláška o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy 
145/1948??Vyhláška o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy 
146/1948??Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě 
146/1948??Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě 
147/1948??Vyhláška o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946 
147/1948??Vyhláška o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946 
150/1948??Ústava Československé republiky 
151/1948??Vyhláška o novém znění vojenského trestního řádu 
152/1948??Zákon o volbě presidenta republiky 
152/1948??Zákon o volbě presidenta republiky 
161/1948??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
162/1948??Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu 
164/1948??Vládní nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek 
164/1948??Vládní nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek 
165/1948??Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady 
166/1948??Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků 
166/1948??Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků 
167/1948??Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 
168/1948??Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podža výsledku volieb do Národného shromáždenia 
168/1948??Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podža výsledku volieb do Národného shromáždenia 
169/1948??Vládní nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové 
171/1948??Redakční sdělení 
171/1948??Redakční sdělení 
176/1948??Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní 
176/1948??Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní 
177/1948??Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem 
177/1948??Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem 
178/1948??Vládní nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků 
178/1948??Vládní nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků 
179/1948??Redakční sdělení 
180/1948??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku 
180/1948??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku 
191/1948??Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach 
191/1948??Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach 
200/1948??Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti 
201/1948??Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti 
202/1948??Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady 
204/1948??Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění 
204/1948??Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění 
208/1948??Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic 
208/1948??Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic 
210/1948??Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry 
210/1948??Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry 
215/1948??Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán 
215/1948??Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán 
218/1948??Vyhláška o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrného přírůstku na majetku 
218/1948??Vyhláška o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrného přírůstku na majetku 
219/1948??Vládní nařízení o ústavech národního zdraví 
220/1948??Vládní nařízení, jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec 
221/1948??Vládní nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody působnosti oblastních komisí pro technicko-hospodářské úpravy pozemků 
221/1948??Vládní nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody působnosti oblastních komisí pro technicko-hospodářské úpravy pozemků 
222/1948??Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku 
222/1948??Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku 
225/1948??Vládní nařízení o zřízení poboček pedagogické fakulty university Karlovy v Plzni a v Českých Budějovicích 
225/1948??Vládní nařízení o zřízení poboček pedagogické fakulty university Karlovy v Plzni a v Českých Budějovicích 
229/1948??Nařízení, kterým se prohlašuje závaznost některých norem 
229/1948??Nařízení, kterým se prohlašuje závaznost některých norem 
233/1948??Zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev 
233/1948??Zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev 
234/1948??Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy 
234/1948??Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy 
235/1948??Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek 
237/1948??Zákon, jímž se stanoví podmínky, za kterých lze udělit některým osobám oprávnění k vykonávání zubní techniky 
239/1948??Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky 
239/1948??Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky 
241/1948??Zákon o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) 
241/1948??Zákon o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) 
242/1948??Vládní nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění 
248/1948??Zákon o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické 
250/1948??Redakční sdělení 
251/1948??Vyhláška, kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č.99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany 
251/1948??Vyhláška, kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č.99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany 
252/1948??Zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení 
252/1948??Zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení 
257/1948??Redakční sdělení 
257/1948??Redakční sdělení 
263/1948??Nařízení, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských rožníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory 
263/1948??Nařízení, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských rožníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory 
266/1948??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských 
266/1948??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských 
267/1948??Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948 
267/1948??Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948 
268/1948??Redakční sdělení 
268/1948??Redakční sdělení 
269/1948??Redakční sdělení 
269/1948??Redakční sdělení 
271/1948??Zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky 
271/1948??Zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky 
276/1948??Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948 
276/1948??Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948 
277/1948??Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 
277/1948??Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 
279/1948??Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském 
279/1948??Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském 
281/1948??Zákon o výkonu finanční správy národními výbory 
281/1948??Zákon o výkonu finanční správy národními výbory 
284/1948??Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani 
284/1948??Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani 
285/1948??Nařízení, kterým se vydává sazebník všeobecné daně 
285/1948??Nařízení, kterým se vydává sazebník všeobecné daně 
287/1948??Vládní nařízení, kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád 
288/1948??Vyhláška o prohlášení vedlejších (místních) drah Slezských zemských drah za dráhy drobné 
289/1948??Vyhláška o prohlášení vedlejší (místní) dráhy Ostrava-Karviná za dráhu drobnou 
290/1948??Nařízení o zdanění zásob zboží všeobecnou daní 
290/1948??Nařízení o zdanění zásob zboží všeobecnou daní 
291/1948??Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949 
291/1948??Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949 
295/1948??Zákon o některých opatřeních v puncovnictví 
296/1948??Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu 
296/1948??Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu 
297/1948??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
298/1948??Nařízení o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště 
298/1948??Nařízení o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště 
299/1948??Vládní nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek 
299/1948??Vládní nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek 
301/1948??Vládní nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů 
302/1948??Vládní nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy 
305/1948??Vládní nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě 
305/1948??Vládní nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě 
306/1948??Vládní nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor 
306/1948??Vládní nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor 
307/1948??Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní 
307/1948??Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní 
308/1948??Vyhláška o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev 
309/1948??Vyhláška o zahájení revisní činnosti u peněžních ústavů 
314/1948??Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 
314/1948??Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 
316/1948??Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky 
316/1948??Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky 
317/1948??Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r.o. v Praze 
317/1948??Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r.o. v Praze 
318/1948??Nařízení, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením omezeným a zanikají 
318/1948??Nařízení, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením omezeným a zanikají 
325/1948??Zákon o predĺžení niektorých zmenkových lehôt 
325/1948??Zákon o predĺžení niektorých zmenkových lehôt 
3/1949??Vládní nařízení o územní organizaci okresů v českých zemích 
3/1949??Vládní nařízení o územní organizaci okresů v českých zemích 
8/1949??Nařízení ministera spravedlnosti,jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organizaci krajských a okresních soudů 
8/1949??Nařízení ministera spravedlnosti,jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o zlidovění soudnictví a zákona o územní organizaci krajských a okresních soudů 
10/1949??Vládní nařízení,kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut/statut komunálních podniků/ 
12/1949??Vládní nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů 
13/1949??Vládní nařízení o technických referátech krajských národních výborů 
14/1949??Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství,osvětu a tělesnou výchovu 
16/1949??Vládní nařízení,kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu 
20/1949??Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských 
20/1949??Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských 
21/1949??Vládní nařízení,kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku 
21/1949??Vládní nařízení,kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku 
23/1949??Vládní nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů 
24/1949??Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu 
26/1949??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci 
26/1949??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci 
28/1949??Vládní nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů 
29/1949??Vládní nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů 
33/1949??Zákon,kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 
33/1949??Zákon,kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1949 
35/1949??Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 
36/1949??Vládní nařízení o finančních referátech okresních národních výborů 
37/1949??Nařízení ministryně výživy,kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den,jímž se některé útvary zrušují 
37/1949??Nařízení ministryně výživy,kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den,jímž se některé útvary zrušují 
38/1949??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů 
38/1949??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů 
39/1949??Vyhláška ministerstva financí o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové 
39/1949??Vyhláška ministerstva financí o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové 
46/1949??Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání 
46/1949??Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání 
47/1949??Vládní nařízení,kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového 
47/1949??Vládní nařízení,kterým se vydává statut Likvidačního fondu měnového 
54/1949??Vládní nařízení o letním čase v roce 1949 
54/1949??Vládní nařízení o letním čase v roce 1949 
56/1949??Redakční sdělení 
56/1949??Redakční sdělení 
57/1949??Redakční sdělení 
58/1949??Redakční sdělení 
60/1949??Zákon o hospodářském plánování (plánovací zákon) 
61/1949??Zákon, kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku 
61/1949??Zákon, kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku 
62/1949??Zákon o minimálních veřejných odpočivných platech a o změně některých ustanovení,upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby,jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance 
63/1949??Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných platů,kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazené cizí mocí 
66/1949??Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy 
66/1949??Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy 
68/1949??Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 
68/1949??Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 
69/1949??Zákon o jednotných zemědělských družstvech 
70/1949??Zákon o Státním zdravotnickém ústavu 
70/1949??Zákon o Státním zdravotnickém ústavu 
71/1949??Vyhláška ministerstva průmyslu, jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží 
75/1949??Nařízení ministra zemědělství,kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech 
77/1949??Nařízení ministryně výživy,kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky ve zbývajících oborech jeho působnosti a den,jímž se některé útvary zrušují 
77/1949??Nařízení ministryně výživy,kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky ve zbývajících oborech jeho působnosti a den,jímž se některé útvary zrušují 
78/1949??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci 
78/1949??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci 
79/1949??Vládní nařízení o rozdělení území hl.m.Prahy pro účely veřejné správy 
82/1949??Vládní nařízení,jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků 
83/1949??Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl.nařízení č.10/1949 Sb.,kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut 
83/1949??Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl.nařízení č.10/1949 Sb.,kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut 
87/1949??Zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory 
87/1949??Zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory 
90/1949??Zákon o rodinných přídavcích 
91/1949??Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1949 
91/1949??Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1949 
92/1949??Branný zákon 
93/1949??Zákon o zrušení sirotčích pokladen 
93/1949??Zákon o zrušení sirotčích pokladen 
95/1949??Vládní nařízení o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy 
96/1949??Vládní nařízení,kterým se mění a doplňují předpisy o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených 
99/1949??Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pouličních drah v zemském hlavním městě Brně 
100/1949??Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pro vedlejší dráhu Mariánské Hory-Brušperk 
101/1949??Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pro drobnou dráhu Vítkovice-Zábřeh 
102/1949??Nařízení ministra financí,kterým se mění a doplňuje oddíl - C - sazebníku všeobecné daně 
102/1949??Nařízení ministra financí,kterým se mění a doplňuje oddíl - C - sazebníku všeobecné daně 
105/1949??Vládní nařízení,jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu 
106/1949??Zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců 
106/1949??Zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců 
107/1949??Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu 
107/1949??Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu 
108/1949??Vládní nařízení o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic 
108/1949??Vládní nařízení o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic 
109/1949??Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů civilního ošetřovatelského personálu ve vojenských léčebných ústavech 
110/1949??Vládní nařízení,kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských komor nepřevzatých do státních služeb 
110/1949??Vládní nařízení,kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských komor nepřevzatých do státních služeb 
111/1949??Vyhláška ministra dopravy o prohlášení hlavní dráhy Chomutov-Křimov za dráhu vedlejší 
112/1949??Vládní nařízení,kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů 
113/1949??Vládní nařízení,kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o hudební a artistické ústředně na Slovensku 
114/1949??Nařízení ministerstva spravedlnosti,jímž se určuje,které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové 
115/1949??Vyhláška ministerstva národní obrany,jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949 
115/1949??Vyhláška ministerstva národní obrany,jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949 
116/1949??Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 
116/1949??Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 
117/1949??Nařízení ministra techniky o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin 
117/1949??Nařízení ministra techniky o správě dílčích kontingentů vázaných stavebnin a o přidělování těchto stavebnin 
118/1949??Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25.1.1949 
118/1949??Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25.1.1949 
120/1949??Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zákona ze dne 23.února 1949, č. 69 Sb., o jednotných zemědělských družstvech 
121/1949??Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění nařízení ministra zemědělství ze dne 17. března 1949, č. 75 Sb., kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech 
122/1949??Vyhláška ministra dopravy o dni zřízení národních dopravních podniků 
122/1949??Vyhláška ministra dopravy o dni zřízení národních dopravních podniků 
131/1949??Nařízení o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku 
132/1949??Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania žudu zákonom Slovenskej národnej rady podža § 96, odst. 2 Ústavy 
132/1949??Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania žudu zákonom Slovenskej národnej rady podža § 96, odst. 2 Ústavy 
133/1949??Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních,mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství 
134/1949??Nařízení ministra zdravotnictví,kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu 
134/1949??Nařízení ministra zdravotnictví,kterým se vydává organisační řád Státního zdravotnického ústavu 
135/1949??Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení 
135/1949??Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení 
137/1949??Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče 
137/1949??Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče 
138/1949??Zákon,jímž se zrušuje Svaz brannosti 
138/1949??Zákon,jímž se zrušuje Svaz brannosti 
140/1949??Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zákona ze dne 22.února 1949, č. 60 Sb., o hospodářském plánování (plánovací zákon) 
140/1949??Vyhláška o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění zákona ze dne 22.února 1949, č. 60 Sb., o hospodářském plánování (plánovací zákon) 
141/1949??Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona ze dne 24. března 1949, č. 91 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1949 
141/1949??Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona ze dne 24. března 1949, č. 91 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1949 
144/1949??Zákon o oddlužení svazků lidové správy 
144/1949??Zákon o oddlužení svazků lidové správy 
145/1949??Zákon o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových 
149/1949??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
150/1949??Nařízení ministrů práce a sociální péče a vnitra,jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby,redaktory a členy uměleckých souborů 
150/1949??Nařízení ministrů práce a sociální péče a vnitra,jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby,redaktory a členy uměleckých souborů 
153/1949??Vládní nařízení o povinném hubení škůdců řepy a chmele a o odborném dozoru na zachovávání zákona o ochraně výroby rostlinné 
154/1949??Zákon,jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva 
155/1949??Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1949 
155/1949??Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1949 
156/1949??Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním 
157/1949??Zákon, kterým se zrušují Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé a Pomocný fond peněžních ústavů 
157/1949??Zákon, kterým se zrušují Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé a Pomocný fond peněžních ústavů 
159/1949??Zákon,kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent 
159/1949??Zákon,kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent 
163/1949??Nařízení, ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici 
164/1949??Vládní nařízení,kterým se prodlužuje účinnost zákona o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců,přistěhovalců a některých jiných osob 
164/1949??Vládní nařízení,kterým se prodlužuje účinnost zákona o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců,přistěhovalců a některých jiných osob 
165/1949??Nařízení ministryně výživy,kterým se stanoví den,jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují 
165/1949??Nařízení ministryně výživy,kterým se stanoví den,jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují 
166/1949??Zákon o sídle správního soudu 
168/1949??Zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945 
168/1949??Zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945 
170/1949??Vládní nařízení o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního a úrazového zaopatření 
172/1949??Vládní nařízení,kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1949 
172/1949??Vládní nařízení,kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1949 
179/1949??Vyhláška ministra dopravy o koncesování pouliční trolejbusové dráhy v Jihlavě 
180/1949??Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl.nařízení č.116/1949 Sb. o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 
180/1949??Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl.nařízení č.116/1949 Sb. o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 
181/1949??Vládní nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě 
181/1949??Vládní nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě 
182/1949??Vládní nařízení,kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku 
183/1949??Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi 
184/1949??Vládní nařízení,jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky 
185/1949??Vládní nařízení,jímž se mění vl.nařízení č.206/1924 Sb.,kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech,ústavech a zařízeních,jež převahou nemají plniti úkoly správní 
189/1949??Vyhláška ministerstva zdravotnictví,kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona 
190/1949??Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhl.ministerstva průmyslu č.71/1949 Sb., jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží 
191/1949??Vládní nařízení o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory 
191/1949??Vládní nařízení o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory 
192/1949??Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě 
192/1949??Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě 
198/1949??Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vl.nařízení č.181/1949 Sb. o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě 
198/1949??Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vl.nařízení č.181/1949 Sb. o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě 
203/1949??Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského 
203/1949??Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského 
204/1949??Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě svátkového práva 
205/1949??Vládní nařízení o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 
206/1949??Nařízení ministra práce a sociální péče o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině 
207/1949??Vyhláška ministerstva zemědělství o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v knihovních věcech nové pozemkové reformy 
208/1949??Vyhláška ministra financí,kterou se uveřejňuje opatření Národní banky československé o zrušení zákazu dovozu a průvozu říšských marek 
214/1949??Nařízení ministra financí, kterým se vydávají předpisy k vypořádání poplatkového ekvivalentu za dobu do 30.6.1949 
214/1949??Nařízení ministra financí, kterým se vydávají předpisy k vypořádání poplatkového ekvivalentu za dobu do 30.6.1949 
216/1949??Vyhláška ministerstva národní obrany,jíž se stanoví sídla doplňovacích úřadů I. a II. stolice a obvody jejich působnosti 
216/1949??Vyhláška ministerstva národní obrany,jíž se stanoví sídla doplňovacích úřadů I. a II. stolice a obvody jejich působnosti 
224/1949??Vládní nařízení o sčítání lidu v roce 1950 a soupisech s ním spojených 
225/1949??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí 
226/1949??Nařízení ministra práce a sociální péče o úpravě pracovní doby k usnadnění plynulého zásobování elektřinou a topnou parou v zimních měsících 
226/1949??Nařízení ministra práce a sociální péče o úpravě pracovní doby k usnadnění plynulého zásobování elektřinou a topnou parou v zimních měsících 
227/1949??Zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze 
227/1949??Zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze 
230/1949??Zákon, ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy 
230/1949??Zákon, ktorým sa mení názov Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy 
231/1949??Vládní nařízení,kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky 
231/1949??Vládní nařízení,kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky 
232/1949??Vládní nařízení,kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů 
233/1949??Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vl.nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 
234/1949??Zákon o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 
236/1949??Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví dny, jimiž Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením omezeným, a družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava, vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky v Praze a zanikají 
236/1949??Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví dny, jimiž Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením omezeným, a družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava, vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky v Praze a zanikají 
237/1949??Nařízení ministra zdravotnictví o evidenci a povinném hlášení zdravotnických pracovníků 
238/1949??Vládní nařízení,kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů 
238/1949??Vládní nařízení,kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů 
239/1949??Nařízení ministra financí,kterým se mění a doplňuje oddíl - D - sazebníku všeobecné daně 
239/1949??Nařízení ministra financí,kterým se mění a doplňuje oddíl - D - sazebníku všeobecné daně 
240/1949??Vládní nařízení, kterým se provádí poštovní zákon 
242/1949??Zákon,jímž se upravují některé sociální dávky 
242/1949??Zákon,jímž se upravují některé sociální dávky 
245/1949??Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podža § 96, odst. 2 Ústavy 
245/1949??Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podža § 96, odst. 2 Ústavy 
246/1949??Vládní nařízení,kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků 
249/1949??Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev,spolků a jiných právnických osob 
249/1949??Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev,spolků a jiných právnických osob 
251/1949??Vládní nařízení, kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy 
253/1949??Vládní nařízení o zrušení nejvyššího úřadu cenového 
253/1949??Vládní nařízení o zrušení nejvyššího úřadu cenového 
254/1949??Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku 
255/1949??Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70.narozenin generalissima J.V.Stalina 
255/1949??Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70.narozenin generalissima J.V.Stalina 
256/1949??Vládní nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření 
256/1949??Vládní nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření 
259/1949??Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 
259/1949??Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 
261/1949??Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby 
262/1949??Nařízení, kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně 
262/1949??Nařízení, kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně 
264/1949??Vyhláška o úplném znění zákona o všeobecné dani 
264/1949??Vyhláška o úplném znění zákona o všeobecné dani 
269/1949??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národním pojištění 
274/1949??Zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950 
274/1949??Zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950 
275/1949??Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 
275/1949??Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 
276/1949??Vládní nařízení, kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování 
276/1949??Vládní nařízení, kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování 
282/1949??Zákon, jímž se mění zákon, který československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem 
282/1949??Zákon, jímž se mění zákon, který československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem 
283/1949??Vládní nařízení, kterým se znovu mění železniční přepravní řád 
284/1949??Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad 
285/1949??Nařízení, ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku 
285/1949??Nařízení, ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku 
286/1949??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
288/1949??Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců 
1/1950??Vládní nařízení o zrušení zemských finančních pokladen 
1/1950??Vládní nařízení o zrušení zemských finančních pokladen 
6/1950??Redakční sdělení 
6/1950??Redakční sdělení 
7/1950??Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur 
7/1950??Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur 
8/1950??Redakční sdělení 
8/1950??Redakční sdělení 
9/1950??Nařízení o osobní způsobilosti k vedení lékárny 
9/1950??Nařízení o osobní způsobilosti k vedení lékárny 
10/1950??Nařízení, kterým se upravuje způsob provozu lékáren 
10/1950??Nařízení, kterým se upravuje způsob provozu lékáren 
11/1950??Vládní nařízení, kterým se prodlužuje přechodná úprava působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového pojištění 
17/1950??Vládní nařízení o investičním listu pro stavby 
17/1950??Vládní nařízení o investičním listu pro stavby 
18/1950??Zákon o zrušení osidlovacích úřadů 
18/1950??Zákon o zrušení osidlovacích úřadů 
19/1950??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů 
19/1950??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů 
20/1950??Nařízení o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování 
20/1950??Nařízení o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování 
22/1950??Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku 
22/1950??Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku 
23/1950??Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví 
23/1950??Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví 
26/1950??Zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945 
26/1950??Zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945 
28/1950??Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců 
28/1950??Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců 
32/1950??Zákon o placené dovolené na zotavenou 
32/1950??Zákon o placené dovolené na zotavenou 
33/1950??Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1950 
33/1950??Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1950 
35/1950??Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon) 
35/1950??Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon) 
47/1950??Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy 
48/1950??Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti 
48/1950??Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti 
49/1950??Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí 
49/1950??Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí 
52/1950??Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě 
52/1950??Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě 
53/1950??Vyhláška o přeložení sídla krajského vojenského velitelství Gottwaldov 
53/1950??Vyhláška o přeložení sídla krajského vojenského velitelství Gottwaldov 
54/1950??Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání 
54/1950??Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání 
64/1950??Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
64/1950??Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
65/1950??Zákon o hospodaření lesními semeny a sazenicemi 
74/1950??Nařízení, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvětový film v Bratislave 
74/1950??Nařízení, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvětový film v Bratislave 
75/1950??Vládní nařízení o rozpočtech a závěrečných účtech národních výborů 
77/1950??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
78/1950??Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950 
78/1950??Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950 
79/1950??Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 
82/1950??Nařízení o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel 
82/1950??Nařízení o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel 
83/1950??Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1950 
83/1950??Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1950 
84/1950??Nařízení o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku 
92/1950??Vyhláška o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů 
92/1950??Vyhláška o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů 
95/1950??Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví 
95/1950??Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví 
98/1950??Zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění 
98/1950??Zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění 
99/1950??Zákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži 
104/1950??Zákon o financování národních a komunálních podniků 
104/1950??Zákon o financování národních a komunálních podniků 
105/1950??Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových 
110/1950??Zákon o organizaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství 
112/1950??Vládní nařízení o bohosloveckých fakultách 
116/1950??Vládní nařízení jímž se stanoví u příslušníků ozbrojených sborů vyměřovací základ pro účely národního pojištění a vojenské nemocenské péče 
123/1950??Redakční sdělení 
123/1950??Redakční sdělení 
126/1950??Vládní nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů 
126/1950??Vládní nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů 
127/1950??Nařízení o přezkoušení projektů na zásobování vodou výrobních podniků a léčebných a ošetřovacích ústavů a projektů úpraven vody, jakož i o zajištění jejich provádění 
127/1950??Nařízení o přezkoušení projektů na zásobování vodou výrobních podniků a léčebných a ošetřovacích ústavů a projektů úpraven vody, jakož i o zajištění jejich provádění 
128/1950??Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou 
129/1950??Vládní nařízení o poskytnutí věrnostního přídavku horníků v roce 1950 
129/1950??Vládní nařízení o poskytnutí věrnostního přídavku horníků v roce 1950 
131/1950??Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
131/1950??Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
132/1950??Vládní nařízení, jímž se obec Roudnička připojuje k Hradci Králové 
133/1950??Nařízení o zrušení předpisů o lihovém monopolu 
133/1950??Nařízení o zrušení předpisů o lihovém monopolu 
136/1950??Redakční sdělení 
136/1950??Redakční sdělení 
138/1950??Nařízení o náhradní dávce za všeobecnou daň z lihu 
140/1950??Vládní nařízení, kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu 
140/1950??Vládní nařízení, kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu 
143/1950??Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1951 
143/1950??Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1951 
144/1950??Zákon o jednorázovém přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců 
144/1950??Zákon o jednorázovém přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců 
151/1950??Vyhláška ministra pošt o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku 
153/1950??Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1951 
153/1950??Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1951 
154/1950??Vládní nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob 
154/1950??Vládní nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob 
155/1950??Vládne nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby 
155/1950??Vládne nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby 
156/1950??Vládní nařízení o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky 
158/1950??Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950 
158/1950??Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950 
159/1950??Vládní nařízení, kterým se mění počet a působnost ministerstev 
159/1950??Vládní nařízení, kterým se mění počet a působnost ministerstev 
160/1950??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
162/1950??Nařízení, kterým se stanoví poplatky za státní arbitráž 
163/1950??Nařízení, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky 
163/1950??Nařízení, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky 
164/1950??Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky 
164/1950??Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky 
166/1950??Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví 
166/1950??Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví 
168/1950??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 
168/1950??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 
169/1950??Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů 
169/1950??Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů 
171/1950??Nařízení o zboření staveb 
181/1950??Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů 
182/1950??Zákon o zrušení Fondu národní obnovy 
182/1950??Zákon o zrušení Fondu národní obnovy 
185/1950??Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby 
186/1950??Vyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje 
186/1950??Vyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje 
192/1950??Nařízení, kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád) 
195/1950??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství 
196/1950??Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí 
196/1950??Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí 
197/1950??Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisejících v roce 1951 
197/1950??Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisejících v roce 1951 
198/1950??Vládní nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě 
198/1950??Vládní nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě 
203/1950??Vládní nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti 
203/1950??Vládní nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti 
204/1950??Vládní nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu 
204/1950??Vládní nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu 
205/1950??Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku 
206/1950??Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků 
206/1950??Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků 
207/1950??Vyhláška, kterou se určují některé místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice 
207/1950??Vyhláška, kterou se určují některé místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice 
1/1951??Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví 
4/1951??Nařízení, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev 
4/1951??Nařízení, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev 
5/1951??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti 
6/1951??Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby 
6/1951??Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby 
9/1951??Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic 
9/1951??Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic 
14/1951??Vládní nařízení o odměnách funkcionářů národních výborů 
15/1951??Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu 
16/1951??Vládní nařízení, jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu 
18/1951??Zákon o povolování náhradníků poslanců 
18/1951??Zákon o povolování náhradníků poslanců 
20/1951??Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice 
20/1951??Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice 
22/1951??Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem 
22/1951??Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem 
24/1951??Vládní nařízení o lékařích 
26/1951??Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch 
26/1951??Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch 
29/1951??Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951) 
29/1951??Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951) 
31/1951??Vládne nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov 
32/1951??Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru 
32/1951??Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru 
33/1951??Vládní nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu 
33/1951??Vládní nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu 
38/1951??Vládní nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu 
38/1951??Vládní nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu 
39/1951??Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa 
39/1951??Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa 
42/1951??Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1951 
42/1951??Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1951 
43/1951??Vládní nařízení o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu 
44/1951??Vládní nařízení, kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce 
44/1951??Vládní nařízení, kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce 
45/1951??Vládní nařízení o technické normalizaci 
47/1951??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
48/1951??Vládní nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce 
48/1951??Vládní nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce 
52/1951??Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve finanční správě 
53/1951??Vládní nařízení, kterým se vydává statut Československé pojišťovny, národního podniku 
53/1951??Vládní nařízení, kterým se vydává statut Československé pojišťovny, národního podniku 
61/1951??Zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory 
61/1951??Zákon, jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory 
68/1951??Zákon o dobrovolných organizacích a shromážděních 
68/1951??Zákon o dobrovolných organizacích a shromážděních 
72/1951??Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových padesátníků 
72/1951??Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových padesátníků 
75/1951??Nařízení, ktorým sa zriaďujú nové povereníctva 
75/1951??Nařízení, ktorým sa zriaďujú nové povereníctva 
76/1951??Vládní nařízení o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují 
76/1951??Vládní nařízení o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují 
77/1951??Vládní nařízení o středních zdravotnických pracovnících 
79/1951??Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků 
79/1951??Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků 
84/1951??Vládní nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku 
84/1951??Vládní nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku 
86/1951??Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952 
86/1951??Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952 
89/1951??Vládní nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům 
90/1951??Nařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví 
90/1951??Nařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví 
91/1951??Nařízení o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany 
94/1951??Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování 
94/1951??Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování 
96/1951??Vyhláška o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950 
96/1951??Vyhláška o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950 
97/1951??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
98/1951??Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren 
98/1951??Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren 
101/1951??Vyhláška o stažení některých drobných mincí 
101/1951??Vyhláška o stažení některých drobných mincí 
103/1951??Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči 
104/1951??Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců 
104/1951??Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců 
106/1951??Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků 
106/1951??Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků 
118/1951??Nařízení o notářských poplatcích 
120/1951??Vládní nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů 
121/1951??Vládní nařízení o změnách v referátech národních výborů 
122/1951??Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních veřejné správy 
122/1951??Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních veřejné správy 
123/1951??Nařízení o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy 
126/1951??Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku 
127/1951??Vládní nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady 
127/1951??Vládní nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady 
3/1952??Rozpočtový zákon na rok 1952 
3/1952??Rozpočtový zákon na rok 1952 
4/1952??Zákon o hygienické a protiepidemické péči 
7/1952??Zákon o přechodných opatřeních v oboru patentů 
7/1952??Zákon o přechodných opatřeních v oboru patentů 
11/1952??Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1952 
11/1952??Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1952 
12/1952??Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1952 
12/1952??Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1952 
17/1952??Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků 
17/1952??Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků 
19/1952??Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1952 
19/1952??Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1952 
23/1952??Nařízení o vkladních knížkách na jméno 
24/1952??Nařízení o organisaci preventivní a léčebné péče 
24/1952??Nařízení o organisaci preventivní a léčebné péče 
25/1952??Vládní nařízení o sloučení národních dopravních podniků - Československá plavba labská, národní podnik - a - Československá plavba oderská, národní podnik - 
25/1952??Vládní nařízení o sloučení národních dopravních podniků - Československá plavba labská, národní podnik - a - Československá plavba oderská, národní podnik - 
26/1952??Vyhláška o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků 
26/1952??Vyhláška o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků 
29/1952??Vládní nařízení, kterým se zrušuje Československý zúčtovací ústav 
29/1952??Vládní nařízení, kterým se zrušuje Československý zúčtovací ústav 
32/1952??Vládní nařízení o zrušení plodinových burs 
32/1952??Vládní nařízení o zrušení plodinových burs 
35/1952??Vládní nařízení o vymezení úkolů při výkupu zemědělských výrobků v roce 1952 
35/1952??Vládní nařízení o vymezení úkolů při výkupu zemědělských výrobků v roce 1952 
42/1952??Vládní nařízení, kterým se zřizují plánovací komise národních výborů a vydává jejich statut 
45/1952??Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru 
45/1952??Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru 
48/1952??Vládní nařízení o úpravě celního sazebníku 
49/1952??Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952 
49/1952??Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952 
50/1952??Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku 
55/1952??Vládní nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby 
58/1952??Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady 
58/1952??Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady 
60/1952??Zákon o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže 
63/1952??Vládní nařízení o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze 
63/1952??Vládní nařízení o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze 
64/1952??Ústavní zákon o soudech a prokuratuře 
66/1952??Zákon o organisaci soudů 
72/1952??Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek 
76/1952??Zákon o dani ze mzdy 
77/1952??Zákon o zemědělské dani 
78/1952??Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 
85/1952??Zákon o pojišťovnictví 
94/1952??Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení §39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů 
94/1952??Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení §39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů 
100/1952??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 
105/1952??Vládní nařízení, kterým se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953 
105/1952??Vládní nařízení, kterým se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953 
110/1952??Nařízení ministra chemického průmyslu o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích 
110/1952??Nařízení ministra chemického průmyslu o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích 
1/1953??Vyhláška o úplném znění trestního řádu 
1/1953??Vyhláška o úplném znění trestního řádu 
2/1953??Vyhláška o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku 
2/1953??Vyhláška o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku 
4/1953??Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou v roce 1953 
4/1953??Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou v roce 1953 
5/1953??Vládní nařízení o nové organisaci vládních prací 
5/1953??Vládní nařízení o nové organisaci vládních prací 
6/1953??Vládní nařízení,kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost 
6/1953??Vládní nařízení,kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost 
7/1953??Nařízení, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť 
7/1953??Nařízení, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť 
16/1953??Zákon, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952 
16/1953??Zákon, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952 
18/1953??Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují ustanovení o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
18/1953??Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují ustanovení o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
19/1953??Vyhláška o úplném znění vládního nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
19/1953??Vyhláška o úplném znění vládního nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
20/1953??Nařízení o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15 
26/1953??Rozpočtový zákon na rok 1953 
26/1953??Rozpočtový zákon na rok 1953 
32/1953??Vládní nařízení o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona 
33/1953??Zákon o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury 
38/1953??Vládní nařízení, kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele 
38/1953??Vládní nařízení, kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele 
42/1953??Vládní nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování 
42/1953??Vládní nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování 
46/1953??Vládní nařízení, kterým se začleňují nově, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího 
46/1953??Vládní nařízení, kterým se začleňují nově, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího 
48/1953??Vládní nařízení o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů 
53/1953??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb 
57/1953??Vládní nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů 
57/1953??Vládní nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů 
59/1953??Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci 
59/1953??Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci 
66/1953??Vládní nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických 
67/1953??Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku 
70/1953??Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953 
70/1953??Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953 
76/1953??Nařízení o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.) 
76/1953??Nařízení o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.) 
77/1953??Vládní nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy 
77/1953??Vládní nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy 
78/1953??Nařízení o novej organisácii povereníctev 
78/1953??Nařízení o novej organisácii povereníctev 
81/1953??Ústavní zákon o řízení národních výborů vládou 
82/1953??Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného 
82/1953??Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného 
86/1953??Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům 
86/1953??Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům 
89/1953??Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1953 
90/1953??Nařízení, kterým se provádí ustanovení § 4 odst. 2 zákona č.33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury 
99/1953??Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek 
101/1953??Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek 
101/1953??Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek 
114/1953??Vládní nařízení o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků 
2/1954??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 
2/1954??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 
3/1954??Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1954 
3/1954??Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1954 
9/1954??Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb. o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
9/1954??Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb. o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
12/1954??Ústavní zákon o národních výborech 
14/1954??Zákon o volbách do národních výborů 
15/1954??Rozpočtový zákon na rok 1954 
15/1954??Rozpočtový zákon na rok 1954 
16/1954??Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů 
16/1954??Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů 
17/1954??Vládní nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu 
17/1954??Vládní nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu 
21/1954??Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti 
26/1954??Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady 
32/1954??Vládní nařízení o úpravě některých poměrů členů národních výborů 
36/1954??Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání 
36/1954??Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání 
39/1954??Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb. 
39/1954??Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb. 
40/1954??Vládní nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev 
40/1954??Vládní nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev 
43/1954??Vyhláška ministra výkupu o úplném znění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků 
44/1954??Vládní nařízení o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy 
44/1954??Vládní nařízení o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy 
49/1954??Nařízení, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave 
49/1954??Nařízení, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave 
54/1954??Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954 
54/1954??Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954 
56/1954??Nařízení, ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti 
56/1954??Nařízení, ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti 
59/1954??Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb 
63/1954??Vládní nařízení o přenesení působnosti v oboru vědeckotechnické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu 
63/1954??Vládní nařízení o přenesení působnosti v oboru vědeckotechnické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu 
64/1954??Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům 
64/1954??Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům 
3/1955??Vládní nařízení o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu 
3/1955??Vládní nařízení o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu 
9/1955??Zákonné opatření o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 
9/1955??Zákonné opatření o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 
10/1955??Zákonné opatření, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům 
10/1955??Zákonné opatření, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům 
12/1955??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955 
12/1955??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955 
13/1955??Rozpočtový zákon na rok 1955 
13/1955??Rozpočtový zákon na rok 1955 
19/1955??Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou 
19/1955??Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou 
25/1955??Vládní nařízení, kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky 
25/1955??Vládní nařízení, kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky 
29/1955??Vládní nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky 
29/1955??Vládní nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky 
30/1955??Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky 
30/1955??Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky 
34/1955??Vládní nařízení o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu 
36/1955??Vládní nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev 
36/1955??Vládní nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev 
40/1955??Nařízení o boji proti přenosným nemocem 
42/1955??Vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice 
42/1955??Vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice 
48/1955??Vládní nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků 
48/1955??Vládní nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků 
49/1955??Nařízení o zriadení Povereníctva štátnych majetkov 
49/1955??Nařízení o zriadení Povereníctva štátnych majetkov 
56/1955??Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků 
62/1955??Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek 
62/1955??Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek 
1/1956??Nařízení o zřízení státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku 
1/1956??Nařízení o zřízení státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku 
6/1956??Rozpočtový zákon na rok 1956 
6/1956??Rozpočtový zákon na rok 1956 
11/1956??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957 
11/1956??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957 
12/1956??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Jednotného fondu pracujících 
12/1956??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Jednotného fondu pracujících 
24/1956??Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice 
24/1956??Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice 
28/1956??Vládní nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských 
28/1956??Vládní nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských 
31/1956??Zákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků 
31/1956??Zákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků 
32/1956??Vládní nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly 
32/1956??Vládní nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly 
33/1956??Ústavní zákon o slovenských národných orgánoch 
34/1956??Nařízení o zrušení niektorých povereníctev 
34/1956??Nařízení o zrušení niektorých povereníctev 
35/1956??Nařízení o zriadení Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu 
35/1956??Nařízení o zriadení Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu 
39/1956??Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska 
49/1956??Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům 
49/1956??Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům 
60/1956??Zákonné opatření, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky 
60/1956??Zákonné opatření, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky 
62/1956??Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu 
62/1956??Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu 
66/1956??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů 
68/1956??Zákon o organizaci tělesné výchovy 
69/1956??Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem 
1/1957??Vyhláška o úplném znění trestního zákona 
1/1957??Vyhláška o úplném znění trestního zákona 
3/1957??Nařízení o zriadení Povereníctva štátnej kontroly 
3/1957??Nařízení o zriadení Povereníctva štátnej kontroly 
8/1957??Vládní nařízení o vojenských zdravotnících 
8/1957??Vládní nařízení o vojenských zdravotnících 
9/1957??Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů 
9/1957??Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů 
12/1957??Vyhláška o úplném znění zákona o volbách do národních výborů 
12/1957??Vyhláška o úplném znění zákona o volbách do národních výborů 
13/1957??Zákon o čestném odznaku - Mateřství - 
13/1957??Zákon o čestném odznaku - Mateřství - 
16/1957??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957 
16/1957??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957 
19/1957??Vyhláška o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 
19/1957??Vyhláška o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 
20/1957??Vyhláška o úplném znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči 
20/1957??Vyhláška o úplném znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči 
22/1957??Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice 
22/1957??Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice 
23/1957??Zákon o podnikových fondech pracujících 
23/1957??Zákon o podnikových fondech pracujících 
25/1957??Rozpočtový zákon na rok 1957 
25/1957??Rozpočtový zákon na rok 1957 
27/1957??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze 
27/1957??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze 
32/1957??Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách 
46/1957??Vládní nařízení o technické normalisaci 
50/1957??Vládní nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil 
50/1957??Vládní nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil 
54/1957??Redakční sdělení 
54/1957??Redakční sdělení 
63/1957??Vládní nařízení, kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin 
63/1957??Vládní nařízení, kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin 
69/1957??Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959 
69/1957??Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959 
71/1957??Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani 
77/1957??Vládní nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech 
77/1957??Vládní nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech 
9/1958??Vládní nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství 
9/1958??Vládní nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství 
10/1958??Vládní nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství 
10/1958??Vládní nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství 
12/1958??Nařízení o zrušení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a o zřízení Slovenského výboru pro výstavbu 
12/1958??Nařízení o zrušení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a o zřízení Slovenského výboru pro výstavbu 
13/1958??Rozpočtový zákon na rok 1958 
13/1958??Rozpočtový zákon na rok 1958 
14/1958??Zákon o zrušení předpisů o hlavních účetních (vedoucích) a o organisaci účetní služby 
14/1958??Zákon o zrušení předpisů o hlavních účetních (vedoucích) a o organisaci účetní služby 
17/1958??Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže 
17/1958??Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže 
20/1958??Vyhláška ministra národní obrany o úplném znění branného zákona 
31/1958??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev 
31/1958??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev 
32/1958??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru 
32/1958??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru 
34/1958??Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě 
34/1958??Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě 
35/1958??Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů 
35/1958??Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů 
45/1958??Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice 
45/1958??Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice 
57/1958??Vyhláška o úplném znění vl. nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů 
57/1958??Vyhláška o úplném znění vl. nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů 
60/1958??Vládní nařízení o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství 
60/1958??Vládní nařízení o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství 
63/1958??Zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé 
63/1958??Zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé 
74/1958??Zákon o trvalém usídlení kočujících osob 
82/1958??Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově 
82/1958??Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově 
83/1958??Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru 
83/1958??Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru 
86/1958??Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice 
86/1958??Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice 
88/1958??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek 
88/1958??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek 
8/1959??Zákon, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky 
9/1959??Rozpočtový zákon na rok 1959 
9/1959??Rozpočtový zákon na rok 1959 
21/1959??Vládní nařízení o změně sídla a názvu Okresního národního výboru Praha-východ 
21/1959??Vládní nařízení o změně sídla a názvu Okresního národního výboru Praha-východ 
35/1959??Vládní nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků 
35/1959??Vládní nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků 
41/1959??Zákon o Státní plánovací komisi 
44/1959??Vládní nařízení, kterým se stanoví Statut Státní plánovací komise 
51/1959??Zákon o výkupu zemědělských výrobků 
69/1959??Nařízení, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach 
69/1959??Nařízení, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach 
70/1959??Vyhláška o úplnom znení Občianského súdneho poriadku 
70/1959??Vyhláška o úplnom znení Občianského súdneho poriadku 
79/1959??Zákon o zrušení daně z představení 
79/1959??Zákon o zrušení daně z představení 
4/1960??Vyhláška ministerstva financí o osvobození budov sloužících kulturním účelům od domovní daně 
5/1960??Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
5/1960??Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
6/1960??Vyhláška rady NV, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
6/1960??Vyhláška rady NV, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
9/1960??Vyhláška svazu výrobních družstev o úkolech orgánů výrobního družstevnictví při výkonu dozoru nad bezpečností při práci 
9/1960??Vyhláška svazu výrobních družstev o úkolech orgánů výrobního družstevnictví při výkonu dozoru nad bezpečností při práci 
10/1960??Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí 
10/1960??Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí 
13/1960??Rozpočtový zákon na rok 1960 
13/1960??Rozpočtový zákon na rok 1960 
27/1960??Vyhláška ministerstva školství a kultury o změně a doplnění vyhlášky č.9/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací 
35/1960??Ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech 
51/1960??Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu 
51/1960??Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu 
52/1960??Vládní nařízení o zrušení Státního výboru pro výstavbu 
52/1960??Vládní nařízení o zrušení Státního výboru pro výstavbu 
57/1960??Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
57/1960??Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
58/1960??Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
58/1960??Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
63/1960??Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje 
66/1960??Vládní nařízení o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů 
69/1960??Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně 
69/1960??Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně 
75/1960??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích 
75/1960??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích 
76/1960??Vládní nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a z jejich výstavby ve dvouletce 
76/1960??Vládní nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a z jejich výstavby ve dvouletce 
80/1960??Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
80/1960??Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
81/1960??Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
81/1960??Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
85/1960??Vládní vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1.březnu 1961 
85/1960??Vládní vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1.březnu 1961 
90/1960??Vyhláška o přenesení některých úkolů bývalého Fondu národní obnovy v Bratislavě na výkonné orgány některých okresních národních výborů 
90/1960??Vyhláška o přenesení některých úkolů bývalého Fondu národní obnovy v Bratislavě na výkonné orgány některých okresních národních výborů 
94/1960??Vyhláška ministra financí o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků 
95/1960??Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu 
95/1960??Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu 
100/1960??Ústava Československé socialistické republiky 
101/1960??Zákon o sloučení některých ministerstev, o převzetí řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví 
101/1960??Zákon o sloučení některých ministerstev, o převzetí řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví 
102/1960??Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze 
102/1960??Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze 
104/1960??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav 
104/1960??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav 
105/1960??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě 
105/1960??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě 
110/1960??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády 
110/1960??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády 
147/1960??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem 
147/1960??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem 
148/1960??Vyhláška rady Východočeského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně 
148/1960??Vyhláška rady Východočeského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně 
159/1960??Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č.85/1952 Sb., o pojišťovnictví 
159/1960??Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č.85/1952 Sb., o pojišťovnictví 
161/1960??Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů 
161/1960??Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů 
162/1960??Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 243/1953 Ú.l. (č. 285/1953 Ú.v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám 
162/1960??Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 243/1953 Ú.l. (č. 285/1953 Ú.v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám 
166/1960??Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) 
173/1960??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
173/1960??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
179/1960??Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova 
179/1960??Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova 
181/1960??Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961 
181/1960??Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961 
185/1960??Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům 
190/1960??Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č.66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů 
190/1960??Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č.66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů 
192/1960??Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu 
193/1960??Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se zrušuje vyhláška č.80/1953 Ú.l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru 
193/1960??Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se zrušuje vyhláška č.80/1953 Ú.l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru 
194/1960??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
194/1960??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
4/1961??Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi 
4/1961??Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi 
5/1961??Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění vl.nařízení č. 44/1959 Sb.,kterým se stanoví statut Státní plánovací komise 
5/1961??Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění vl.nařízení č. 44/1959 Sb.,kterým se stanoví statut Státní plánovací komise 
6/1961??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
6/1961??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
9/1961??Rozpočtový zákon na rok 1961 
9/1961??Rozpočtový zákon na rok 1961 
17/1961??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu 
18/1961??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací prováděných strojními početními stanicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství 
23/1961??Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací 
29/1961??Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a prototypů při vývoji vojenského materiálu 
30/1961??Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady 
30/1961??Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady 
32/1961??Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna 
32/1961??Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna 
46/1961??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
46/1961??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 
49/1961??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev 
49/1961??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev 
53/1961??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
53/1961??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
54/1961??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
54/1961??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
55/1961??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
55/1961??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
57/1961??Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o nákupu prázdných konservárenských sklenic 
60/1961??Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
61/1961??Vyhláška ministra vnitra o blokovém řízení 
64/1961??Vyhláška ministerstva spravedlnosti o náhradách příslušejících soudcům, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání 
64/1961??Vyhláška ministerstva spravedlnosti o náhradách příslušejících soudcům, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání 
67/1961??Zákon o zrušení daně z výkonů 
67/1961??Zákon o zrušení daně z výkonů 
77/1961??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 
77/1961??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 
87/1961??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády 
87/1961??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády 
89/1961??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotní péči o tělesnou výchovu 
92/1961??Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
92/1961??Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
122/1961??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
122/1961??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
129/1961??Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru 
132/1961??Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům 
134/1961??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva 
134/1961??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva 
135/1961??Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
139/1961??Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1.prosince 1961 do 31.března 1962 
139/1961??Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1.prosince 1961 do 31.března 1962 
140/1961??Trestní zákon 
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
143/1961??Zákon o domovní dani 
2/1962??Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1962 
2/1962??Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1962 
9/1962??Vyhláška vedoucího Ústředního úřadu pro věci národních výborů o úplném znění zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty 
9/1962??Vyhláška vedoucího Ústředního úřadu pro věci národních výborů o úplném znění zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty 
15/1962??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
15/1962??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
18/1962??Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1962 
18/1962??Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1962 
19/1962??Rozpočtový zákon na rok 1962 
19/1962??Rozpočtový zákon na rok 1962 
21/1962??Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav a plánované údržby silničních vozidel pro motorovou dopravu ve veřejných automobilových opravnách 
40/1962??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků 
40/1962??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků 
42/1962??Vyhláška ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů 
42/1962??Vyhláška ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů 
47/1962??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd 
47/1962??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd 
67/1962??Zákon o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav 
74/1962??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963 
74/1962??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963 
75/1962??Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú.l., o hořlavých kapalinách 
75/1962??Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú.l., o hořlavých kapalinách 
77/1962??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic 
78/1962??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic 
80/1962??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánu státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD 
80/1962??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánu státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD 
87/1962??Vládní nařízení o pedagogických institutech 
87/1962??Vládní nařízení o pedagogických institutech 
95/1962??Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1963 
95/1962??Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1963 
96/1962??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
96/1962??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 
100/1962??Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny 
101/1962??Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla 
102/1962??Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů 
105/1962??Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru 
121/1962??Zákon o hospodářské arbitráži 
122/1962??Zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci 
122/1962??Zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci 
130/1962??Vyhláška ministra financí o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu 
130/1962??Vyhláška ministra financí o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu 
1/1963??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství 
1/1963??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství 
11/1963??Rozpočtový zákon na rok 1963 
11/1963??Rozpočtový zákon na rok 1963 
17/1963??Nařízení o zřízení přírodovědecké fakulty University P.J. Šafárika v Košicích 
17/1963??Nařízení o zřízení přírodovědecké fakulty University P.J. Šafárika v Košicích 
21/1963??Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru 
39/1963??Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje 
39/1963??Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje 
70/1963??Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací 
71/1963??Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech 
71/1963??Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech 
75/1963??Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů 
75/1963??Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů 
80/1963??Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů 
82/1963??Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku 1964 
82/1963??Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku 1964 
93/1963??Vládní nařízení o úpravě celních sazeb 
94/1963??Zákon o rodině 
95/1963??Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářství (notářský řád) 
96/1963??Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství 
96/1963??Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství 
99/1963??Občanský soudní řád 
5/1964??Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1.ledna 1964 
5/1964??Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1.ledna 1964 
14/1964??Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965 
14/1964??Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965 
15/1964??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 
15/1964??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 
16/1964??Ústavní zákon o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů 
16/1964??Ústavní zákon o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů 
19/1964??Zákon, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů 
19/1964??Zákon, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů 
21/1964??Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol 
21/1964??Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol 
26/1964??Zákon o vnitrozemské plavbě 
40/1964??Občanský zákoník 
54/1964??Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků 
55/1964??Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení 
55/1964??Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení 
59/1964??Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti 
68/1964??Vyhláška ministerstva dopravy o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah 
74/1964??Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnost 
74/1964??Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnost 
90/1964??Vyhláška ministra financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 94/1960 Sb., o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků 
90/1964??Vyhláška ministra financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 94/1960 Sb., o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků 
99/1964??Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel 
109/1964??Hospodářský zákoník 
116/1964??Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž 
116/1964??Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž 
120/1964??Vládní vyhláška o úpravě důchodů některých osob 
155/1964??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona 
155/1964??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona 
164/1964??Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání 
164/1964??Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání 
165/1964??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků 
165/1964??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků 
172/1964??Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti 
172/1964??Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti 
179/1964??Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú.l., o úpravě cen za práce, prováděné početními stroji 
179/1964??Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú.l., o úpravě cen za práce, prováděné početními stroji 
184/1964??Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestních činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů 
184/1964??Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestních činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů 
202/1964??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965 
202/1964??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965 
211/1964??Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek 
17/1965??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě-Porubě odnímá působnost stavebního úřadu 
17/1965??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě-Porubě odnímá působnost stavebního úřadu 
21/1965??Vyhláška státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb 
21/1965??Vyhláška státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb 
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
40/1965??Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o určení podniku - Art Centrum, československé středisko výtvarných umění - k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění 
44/1965??Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Sb., o nákupu prázdných konzervárenských sklenic 
44/1965??Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Sb., o nákupu prázdných konzervárenských sklenic 
65/1965??Zákoník práce 
83/1965??Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jana HUSA 
83/1965??Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 550. výročí upálení mistra Jana HUSA 
84/1965??Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
84/1965??Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
86/1965??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost stavebního úřadu 
86/1965??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost stavebního úřadu 
87/1965??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu 
87/1965??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu 
88/1965??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky 
88/1965??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky 
97/1965??Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se odnímá některým místním národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu 
97/1965??Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se odnímá některým místním národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu 
98/1965??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu a mění se obvod působnosti 
98/1965??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu a mění se obvod působnosti 
100/1965??Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o zrušení povinného odprodeje sádla 
100/1965??Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o zrušení povinného odprodeje sádla 
116/1965??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb. o hospodářské arbitráži 
122/1965??Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků 
122/1965??Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků 
137/1965??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 
137/1965??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 
147/1965??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu 
147/1965??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu 
152/1965??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků 
152/1965??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků 
153/1965??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod 
153/1965??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod 
154/1965??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod 
154/1965??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod 
155/1965??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod 
155/1965??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod 
1/1966??Vyhláška vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování 
1/1966??Vyhláška vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování 
13/1966??Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú.l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech 
13/1966??Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú.l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
30/1966??Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou 
36/1966??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy 
36/1966??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy 
38/1966??Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 
38/1966??Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 
59/1966??Vládní nařízení o prodloužení základní služby některým vojákům útvarů silničního vojska v roce 1966 
59/1966??Vládní nařízení o prodloužení základní služby některým vojákům útvarů silničního vojska v roce 1966 
75/1966??Vyhláška předsedy vlády o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy 
75/1966??Vyhláška předsedy vlády o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy 
77/1966??Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy 
77/1966??Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy 
83/1966??Zákon o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky 
83/1966??Zákon o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky 
88/1966??Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
88/1966??Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
99/1966??Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 
99/1966??Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 
107/1966??Vyhláška Státní komise pro techniku o dokumentaci staveb 
109/1966??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniků Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb. 
109/1966??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniků Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb. 
1/1967??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů 
1/1967??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů 
2/1967??Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích 
2/1967??Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích 
13/1967??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů 
13/1967??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů 
22/1967??Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací 
28/1967??Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností 
28/1967??Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností 
31/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československé televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů 
31/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československé televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů 
39/1967??Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa 
39/1967??Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa 
40/1967??Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa 
40/1967??Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa 
50/1967??Zákon o státním rozpočtu na rok 1967 
50/1967??Zákon o státním rozpočtu na rok 1967 
52/1967??Vládní vyhláška, kterou se zrušuje vládní vyhláška č.120/1964 Sb., o úpravě důchodů některých osob 
52/1967??Vládní vyhláška, kterou se zrušuje vládní vyhláška č.120/1964 Sb., o úpravě důchodů některých osob 
53/1967??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
53/1967??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
55/1967??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 
74/1967??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje Městský národní výbor v Kostelci nad Orlicí stavebním úřadem 
74/1967??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje Městský národní výbor v Kostelci nad Orlicí stavebním úřadem 
76/1967??Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. Výročí založení university v Bratislavě 
76/1967??Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. Výročí založení university v Bratislavě 
79/1967??Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
79/1967??Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
80/1967??Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu 
80/1967??Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu 
93/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Uniccopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
93/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Uniccopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
99/1967??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce 
99/1967??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce 
106/1967??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži 
110/1967??Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze 
119/1967??Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se prodlužuje účinnost úprav některých hospodářských závazkových vztahů 
119/1967??Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se prodlužuje účinnost úprav některých hospodářských závazkových vztahů 
120/1967??Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě 
120/1967??Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě 
123/1967??Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat 
123/1967??Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat 
125/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
125/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
126/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
126/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
127/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
127/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
128/1967??Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 
128/1967??Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 
129/1967??Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy 
129/1967??Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy 
133/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu 
133/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu 
134/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú.l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhl. č. 147/1965 Sb. 
134/1967??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú.l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhl. č. 147/1965 Sb. 
8/1968??Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních 
8/1968??Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních 
14/1968??Vyhláška ministerstva financí o úlevách na domovní dani 
23/1968??Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném 
23/1968??Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném 
28/1968??Ústavní zákon o doplnění článku 91 ústavy 
41/1968??Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se odnímá Městskému národnímu výboru v Boru, okres Tachov, působnost stavebního úřadu 
41/1968??Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se odnímá Městskému národnímu výboru v Boru, okres Tachov, působnost stavebního úřadu 
48/1968??Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968 
48/1968??Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968 
49/1968??Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem 
49/1968??Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem 
51/1968??Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných mincí 
51/1968??Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných mincí 
58/1968??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu 
64/1968??Vládní nařízení o dodatkovém odvodu ze stavební činnosti 
64/1968??Vládní nařízení o dodatkovém odvodu ze stavební činnosti 
65/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
65/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
66/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuj vyhláška č. 126/1967 Sb., o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
66/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuj vyhláška č. 126/1967 Sb., o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
68/1968??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
68/1968??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
69/1968??Vládní nařízení, kterým se zrušuje statut Ústřední publikační správy 
69/1968??Vládní nařízení, kterým se zrušuje statut Ústřední publikační správy 
77/1968??Ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky 
77/1968??Ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky 
81/1968??Ústavní zákon, jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců 
82/1968??Zákon o soudní rehabilitaci 
85/1968??Zákon, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech 
95/1968??Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění 
100/1968??Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú.l. (č.27/1954 Ú.v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií 
100/1968??Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú.l. (č.27/1954 Ú.v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií 
101/1968??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic 
101/1968??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic 
105/1968??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství 
105/1968??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství 
110/1968??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady 
110/1968??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady 
116/1968??Vládní nařízení o další změně názvů některých fakult 
116/1968??Vládní nařízení o další změně názvů některých fakult 
121/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 
128/1968??Zákon o Národní frontě 
129/1968??Zákon o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek 
129/1968??Zákon o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek 
130/1968??Zákon o přechodné úpravě některých lhůt 
130/1968??Zákon o přechodné úpravě některých lhůt 
133/1968??Vyhláška Ústřední rady odborů o kolektivních smlouvách 
138/1968??Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu 
138/1968??Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu 
141/1968??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
141/1968??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
142/1968??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
142/1968??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
143/1968??Ústavní zákon o československé federaci 
150/1968??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se prodlužuje platnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 
150/1968??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se prodlužuje platnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 
151/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970 
151/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970 
152/1968??Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se vyhlašuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
152/1968??Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se vyhlašuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
155/1968??Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek 
155/1968??Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek 
156/1968??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat 
158/1968??Zákon o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních 
158/1968??Zákon o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních 
161/1968??Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení 
161/1968??Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení 
170/1968??Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu 
170/1968??Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu 
182/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání 
188/1968??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
188/1968??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
193/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
193/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
194/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
194/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
195/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
195/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
196/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
196/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 
197/1968??Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady 
197/1968??Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady 
198/1968??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
198/1968??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
202/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů 
202/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů 
10/1969??Ústavní zákon o Radě obrany státu 
10/1969??Ústavní zákon o Radě obrany státu 
22/1969??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
22/1969??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
23/1969??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
23/1969??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
24/1969??Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o důchodové dani 
24/1969??Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o důchodové dani 
43/1969??Vyhláška Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí 
43/1969??Vyhláška Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí 
50/1969??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
50/1969??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
51/1969??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
51/1969??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
57/1969??Ústavní zákon, jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb. 
59/1969??Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání 
59/1969??Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání 
65/1969??Vládní nařízení Československé socialistické republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci 
65/1969??Vládní nařízení Československé socialistické republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci 
68/1969??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
68/1969??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
75/1969??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1969 
75/1969??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1969 
76/1969??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969 
76/1969??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969 
78/1969??Zákonné opatření předsednictva České národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel 
78/1969??Zákonné opatření předsednictva České národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel 
83/1969??Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně 
83/1969??Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně 
98/1969??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
98/1969??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
106/1969??Vyhláška Rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
106/1969??Vyhláška Rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
108/1969??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
108/1969??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
112/1969??Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva dopravy č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek 
112/1969??Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva dopravy č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek 
113/1969??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
113/1969??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
117/1969??Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů 
117/1969??Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů 
123/1969??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
123/1969??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
127/1969??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
127/1969??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
133/1969??Zákon, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 
138/1969??Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě 
138/1969??Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě 
139/1969??Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu, kterou se prodlužuje účinnost vyhlášky č.55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 
139/1969??Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu, kterou se prodlužuje účinnost vyhlášky č.55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 
144/1969??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat 
144/1969??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat 
155/1969??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy 
160/1969??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1970 
160/1969??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1970 
161/1969??Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině 
161/1969??Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině 
164/1969??Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 
164/1969??Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 
172/1969??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970 
172/1969??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970 
175/1969??Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu 
175/1969??Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu 
176/1969??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
176/1969??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
1/1970??Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení 
5/1970??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
5/1970??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
15/1970??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky 
15/1970??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky 
19/1970??Zákon o organizaci soudů a volbách soudců (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
20/1970??Zákon o prokuratuře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
24/1970??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přechodném prodloužení pracovní doby a o přesunech pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1970 
24/1970??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přechodném prodloužení pracovní doby a o přesunech pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1970 
34/1970??Zákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky 
34/1970??Zákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky 
38/1970??Nařízení vlády České socialistické republiky o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality 
38/1970??Nařízení vlády České socialistické republiky o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality 
46/1970??Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky o přizpůsobení organizace soudů a státních notářství změnám území hlavního města Prahy 
46/1970??Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky o přizpůsobení organizace soudů a státních notářství změnám území hlavního města Prahy 
52/1970??Ústavní zákon o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů 
52/1970??Ústavní zákon o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů 
55/1970??Vyhláška Federálního statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970 
55/1970??Vyhláška Federálního statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970 
56/1970??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
56/1970??Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
62/1970??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod dosídlencům ve vymezeném území pohraničí 
62/1970??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod dosídlencům ve vymezeném území pohraničí 
85/1970??Vyhláška rady Severomoravského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
85/1970??Vyhláška rady Severomoravského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
102/1970??Zákon o změnách a doplnění zákona č. 133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 
102/1970??Zákon o změnách a doplnění zákona č. 133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 
105/1970??Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení činnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě 
105/1970??Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení činnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě 
106/1970??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1971 
106/1970??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1971 
108/1970??Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
108/1970??Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
122/1970??Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb 
122/1970??Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb 
123/1970??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 144/1969 Sb. 
125/1970??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
127/1970??Ústavní zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice 
127/1970??Ústavní zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice 
133/1970??Zákon o působnosti federálních ministerstev 
135/1970??Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971 
135/1970??Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971 
136/1970??Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací 
139/1970??Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži 
146/1970??Zákon, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě 
146/1970??Zákon, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě 
147/1970??Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
147/1970??Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
148/1970??Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971 
148/1970??Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971 
149/1970??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod dosídlencům v sokolovské oblasti 
149/1970??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod dosídlencům v sokolovské oblasti 
163/1970??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu 
4/1971??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 133/1968 Sb., o kolektivních smlouvách 
4/1971??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 133/1968 Sb., o kolektivních smlouvách 
8/1971??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
8/1971??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
18/1971??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
18/1971??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
22/1971??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad 
38/1971??Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
43/1971??Ústavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci 
45/1971??Zákon o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971 
45/1971??Zákon o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971 
47/1971??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 
52/1971??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
52/1971??Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
59/1971??Zákon České národní rady kterým se mění zákon České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971 
59/1971??Zákon České národní rady kterým se mění zákon České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971 
67/1971??Vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů 
69/1971??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se odnímá Městským národním výborům ve Velkých Pavlovicích a Kloboukách u Brna, okres Břeclav, působnost stavebního úřadu 
69/1971??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se odnímá Městským národním výborům ve Velkých Pavlovicích a Kloboukách u Brna, okres Břeclav, působnost stavebního úřadu 
89/1971??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31.prosince 1971 
89/1971??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31.prosince 1971 
100/1971??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
100/1971??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 
101/1971??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 - 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu) 
101/1971??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 - 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu) 
104/1971??Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu vojenských soudů 
104/1971??Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu vojenských soudů 
106/1971??Zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení 
106/1971??Zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení 
115/1971??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975 
115/1971??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975 
134/1971??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem I. stupně 
134/1971??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem I. stupně 
144/1971??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972 
144/1971??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972 
145/1971??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže 
145/1971??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže 
146/1971??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
146/1971??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
147/1971??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 
147/1971??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 
166/1971??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1968 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb 
9/1972??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí 
22/1972??Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení příslušnosti Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v některých hospodářských sporech 
22/1972??Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení příslušnosti Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v některých hospodářských sporech 
56/1972??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády ČSSR č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad 
56/1972??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády ČSSR č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad 
69/1972??Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Univerzity Karlovy v Praze 
69/1972??Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Univerzity Karlovy v Praze 
76/1972??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností 
76/1972??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností 
81/1972??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973 
81/1972??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973 
89/1972??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. 
89/1972??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. 
98/1972??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1973 
98/1972??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1973 
108/1972??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973 
108/1972??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973 
118/1972??Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí o pokladních operacích v socialistických organizacích 
4/1973??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o převodu části předmětu činnosti Omnipolu, podniku zahraničního obchodu, do Merkurie, podniku zahraničního obchodu 
4/1973??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o převodu části předmětu činnosti Omnipolu, podniku zahraničního obchodu, do Merkurie, podniku zahraničního obchodu 
8/1973??Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
8/1973??Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 
14/1973??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům 
14/1973??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům 
26/1973??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů 
26/1973??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů 
62/1973??Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách 
73/1973??Zákon o branné výchově 
74/1973??Zákon, kterým se mění zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních 
74/1973??Zákon, kterým se mění zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních 
102/1973??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974 
102/1973??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974 
104/1973??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací 
106/1973??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o udělování vědeckých hodností Ústavy marxismu-leninismu ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Komunistické strany Slovenské 
106/1973??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o udělování vědeckých hodností Ústavy marxismu-leninismu ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Komunistické strany Slovenské 
112/1973??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další místní národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně 
112/1973??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další místní národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně 
137/1973??Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách 
154/1973??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům 
156/1973??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1974 
156/1973??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1974 
158/1973??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev 
158/1973??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev 
163/1973??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
165/1973??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974 
165/1973??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974 
168/1973??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o náhradě škody vzniklé při branné výchově 
168/1973??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o náhradě škody vzniklé při branné výchově 
26/1974??Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů 
26/1974??Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů 
27/1974??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně 
27/1974??Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně 
28/1974??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně z motorových vozidel 
28/1974??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně z motorových vozidel 
29/1974??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 99/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel 
29/1974??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 99/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel 
35/1974??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška č. 102/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974 
35/1974??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška č. 102/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974 
40/1974??Zákon o Sboru národní bezpečnosti 
47/1974??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o změně vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 Ú.l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb. 
47/1974??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o změně vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 Ú.l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb. 
48/1974??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu 
48/1974??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu 
77/1974??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975 
77/1974??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975 
81/1974??Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zrušení University 17. listopadu v Praze 
81/1974??Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zrušení University 17. listopadu v Praze 
83/1974??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 
83/1974??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 
86/1974??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých ustanovení o hospodářských závazcích na úseku zahraničního obchodu 
86/1974??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých ustanovení o hospodářských závazcích na úseku zahraničního obchodu 
97/1974??Zákon České národní rady o archivnictví 
107/1974??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady 
107/1974??Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady 
121/1974??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení 
125/1974??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975 
125/1974??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975 
126/1974??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě 
126/1974??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě 
128/1974??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975 
128/1974??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975 
129/1974??Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani 
129/1974??Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani 
131/1974??Zákon České národní rady o Národní ceně České socialistické republiky 
132/1974??Zákon České národní rady o Novinářské ceně Jana Švermy 
1/1975??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 
1/1975??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 
3/1975??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v Severomoravském kraji stavebními úřady 
3/1975??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v Severomoravském kraji stavebními úřady 
9/1975??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 77/1974 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975 
9/1975??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 77/1974 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975 
21/1975??Zákon o udělování státních cen Klementa Gottwalda 
21/1975??Zákon o udělování státních cen Klementa Gottwalda 
36/1975??Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
43/1975??Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o pravomocech odborových orgánů v souvislosti s organizací výrobních hospodářských jednotek a jejich statuty, schválené usnesením předsednictva ÚRO ze dne 5. února 1975 
43/1975??Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o pravomocech odborových orgánů v souvislosti s organizací výrobních hospodářských jednotek a jejich statuty, schválené usnesením předsednictva ÚRO ze dne 5. února 1975 
50/1975??Ústavní zákon, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
108/1975??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v Severomoravském kraji stavebním úřadem 
108/1975??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v Severomoravském kraji stavebním úřadem 
126/1975??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1976 
126/1975??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1976 
127/1975??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí o nadstandardním vybavení bytů 
140/1975??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky,kterou se mění vyhláška č.156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat,ve znění vyhlášky č.123/1970 Sb. a vyhlášky č.89/1972 Sb. 
140/1975??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky,kterou se mění vyhláška č.156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat,ve znění vyhlášky č.123/1970 Sb. a vyhlášky č.89/1972 Sb. 
141/1975??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976 
141/1975??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976 
142/1975??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1976 
142/1975??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1976 
144/1975??Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník 
144/1975??Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník 
145/1975??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1976 
145/1975??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1976 
146/1975??Zákon České národní rady o státním rozpočtu ČSR na rok 1976 
146/1975??Zákon České národní rady o státním rozpočtu ČSR na rok 1976 
150/1975??Nařízení vlády Československé socialistické republiky,kterým pro rok 1976 se stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 
150/1975??Nařízení vlády Československé socialistické republiky,kterým pro rok 1976 se stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 
10/1976??Vyhláška rady Západočeského krajského výboru v Plzni, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 
10/1976??Vyhláška rady Západočeského krajského výboru v Plzni, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 
17/1976??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově 
53/1976??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v roce 1977 
53/1976??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v roce 1977 
67/1976??Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se pověřují národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 
67/1976??Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se pověřují národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 
69/1976??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1976-1980 (zákon o šestém pětiletém plánu) 
69/1976??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1976-1980 (zákon o šestém pětiletém plánu) 
70/1976??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1976-1980 
70/1976??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1976-1980 
110/1976??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva 
118/1976??Vyhláška Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství 
118/1976??Vyhláška Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství 
147/1976??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 
147/1976??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 
149/1976??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1977 
149/1976??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1977 
150/1976??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 
150/1976??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 
154/1976??Zákon, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení 
154/1976??Zákon, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení 
161/1976??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 
163/1976??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1977 a 1978 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 
163/1976??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1977 a 1978 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 
165/1976??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění příloha k vyhlášce č.127/1975 Sb. o nadstandardním vybavení bytů 
32/1977??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1978 
32/1977??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1978 
46/1977??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. 
46/1977??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. 
62/1977??Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací 
62/1977??Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací 
71/1977??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství 
71/1977??Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství 
88/1977??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1978 
88/1977??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1978 
89/1977??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek 
89/1977??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek 
5/1978??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů 
5/1978??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů 
28/1978??Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 
28/1978??Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 
29/1978??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád 
29/1978??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád 
43/1978??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979 
43/1978??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979 
48/1978??Nařízení o vedení podnikového rejstříku pro obvod krajského soudu v Bratislavě a pro obvod městského soudu v Bratislavě 
48/1978??Nařízení o vedení podnikového rejstříku pro obvod krajského soudu v Bratislavě a pro obvod městského soudu v Bratislavě 
57/1978??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV. 
57/1978??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV. 
58/1978??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 9/1972 Sb. o úpravě celních sazeb a zboží pocházejícího z rozvojových zemí 
58/1978??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 9/1972 Sb. o úpravě celních sazeb a zboží pocházejícího z rozvojových zemí 
62/1978??Ústavní zákon, kterým se mění článek 24 odstavce 2 Ústavy Československé socialistické republiky 
73/1978??Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu,kterou se mění a doplňuje vyhláška č.137/1973 Sb. o cenách 
73/1978??Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu,kterou se mění a doplňuje vyhláška č.137/1973 Sb. o cenách 
103/1978??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích 
103/1978??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích 
116/1978??Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 
116/1978??Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 
143/1978??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv 
143/1978??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv 
145/1978??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č.156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č.123/1970 Sb. a vyhlášky č.140/1975 Sb. 
145/1978??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č.156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č.123/1970 Sb. a vyhlášky č.140/1975 Sb. 
146/1978??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979 
146/1978??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979 
147/1978??Zákon České národní rady o státním rozpočtu ČSR na rok 1979 
147/1978??Zákon České národní rady o státním rozpočtu ČSR na rok 1979 
151/1978??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací 
1/1979??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1979 a 1980 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 
1/1979??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1979 a 1980 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 
11/1979??Vyhláška federálního ministerstva dopravy o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách 
36/1979??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1979 a 1980 
36/1979??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1979 a 1980 
57/1979??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 
84/1979??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1980 
84/1979??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1980 
148/1979??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980 
148/1979??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980 
151/1979??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství 
151/1979??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství 
153/1979??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů 
160/1979??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č.110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva 
160/1979??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č.110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva 
165/1979??Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 
31/1980??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně počátku letního času v roce 1980 
31/1980??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně počátku letního času v roce 1980 
39/1980??Zákon o vysokých školách 
48/1980??Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 
49/1980??Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 
49/1980??Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 
75/1980??Vyhláška federálního ministra národní obrany, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví 
75/1980??Vyhláška federálního ministra národní obrany, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví 
79/1980??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú.l. I., o úplatách při provozování hudby 
79/1980??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú.l. I., o úplatách při provozování hudby 
81/1980??Nařízení vlády České socialistické republiky o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničním československým právnickým osobám řízeným národními výbory 
91/1980??Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích 
91/1980??Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích 
109/1980??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách 
125/1980??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany 
125/1980??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany 
147/1980??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982 
147/1980??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982 
159/1980??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb. 
159/1980??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb. 
177/1980??Ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů 
177/1980??Ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů 
178/1980??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981 
178/1980??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981 
179/1980??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 
179/1980??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 
180/1980??Zákon o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace 
182/1980??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981 
182/1980??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981 
183/1980??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení 
183/1980??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení 
17/1981??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1981 a 1982 
17/1981??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1981 a 1982 
77/1981??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
101/1981??Vyhláška federálního ministerstva vnitra o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu 
102/1981??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb. o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav 
102/1981??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb. o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav 
119/1981??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o agrochemickém zkoušení půd 
119/1981??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o agrochemickém zkoušení půd 
122/1981??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu) 
122/1981??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu) 
123/1981??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982 
123/1981??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982 
125/1981??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o pětiletém plánu) 
125/1981??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o pětiletém plánu) 
126/1981??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982 
126/1981??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982 
9/1982??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 
9/1982??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 
32/1982??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 109/1980 Sb., o přijímání ke studiu na vysokých školách 
47/1982??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků 
47/1982??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků 
49/1982??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích 
49/1982??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích 
62/1982??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
62/1982??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
70/1982??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla 
70/1982??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla 
134/1982??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) 
137/1982??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy 
137/1982??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy 
138/1982??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
138/1982??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
160/1982??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1983 
160/1982??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1983 
166/1982??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži 
173/1982??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983 
173/1982??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983 
174/1982??Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení 
182/1982??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 70/1982 Sb., o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla 
182/1982??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 70/1982 Sb., o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla 
7/1983??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č.127/1975 Sb., o nadstardardním vybavení bytů, ve znění vyhlášky č.165/1976 Sb., kterou se mění příloha k vyhlášce č.127/1975 Sb. 
7/1983??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č.127/1975 Sb., o nadstardardním vybavení bytů, ve znění vyhlášky č.165/1976 Sb., kterou se mění příloha k vyhlášce č.127/1975 Sb. 
18/1983??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1983 až 1985 
18/1983??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1983 až 1985 
19/1983??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č.47/1971 Sb.,o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 
19/1983??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č.47/1971 Sb.,o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 
37/1983??Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací 
87/1983??Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta republiky Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách, ve znění Rozkazů prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 14. června 1982 a ze dne 12. července 1983 
87/1983??Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta republiky Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách, ve znění Rozkazů prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 14. června 1982 a ze dne 12. července 1983 
89/1983??Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění vyhlášky č. 1/1970 Sb. 
105/1983??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů 
105/1983??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů 
120/1983??Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu 
120/1983??Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu 
129/1983??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v letech 1984 a 1985 
129/1983??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v letech 1984 a 1985 
140/1983??Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách 
146/1983??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1984 
146/1983??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1984 
156/1983??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984 
156/1983??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984 
2/1984??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 
4/1984??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č.40/1965 Sb., o určení podniku - Art Centrum, československé středisko výtvarných umění - k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění 
4/1984??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č.40/1965 Sb., o určení podniku - Art Centrum, československé středisko výtvarných umění - k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění 
7/1984??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se upravuje splatnost dodatkového odvodu za rok 1983 některými zemědělskými organizacemi 
7/1984??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se upravuje splatnost dodatkového odvodu za rok 1983 některými zemědělskými organizacemi 
15/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací 
33/1984??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách 
86/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 
86/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 
107/1984??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se zrušují dosud platná ustanovení vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 166/1971 Sb. ze dne 20.prosince 1971, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č.107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb, ve znění vyhlášky č.104/1973 Sb., vyhlášky č.163/1973 Sb. a vyhlášky č.37/1983 Sb. 
107/1984??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se zrušují dosud platná ustanovení vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 166/1971 Sb. ze dne 20.prosince 1971, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č.107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb, ve znění vyhlášky č.104/1973 Sb., vyhlášky č.163/1973 Sb. a vyhlášky č.37/1983 Sb. 
112/1984??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 
112/1984??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 
132/1984??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání 
132/1984??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání 
136/1984??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1985 
136/1984??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1985 
144/1984??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1985 
144/1984??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1985 
145/1984??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985 
145/1984??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985 
149/1984??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou 
149/1984??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou 
7/1985??Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se pověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 
7/1985??Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se pověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 
15/1985??Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú.l., o místním poplatku z bytů, ve znění pozdějších předpisů 
15/1985??Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú.l., o místním poplatku z bytů, ve znění pozdějších předpisů 
21/1985??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací 
21/1985??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací 
84/1985??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990 
84/1985??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990 
91/1985??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů 
94/1985??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol 
94/1985??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol 
104/1985??Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách 
110/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušují vyhlášky ministerstva financí o převzetí některých jugoslávských, polských a rumunských cenných papírů československým státem 
110/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušují vyhlášky ministerstva financí o převzetí některých jugoslávských, polských a rumunských cenných papírů československým státem 
114/1985??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986 
114/1985??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986 
115/1985??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986 
115/1985??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986 
129/1985??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986 
129/1985??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986 
130/1985??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986 
130/1985??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986 
6/1986??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1986 až 1988 
6/1986??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1986 až 1988 
22/1986??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb. 
49/1986??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 
69/1986??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí 
69/1986??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí 
81/1986??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o osmém pětiletém plánu) 
81/1986??Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o osmém pětiletém plánu) 
82/1986??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987 
82/1986??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987 
87/1986??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o pětiletém plánu) 
87/1986??Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o pětiletém plánu) 
88/1986??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987 
88/1986??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987 
89/1986??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1987 
89/1986??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1987 
18/1987??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par 
44/1987??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům 
44/1987??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům 
97/1987??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1988 
97/1987??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1988 
99/1987??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací 
99/1987??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací 
104/1987??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona 
104/1987??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona 
107/1987??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988 
107/1987??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988 
111/1987??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988 
111/1987??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988 
13/1988??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb 
14/1988??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
14/1988??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
81/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách 
99/1988??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži 
110/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory 
110/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory 
115/1988??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech 
115/1988??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech 
162/1988??Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách 
177/1988??Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, a vyhláška č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách 
177/1988??Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, a vyhláška č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách 
194/1988??Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy 
194/1988??Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy 
195/1988??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1989 
195/1988??Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1989 
197/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům 
197/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům 
207/1988??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 
207/1988??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 
214/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách 
214/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách 
217/1988??Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného 
222/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v roce 1989 
222/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v roce 1989 
223/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 
227/1988??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje 
227/1988??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje 
241/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb. 
244/1988??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona 
244/1988??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona 
10/1989??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k ochraně veřejného pořádku 
10/1989??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k ochraně veřejného pořádku 
17/1989??Zákonné opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku 
31/1989??Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění 
32/1989??Zákon o poslancích Federálního shromáždění 
32/1989??Zákon o poslancích Federálního shromáždění 
63/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti 
63/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti 
64/1989??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
64/1989??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
70/1989??Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 
70/1989??Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 
76/1989??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 
90/1989??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb. 
95/1989??Vyhláška státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 13/1988 Sb., o postupu při zvyšování rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínu dokončení u rozestavěných staveb 
95/1989??Vyhláška státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 13/1988 Sb., o postupu při zvyšování rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínu dokončení u rozestavěných staveb 
120/1989??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu 
120/1989??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu 
135/1989??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky 
151/1989??Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice 
151/1989??Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice 
161/1989??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
164/1989??Zákon České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku 
164/1989??Zákon České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku 
182/1989??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
183/1989??Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů 
183/1989??Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů 
184/1989??Zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění 
184/1989??Zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění 
194/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o zrušení některých finančněprávních předpisů 
194/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o zrušení některých finančněprávních předpisů 
201/1989??Vyhláška Státní banky československé o úvěrových vztazích socialistických organizací 
202/1989??Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací 
202/1989??Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací 
204/1989??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1986 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 
204/1989??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1986 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 
1/1990??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990 
1/1990??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990 
14/1990??Ústavní zákon o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů 
14/1990??Ústavní zákon o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů 
18/1990??Nařízení vlády České socialistické republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti 
40/1990??Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách 
42/1990??Vyhláška Státní banky československé o druhém vydání bankovek po 100 Kčs 
42/1990??Vyhláška Státní banky československé o druhém vydání bankovek po 100 Kčs 
45/1990??Ústavní zákon o zkrácení volebního období zákonodárných sborů 
45/1990??Ústavní zákon o zkrácení volebního období zákonodárných sborů 
46/1990??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
47/1990??Zákon o volbách do Federálního shromáždění 
47/1990??Zákon o volbách do Federálního shromáždění 
55/1990??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1990 až 1992 
55/1990??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1990 až 1992 
58/1990??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje 
58/1990??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje 
64/1990??Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady 
64/1990??Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady 
65/1990??Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady 
65/1990??Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady 
66/1990??Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky 
66/1990??Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky 
74/1990??Zákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti 
82/1990??Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990 
82/1990??Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990 
89/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
91/1990??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení 
91/1990??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení 
100/1990??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
101/1990??Ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky 
101/1990??Ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky 
102/1990??Ústavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky 
103/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník 
103/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník 
106/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži 
115/1990??Zákon o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky 
115/1990??Zákon o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky 
119/1990??Zákon o soudní rehabilitaci 
120/1990??Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli 
120/1990??Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli 
136/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
136/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
139/1990??Vyhláška ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury 
139/1990??Vyhláška ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury 
140/1990??Vyhláška ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů 
140/1990??Vyhláška ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů 
158/1990??Ústavní zákon, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb. 
159/1990??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
160/1990??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu 
160/1990??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu 
161/1990??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb. 
166/1990??Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace 
166/1990??Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace 
173/1990??Zákon, kterým se zrušuje zákon č.68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a který se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 
175/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon 
177/1990??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací 
177/1990??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací 
181/1990??Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti 
181/1990??Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
206/1990??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku 
207/1990??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti 
207/1990??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti 
208/1990??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění 
208/1990??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění 
210/1990??Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 
210/1990??Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 
224/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací 
224/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací 
251/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb., vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. a směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí silniční motorová vozidla 
251/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb., vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. a směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí silniční motorová vozidla 
254/1990??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje 
254/1990??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje 
284/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 
294/1990??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů 
295/1990??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
296/1990??Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky 
296/1990??Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky 
297/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy 
297/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy 
304/1990??Zákon o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění 
304/1990??Zákon o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění 
308/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti 
308/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti 
324/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
349/1990??Nařízení o změnách v organizaci Vysoké školy múzických umění v Bratislavě 
349/1990??Nařízení o změnách v organizaci Vysoké školy múzických umění v Bratislavě 
358/1990??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. konání závodu Velká pardubická 
358/1990??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. konání závodu Velká pardubická 
363/1990??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací 
363/1990??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací 
376/1990??Ústavní zákon, kterým se mění Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 
384/1990??Zákon o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti 
384/1990??Zákon o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti 
385/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky 
385/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky 
392/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 363/1990 Sb. 
392/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 363/1990 Sb. 
407/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 1/1990 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990 
407/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 1/1990 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990 
410/1990??Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1990 
410/1990??Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1990 
411/1990??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k prvnímu výročí svatořečení Anežky České 
411/1990??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k prvnímu výročí svatořečení Anežky České 
412/1990??Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989 
412/1990??Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989 
413/1990??Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960 
413/1990??Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960 
434/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti 
434/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti 
435/1990??Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 
446/1990??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 101/1981 Sb., o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu 
446/1990??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 101/1981 Sb., o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu 
457/1990??Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb. 
457/1990??Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb. 
468/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o jednorázovém odškodnění za poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru nápravné výchovy 
468/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o jednorázovém odškodnění za poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru nápravné výchovy 
475/1990??Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady 
481/1990??Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990 
481/1990??Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990 
482/1990??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů 
482/1990??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohuslava Martinů 
498/1990??Zákon o uprchlících 
499/1990??Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními 
499/1990??Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními 
530/1990??Zákon o dluhopisech 
531/1990??Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 
532/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci 
532/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci 
540/1990??Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky 
540/1990??Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky 
556/1990??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
558/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým 
558/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým 
561/1990??Vyhláška Státní banky československé, kterou se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 201/1989 Sb., o úvěrových vztazích socialistických organizací 
561/1990??Vyhláška Státní banky československé, kterou se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 201/1989 Sb., o úvěrových vztazích socialistických organizací 
563/1990??Zákon o rozpočtových pravidlech federace 
563/1990??Zákon o rozpočtových pravidlech federace 
567/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními 
567/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními 
570/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích 
571/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství 
571/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství 
572/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla 
572/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla 
574/1990??Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991 
574/1990??Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
577/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o finančním hospodaření státních podniků 
577/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o finančním hospodaření státních podniků 
585/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor 
587/1990??Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách 
587/1990??Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách 
594/1990??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 
594/1990??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 
1/1991??Zákon o zaměstnanosti 
3/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
3/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
9/1991??Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
19/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 
26/1991??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se stanoví pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky 
26/1991??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se stanoví pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky 
29/1991??Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani 
29/1991??Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani 
56/1991??Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění 
56/1991??Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění 
60/1991??Vyhláška Státní banky československé o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky 
60/1991??Vyhláška Státní banky československé o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky 
63/1991??Zákon o ochraně hospodářské soutěže 
81/1991??Zákon České národní rady, kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy 
81/1991??Zákon České národní rady, kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy 
85/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky 
91/1991??Ústavní zákon o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky 
108/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce 
121/1991??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia 
121/1991??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia 
133/1991??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb. 
133/1991??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb. 
135/1991??Zákon o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky 
136/1991??Zákon o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků 
136/1991??Zákon o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků 
150/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace 
150/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace 
154/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce 
164/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 
175/1991??Nařízení vlády České republiky o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice 
175/1991??Nařízení vlády České republiky o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice 
194/1991??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Antonína Dvořáka 
194/1991??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Antonína Dvořáka 
199/1991??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta 
199/1991??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta 
205/1991??Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací 
213/1991??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel 
216/1991??Zákon o cestovních dokladech a cestování do zahraničí 
217/1991??Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb. 
217/1991??Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb. 
223/1991??Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise č. 104/1985 Sb., o palivových a energetických základnách 
223/1991??Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise č. 104/1985 Sb., o palivových a energetických základnách 
224/1991??Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách, ve znění vyhlášky č. 40/1990 Sb. 
224/1991??Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách, ve znění vyhlášky č. 40/1990 Sb. 
232/1991??Zákon České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 
232/1991??Zákon České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 
234/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce 
245/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 
245/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 
258/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti 
258/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti 
263/1991??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v jaderné energetice 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
311/1991??Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství 
312/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 
312/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 
313/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 
313/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 
326/1991??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 
326/1991??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 
327/1991??Ústavní zákon o referendu 
327/1991??Ústavní zákon o referendu 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
329/1991??Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1991 
329/1991??Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1991 
331/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí 
334/1991??Zákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
336/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu dovozu sběrového papíru 
347/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
396/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb. a č. 234/1991 Sb. 
400/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
402/1991??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivy lázní Karlových Varů, Mariánských Lázní a Piešťan 
402/1991??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivy lázní Karlových Varů, Mariánských Lázní a Piešťan 
405/1991??Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice 
405/1991??Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
468/1991??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
472/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
472/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
476/1991??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání 
486/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení obchodování s Iráckou republikou 
490/1991??Zákon o způsobu provádění referenda 
490/1991??Zákon o způsobu provádění referenda 
491/1991??Zákon o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a o řízení před ním 
491/1991??Zákon o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a o řízení před ním 
512/1991??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí 
513/1991??Obchodní zákoník 
522/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích 
523/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášky č. 154/1991 Sb., vyhlášky č. 234/1991 Sb. a vyhlášky č. 396/1991 Sb. 
539/1991??Zákon, kterým se doplňuje hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
539/1991??Zákon, kterým se doplňuje hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
550/1991??Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
555/1991??Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 91/1985 Sb., o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů 
555/1991??Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 91/1985 Sb., o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů 
560/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 
562/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace 
562/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace 
565/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb. a č. 523/1991 Sb. 
568/1991??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
569/1991??Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky 
578/1991??Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů 
578/1991??Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů 
579/1991??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
579/1991??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
2/1992??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
2/1992??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
34/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení 
37/1992??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
59/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 Sb. 
59/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 Sb. 
82/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se určují další pověřené obecní úřady 
112/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského 
112/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského 
123/1992??Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky 
127/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti 
127/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti 
130/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992 
130/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992 
142/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy 
142/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy 
151/1992??Zákon o platových poměrech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů 
151/1992??Zákon o platových poměrech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů 
165/1992??Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury 
165/1992??Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury 
186/1992??Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
205/1992??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů 
206/1992??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů 
211/1992??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
214/1992??Zákon o burze cenných papírů 
216/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění 
233/1992??Zákon o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 
233/1992??Zákon o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 
236/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky 
236/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky 
237/1992??Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady 
238/1992??Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu 
253/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí 
260/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992 
260/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992 
264/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony 
268/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků 
268/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků 
269/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně 
269/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně 
274/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí 
274/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí 
275/1992??Vyhláška federálního ministerstva kontroly o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování 
275/1992??Vyhláška federálního ministerstva kontroly o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování 
284/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o opatřeních hospodářské mobilizace 
304/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených 
304/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
343/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví 
343/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví 
357/1992??Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
366/1992??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
387/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí, mministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů 
387/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí, mministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů 
388/1992??Vyhláška federálního ministerstva obrany o zřízení pobočky vyššího vojenského soudu v Olomouci 
388/1992??Vyhláška federálního ministerstva obrany o zřízení pobočky vyššího vojenského soudu v Olomouci 
389/1992??Vyhláška federálního ministerstva obrany o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy 
389/1992??Vyhláška federálního ministerstva obrany o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy 
391/1992??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb. 
391/1992??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb. 
405/1992??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
405/1992??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
411/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb. 
426/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky 
434/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě 
444/1992??Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu 
454/1992??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození od dovozního cla semen cukrové řepy a lnu 
454/1992??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození od dovozního cla semen cukrové řepy a lnu 
459/1992??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
459/1992??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
463/1992??Vyhláška Státní banky československé o dalším vydávání mincí po 10 Kčs 
463/1992??Vyhláška Státní banky československé o dalším vydávání mincí po 10 Kčs 
466/1992??Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství 
467/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu 
468/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu 
468/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu 
469/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera 
469/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera 
470/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti 
470/1992??Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti 
471/1992??Zákon o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání 
471/1992??Zákon o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání 
477/1992??Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky 
477/1992??Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky 
493/1992??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony 
493/1992??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony 
494/1992??Zákon, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb., a zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků 
494/1992??Zákon, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb., a zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků 
495/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
498/1992??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
498/1992??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
515/1992??Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991 
515/1992??Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991 
516/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně o doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice 
516/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně o doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice 
531/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992 
531/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992 
543/1992??Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby 
543/1992??Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby 
583/1992??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb. 
583/1992??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb. 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
587/1992??Zákon České národní rady o spotřebních daních 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
598/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb. 
598/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb. 
600/1992??Zákon o cenných papírech 
601/1992??Zákon o zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství 
601/1992??Zákon o zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství 
615/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy 
615/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy 
618/1992??Zákon Celní zákon 
618/1992??Zákon Celní zákon 
624/1992??Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 
624/1992??Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 
1/1993??Ústava České republiky 
16/1993??Zákon České národní rady o dani silniční 
35/1993??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
44/1993??Vyhláška ministerstva financí České republiky o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty 
44/1993??Vyhláška ministerstva financí České republiky o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty 
50/1993??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění 
51/1993??Nařízení vlády České republiky o způsobu finančního vypořádání za nájem pozemků přidělených pozemkovým úřadem 
51/1993??Nařízení vlády České republiky o způsobu finančního vypořádání za nájem pozemků přidělených pozemkovým úřadem 
59/1993??Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty 
59/1993??Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty 
73/1993??Vyhláška ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku 
81/1993??Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima 
81/1993??Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima 
99/1993??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1993 a 1994 
99/1993??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1993 a 1994 
100/1993??Vyhláška ministerstva spravedlnosti o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů 
106/1993??Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny. 
106/1993??Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny. 
107/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně 
107/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně 
108/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně 
108/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně 
109/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně 
109/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně 
127/1993??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé pracovněprávní předpisy 
127/1993??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé pracovněprávní předpisy 
146/1993??Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
146/1993??Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
155/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu 
172/1993??Zákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 
172/1993??Zákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 
175/1993??Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky 
176/1993??Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
199/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních 
215/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) 
222/1993??Nařízení vlády o vydávání a použití investičních kupónů 
222/1993??Nařízení vlády o vydávání a použití investičních kupónů 
226/1993??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč 
226/1993??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč 
236/1993??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
236/1993??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
238/1993??Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek 
238/1993??Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek 
243/1993??Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží určené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatnění 
243/1993??Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží určené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatnění 
256/1993??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
256/1993??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
286/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb. 
286/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb. 
290/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
290/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
303/1993??Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 
311/1993??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
311/1993??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
317/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících 
318/1993??Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb. 
318/1993??Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb. 
325/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
325/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
326/1993??Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie 
326/1993??Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie 
334/1993??Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 
66/1994??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 20 Kč 
66/1994??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 20 Kč 
72/1994??Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) 
73/1994??Vyhláška Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot 
85/1994??Zákon č. 85/1994 Sb. ČR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1994, zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 10/1993, 72/1994, 337/1992, 35/1993, 325/1993, 157/1993, 302/1993, 315/1993, 323/1993, 18/1993, 322/1993 a dalších 
87/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace 
104/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace 
105/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace 
105/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace 
134/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
134/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
142/1994??Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku 
144/1994??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty 
149/1994??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb. 
150/1994??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky 
168/1994??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor 
184/1994??Nařízení vlády o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 
185/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace 
188/1994??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
188/1994??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
190/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky 
199/1994??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
205/1994??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994 
205/1994??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994 
217/1994??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce 
219/1994??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem 
232/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše 
232/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše 
233/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky 
249/1994??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
249/1994??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
251/1994??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů 
251/1994??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů 
268/1994??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 
268/1994??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 
270/1994??Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady 
270/1994??Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady 
271/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku - Ropovod Ingolstadt - 
271/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku - Ropovod Ingolstadt - 
273/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. 
4/1995??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
4/1995??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
10/1995??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ralsko 
10/1995??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ralsko 
11/1995??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Mladá 
11/1995??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Mladá 
16/1995??Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz brambor 
16/1995??Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz brambor 
19/1995??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1995 až 1997 
19/1995??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1995 až 1997 
29/1995??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním opatření ve mzdové oblasti 
30/1995??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
42/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb. 
49/1995??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení 
51/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě 
61/1995??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 144/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty 
61/1995??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 144/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty 
62/1995??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti zahraničního obchodu 
62/1995??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti zahraničního obchodu 
77/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce 
77/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
145/1995??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb. 
145/1995??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb. 
175/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. 
175/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. 
187/1995??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 168/1994 Sb. 
187/1995??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 168/1994 Sb. 
198/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. 
211/1995??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
211/1995??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
221/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o znaleckých komisích 
241/1995??Zákon o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci 
241/1995??Zákon o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci 
247/1995??Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
248/1995??Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
259/1995??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Cheb 
260/1995??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 2. doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace 
260/1995??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 2. doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace 
266/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu 
266/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu 
274/1995??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. 
292/1995??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku 
292/1995??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku 
302/1995??Zákon, kterým se mění zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů 
305/1995??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 
305/1995??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 
311/1995??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
311/1995??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
314/1995??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví územní působnost Okresní veterinární správy v Šumperku též pro územní obvod okresu Jeseník 
314/1995??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví územní působnost Okresní veterinární správy v Šumperku též pro územní obvod okresu Jeseník 
315/1995??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady 
316/1995??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady 
316/1995??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady 
17/1996??Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč 
17/1996??Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč 
24/1996??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 
24/1996??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 
51/1996??Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem 
60/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. a vyhlášky č. 198/1995 Sb. 
64/1996??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního celku okresu Litoměřice 
68/1996??Zákon o zrušení zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a k oblastem Republiky Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb. a zákona č. 302/1995 Sb. 
68/1996??Zákon o zrušení zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a k oblastem Republiky Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb. a zákona č. 302/1995 Sb. 
126/1996??Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 267/1993 Sb. 
127/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele 
137/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
138/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
150/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. 
150/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. 
177/1996??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 
180/1996??Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní celní opatření 
180/1996??Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní celní opatření 
221/1996??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
221/1996??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
277/1996??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
277/1996??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
285/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb., vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb. 
289/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu 
289/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu 
309/1996??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb. 
309/1996??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb. 
315/1996??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 
315/1996??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
14/1997??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. 
14/1997??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
64/1997??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko - Pardubické sídelní regionální aglomerace 
64/1997??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko - Pardubické sídelní regionální aglomerace 
73/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky 
75/1997??Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie 
75/1997??Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie 
85/1997??Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů 
86/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 
87/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin a podmínky, za kterých se jejich rozmnožovací materiál smí do konce roku 1997 uvést do oběhu jako obchodní, jeho vlastnosti a způsob kontroly 
87/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin a podmínky, za kterých se jejich rozmnožovací materiál smí do konce roku 1997 uvést do oběhu jako obchodní, jeho vlastnosti a způsob kontroly 
90/1997??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zavedení dovozního depozita 
102/1997??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita 
104/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
132/1997??Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. 
132/1997??Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. 
148/1997??Nařízení vlády o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu 
153/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb 
153/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb 
162/1997??Zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 
162/1997??Zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 
163/1997??Nařízení vlády, kterým se mění ustanovení o podmínkách, výši a splatnosti dalšího platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve druhém polopetí roku 1997 
163/1997??Nařízení vlády, kterým se mění ustanovení o podmínkách, výši a splatnosti dalšího platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve druhém polopetí roku 1997 
173/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 
176/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
190/1997??Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 
190/1997??Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 
197/1997??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997 
197/1997??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997 
204/1997??Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 
204/1997??Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 
206/1997??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, ve znění vyhlášky č. 102/1997 Sb. 
206/1997??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, ve znění vyhlášky č. 102/1997 Sb. 
212/1997??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace 
213/1997??Nařízení vlády, kterým se vyhlašují 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace 
230/1997??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/1997 Sb., kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky 
230/1997??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/1997 Sb., kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky 
248/1997??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 
248/1997??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 
282/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 219/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem 
282/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 219/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem 
290/1997??Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně 
290/1997??Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně 
303/1997??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů 
303/1997??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů 
308/1997??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů 
308/1997??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů 
348/1997??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 
348/1997??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 
1/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997) 
41/1998??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1998 až 2001 
41/1998??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1998 až 2001 
50/1998??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě 
57/1998??Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění zákona č. 175/1990 Sb. 
57/1998??Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění zákona č. 175/1990 Sb. 
84/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními 
84/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními 
90/1998??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly 
90/1998??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly 
94/1998??Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 1997 od dovozního cla 
94/1998??Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 1997 od dovozního cla 
105/1998??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
105/1998??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
121/1998??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem 
143/1998??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace 
144/1998??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín 
144/1998??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín 
147/1998??Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby 
170/1998??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění nařízení vlády č. 248/1997 Sb. 
170/1998??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění nařízení vlády č. 248/1997 Sb. 
174/1998??Nařízení vlády o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 
211/1998??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění pozdějších předpisů 
211/1998??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění pozdějších předpisů 
235/1998??Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky 
248/1998??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů 
248/1998??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů 
257/1998??Zákon, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 
257/1998??Zákon, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 
268/1998??Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry 
268/1998??Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry 
292/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví 
292/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví 
315/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi 
328/1998??Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 
328/1998??Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 
329/1998??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 235/1998 Sb., kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky 
329/1998??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 235/1998 Sb., kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky 
22/1999??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 
22/1999??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 
24/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
24/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
29/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky 
31/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů 
41/1999??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 
48/1999??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 29/1999 Sb., kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky 
48/1999??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 29/1999 Sb., kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky 
58/1999??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly 
58/1999??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly 
72/1999??Nařízení vlády o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků 
72/1999??Nařízení vlády o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků 
140/1999??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
140/1999??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
165/1999??Zákon o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 
165/1999??Zákon o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 
167/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
167/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
173/1999??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
173/1999??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
207/1999??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
207/1999??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
208/1999??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
208/1999??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
209/1999??Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy o povolení používat výbušniny a další prostředky trhací techniky 
209/1999??Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy o povolení používat výbušniny a další prostředky trhací techniky 
214/1999??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
214/1999??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
229/1999??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech 
229/1999??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech 
232/1999??Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u POJIŠŤOVNY MORAVA, a. s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997 
232/1999??Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u POJIŠŤOVNY MORAVA, a. s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997 
240/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství 
240/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství 
248/1999??Vyhláška České národní banky o platebním styku a zúčtování mezi bankami a pobočkami zahraničních bank ve dnech 31. prosince 1999 a 3. ledna 2000 
248/1999??Vyhláška České národní banky o platebním styku a zúčtování mezi bankami a pobočkami zahraničních bank ve dnech 31. prosince 1999 a 3. ledna 2000 
259/1999??Nařízení vlády o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu 
267/1999??Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání 
284/1999??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu 
296/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997) 
304/1999??Zákon o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii 
308/1999??Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry 
308/1999??Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry 
321/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
362/1999??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 
362/1999??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 
11/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí 
11/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí 
12/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezuje druh rostlin uvedený v druhovém seznamu, jehož rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly 
12/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezuje druh rostlin uvedený v druhovém seznamu, jehož rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly 
13/2000??Nařízení vlády o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii 
14/2000??Nařízení vlády o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií 
15/2000??Nařízení vlády o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii 
17/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
20/2000??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998 
20/2000??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998 
22/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
34/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
34/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
39/2000??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 
39/2000??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 
52/2000??Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku 
57/2000??Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti, ve znění pozdějších předpisů 
57/2000??Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti, ve znění pozdějších předpisů 
77/2000??Nařízení vlády o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky 
118/2000??Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
126/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů 
126/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů 
136/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují neregistrované odrůdy rostlinného druhu uvedeného v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu 
136/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují neregistrované odrůdy rostlinného druhu uvedeného v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu 
142/2000??Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou 
142/2000??Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou 
148/2000??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000 
148/2000??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000 
157/2000??Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů 
157/2000??Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů 
166/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
166/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
176/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
176/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
186/2000??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 321/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
186/2000??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 321/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
187/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000 
187/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000 
191/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu 
193/2000??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004 
193/2000??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004 
203/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů 
203/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů 
222/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví 
222/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví 
228/2000??Nařízení vlády o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele 
229/2000??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
229/2000??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
259/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
259/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
273/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách 
286/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
294/2000??Nařízení vlády o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií 
312/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
312/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
317/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 
317/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 
327/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 444/1992 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu 
327/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 444/1992 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu 
343/2000??Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady 
343/2000??Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady 
344/2000??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 
344/2000??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 
350/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků 
357/2000??Nařízení vlády o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu 
364/2000??Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů 
371/2000??Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 13/2000 Sb., o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií, nařízení vlády č. 15/2000 Sb., o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, a nařízení vlády č. 294/2000 Sb., o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií 
371/2000??Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 13/2000 Sb., o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií, nařízení vlády č. 15/2000 Sb., o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, a nařízení vlády č. 294/2000 Sb., o pozastavení účinnosti opatření podle nařízení vlády č. 14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií 
377/2000??Nařízení vlády o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu 
381/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu doporučených odrůd 
381/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu doporučených odrůd 
386/2000??Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva kultury 
386/2000??Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva kultury 
389/2000??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů 
389/2000??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
407/2000??Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 
407/2000??Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 
416/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
416/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
417/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 5/1987 V. v. ČSR NV, o některých náhradách výdajů a o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech, registrovaný v částce 11/1987 Sb. 
417/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 5/1987 V. v. ČSR NV, o některých náhradách výdajů a o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech, registrovaný v částce 11/1987 Sb. 
428/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 315/1998 Sb., o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi 
428/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 315/1998 Sb., o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi 
436/2000??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 100/1993 Sb., o nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. 
436/2000??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 100/1993 Sb., o nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. 
438/2000??Vyhláška Ministerstva financí o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím 
467/2000??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád) 
484/2000??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 
487/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001 
487/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001 
488/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 
488/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 
497/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby 
497/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby 
499/2000??Nařízení vlády o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 
500/2000??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace 
500/2000??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace 
505/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování 
505/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování 
9/2001??Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen 
9/2001??Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen 
10/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů 
10/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů 
14/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. a vyhlášky č. 175/1995 Sb. 
14/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. a vyhlášky č. 175/1995 Sb. 
20/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví 
20/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví 
48/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb. 
49/2001??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 
58/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
58/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
86/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu 
86/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu 
87/2001??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky 
87/2001??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky 
118/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách 
118/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách 
148/2001??Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii 
148/2001??Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii 
161/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
161/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
168/2001??Zákon o dálničním obchvatu Plzně 
168/2001??Zákon o dálničním obchvatu Plzně 
182/2001??Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku 
182/2001??Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku 
192/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se vydává seznam hraničních přechodů 
211/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001 
211/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001 
238/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
238/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
259/2001??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 
259/2001??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 
261/2001??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 
261/2001??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 
262/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb. 
262/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb. 
266/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001 
266/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001 
293/2001??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2002 až 2006 
293/2001??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2002 až 2006 
300/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
300/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
303/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
303/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
335/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu 
335/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu 
359/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 
359/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 
364/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů 
368/2001??Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů 
393/2001??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 
393/2001??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 
405/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz zemědělských výrobků (dextrinů a jiných modifikovaných škrobů) pro kalendářní rok 2001 
405/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz zemědělských výrobků (dextrinů a jiných modifikovaných škrobů) pro kalendářní rok 2001 
408/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. 
408/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. 
414/2001??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích a ostatních olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků 
414/2001??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích a ostatních olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků 
416/2001??Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky 
416/2001??Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky 
417/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
417/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
420/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz masa a jedlých drobů z drůbeže druhu Gallus domesticus pro kalendářní rok 2001 
420/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz masa a jedlých drobů z drůbeže druhu Gallus domesticus pro kalendářní rok 2001 
432/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 
458/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002 
458/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002 
470/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 
486/2001??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 
486/2001??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 
498/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
498/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
500/2001??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování 
500/2001??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování 
15/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
15/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
30/2002??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS 
73/2002??Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních 
79/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů 
81/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
81/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
102/2002??Nařízení vlády o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací 
102/2002??Nařízení vlády o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací 
105/2002??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích 
125/2002??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 
125/2002??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 
132/2002??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav 
132/2002??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav 
133/2002??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471 
133/2002??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471 
140/2002??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele 
140/2002??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele 
142/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb. 
148/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
148/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
161/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády 
162/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky 
162/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky 
172/2002??Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech 
172/2002??Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech 
180/2002??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění pozdějších předpisů 
181/2002??Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu 
181/2002??Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu 
184/2002??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů 
184/2002??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů 
187/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
187/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
199/2002??Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích 
199/2002??Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích 
203/2002??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002 
203/2002??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002 
211/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů 
211/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů 
215/2002??Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen 
215/2002??Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen 
222/2002??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 126/1996 Sb., kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 184/1994 Sb., o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 
222/2002??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 126/1996 Sb., kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 184/1994 Sb., o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 
223/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
223/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
251/2002??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002 
251/2002??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002 
261/2002??Zákon, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů 
261/2002??Zákon, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů 
273/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002 
273/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002 
283/2002??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu 
283/2002??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu 
287/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
300/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
300/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
301/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
301/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
302/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
302/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
322/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy 
322/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy 
327/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát 
327/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát 
347/2002??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin 
362/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky 
362/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky 
363/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb. a vyhlášky č. 142/2002 Sb. 
363/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb. a vyhlášky č. 142/2002 Sb. 
365/2002??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva financí 
365/2002??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva financí 
377/2002??Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002 
377/2002??Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002 
379/2002??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 284/1999 Sb., kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu 
379/2002??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 284/1999 Sb., kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu 
382/2002??Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního cla 
382/2002??Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního cla 
390/2002??Zákon o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 
390/2002??Zákon o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 
409/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
409/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
410/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
410/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
416/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování 
425/2002??Zákon, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003 
425/2002??Zákon, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003 
427/2002??Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. října 2002 do 31. prosince 2002 
427/2002??Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. října 2002 do 31. prosince 2002 
428/2002??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu 
430/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
430/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
431/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
431/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
444/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 191/2000 Sb., o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu 
444/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 191/2000 Sb., o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu 
470/2002??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003 
470/2002??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003 
484/2002??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 357/2000 Sb., o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a nařízení vlády 
484/2002??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 357/2000 Sb., o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a nařízení vlády 
485/2002??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
485/2002??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
488/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví, že nebude uplatněno dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002 
488/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví, že nebude uplatněno dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002 
494/2002??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem 
494/2002??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem 
516/2002??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA 
516/2002??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA 
532/2002??Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003 
532/2002??Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003 
562/2002??Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm 
7/2003??Vyhláška o vodoprávní evidenci 
11/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1996 Sb., o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele 
11/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1996 Sb., o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele 
38/2003??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
38/2003??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
39/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel 
39/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel 
47/2003??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu 
47/2003??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu 
65/2003??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
65/2003??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
79/2003??Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993 
79/2003??Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993 
82/2003??Nařízení vlády, kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky 
91/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot 
91/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot 
114/2003??Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) 
115/2003??Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) 
115/2003??Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) 
120/2003??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003 
120/2003??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003 
121/2003??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000 
121/2003??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000 
122/2003??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004 
122/2003??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004 
134/2003??Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
134/2003??Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
147/2003??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu 
147/2003??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu 
155/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
155/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
159/2003??Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob 
164/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
164/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
165/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
165/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
166/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
166/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
168/2003??Nařízení vlády o stanovení spouštěcích úrovní objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003 
168/2003??Nařízení vlády o stanovení spouštěcích úrovní objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003 
169/2003??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky 
171/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou 
171/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou 
174/2003??Zákon o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky 
174/2003??Zákon o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky 
177/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen 
177/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen 
178/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu 
178/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu 
189/2003??Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech 
189/2003??Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech 
200/2003??Vyhláška o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky 
201/2003??Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře 
202/2003??Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky 
203/2003??Vyhláška o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky 
215/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
215/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
216/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
216/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
217/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 300/2001 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně, a vyhláška č. 410/2002 Sb., o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
217/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 300/2001 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně, a vyhláška č. 410/2002 Sb., o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
220/2003??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D 47 
220/2003??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D 47 
230/2003??Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát 
230/2003??Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát 
238/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení 
238/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení 
239/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 49/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení 
239/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 49/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení 
251/2003??Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
251/2003??Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
258/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb., vyhlášky č. 48/2001 Sb. a vyhlášky č. 180/2002 Sb. 
258/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb., vyhlášky č. 48/2001 Sb. a vyhlášky č. 180/2002 Sb. 
260/2003??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 
262/2003??Vyhláška, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře 
297/2003??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 169/2003 Sb. 
297/2003??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 169/2003 Sb. 
309/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
309/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
310/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
310/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
311/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
311/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
312/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
312/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
313/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
313/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
314/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
314/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
315/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
315/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 
316/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
316/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
333/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 
339/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
339/2003??Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
348/2003??Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit 
348/2003??Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
371/2003??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004 
371/2003??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004 
391/2003??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví 
399/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA 
399/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA 
405/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 
405/2003??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 
428/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. 
50/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb. 
50/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb. 
73/2004??Nařízení vlády o zrušení lázeňského místa v obci Železnice 
73/2004??Nařízení vlády o zrušení lázeňského místa v obci Železnice 
74/2004??Vyhláška o zrušení přírodních léčebných lázní na území obce Železnice 
74/2004??Vyhláška o zrušení přírodních léčebných lázní na území obce Železnice 
110/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. 
132/2004??Vyhláška o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení 
140/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004 
140/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004 
171/2004??Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně 
171/2004??Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně 
179/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky 
183/2004??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 77/2000 Sb., o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky 
183/2004??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 77/2000 Sb., o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky 
185/2004??Zákon o Celní správě České republiky 
203/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb. 
203/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb. 
210/2004??Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu 
212/2004??Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci 
212/2004??Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci 
241/2004??Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními 
241/2004??Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními 
242/2004??Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) 
242/2004??Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) 
243/2004??Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004 
245/2004??Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem 
285/2004??Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
285/2004??Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
294/2004??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 161/2002 Sb., kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády 
294/2004??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 161/2002 Sb., kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády 
295/2004??Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států 
295/2004??Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států 
320/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci 
320/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci 
372/2004??Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí 
372/2004??Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí 
376/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. a zákona č. 428/2003 Sb. 
376/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. a zákona č. 428/2003 Sb. 
385/2004??Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů 
385/2004??Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů 
393/2004??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
393/2004??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
402/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 371/2003 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004 
402/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 371/2003 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004 
407/2004??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par 
407/2004??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
445/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát 
445/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát 
447/2004??Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu 
470/2004??Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka) 
494/2004??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě 
494/2004??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě 
529/2004??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 262/2003 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře 
529/2004??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 262/2003 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře 
542/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) 
542/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) 
569/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004 
569/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004 
571/2004??Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence 
576/2004??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005 
576/2004??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005 
579/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů 
579/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů 
590/2004??Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky 
590/2004??Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky 
591/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004 
591/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004 
617/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zrušuje vyhláška č. 110/2004 Sb, kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. 
619/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci 
638/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky 
655/2004??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti 
655/2004??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti 
658/2004??Vyhláška, kterou se mění účinnost vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
658/2004??Vyhláška, kterou se mění účinnost vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
668/2004??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel 
668/2004??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel 
676/2004??Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
695/2004??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
5/2005??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003 
5/2005??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003 
50/2005??Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005 
50/2005??Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005 
66/2005??Nařízení vlády o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky 
73/2005??Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 
83/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy 
83/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy 
119/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb. 
119/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb. 
121/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními 
121/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními 
144/2005??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006 
144/2005??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006 
145/2005??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005 
145/2005??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005 
170/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
170/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
172/2005??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006 
172/2005??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006 
199/2005??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních zařízeních 
199/2005??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních zařízeních 
202/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
202/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
224/2005??Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
224/2005??Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
246/2005??Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věst. MZ ČSR o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění pozdějších předpisů 
246/2005??Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věst. MZ ČSR o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění pozdějších předpisů 
267/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. 
267/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. 
268/2005??Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát 
271/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005 
271/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005 
273/2005??Vyhláška o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně 
273/2005??Vyhláška o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně 
278/2005??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím 
278/2005??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím 
282/2005??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 
282/2005??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 
287/2005??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005 
287/2005??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005 
305/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
306/2005??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice, ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb. 
306/2005??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice, ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb. 
315/2005??Nařízení vlády o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007 
325/2005??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 305/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
325/2005??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 305/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
335/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění pozdějších předpisů 
335/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění pozdějších předpisů 
343/2005??Zákon o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň 
343/2005??Zákon o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň 
351/2005??Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu 
358/2005??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
358/2005??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
363/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
370/2005??Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících 
370/2005??Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících 
406/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád) 
407/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů 
421/2005??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006 
421/2005??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006 
480/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 406/2005 Sb. 
480/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 406/2005 Sb. 
484/2005??Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2006 
484/2005??Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2006 
510/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb. 
510/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb. 
550/2005??Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 
550/2005??Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 
29/2006??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát 
83/2006??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem 
83/2006??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem 
101/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 
101/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 
107/2006??Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
107/2006??Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
127/2006??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin 
127/2006??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin 
137/2006??Zákon o veřejných zakázkách 
142/2006??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006 
142/2006??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006 
166/2006??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb. 
166/2006??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb. 
180/2006??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel 
180/2006??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel 
211/2006??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu 
211/2006??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu 
277/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
278/2006??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
278/2006??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
326/2006??Vyhláška o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje) 
351/2006??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů 
351/2006??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů 
354/2006??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007 
354/2006??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007 
365/2006??Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky vydané podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
365/2006??Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky vydané podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
386/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů 
386/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů 
413/2006??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka) 
413/2006??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka) 
414/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
414/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
420/2006??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007 až 2011 
420/2006??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007 až 2011 
467/2006??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení 
467/2006??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení 
471/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve znění vyhlášky č. 407/2005 Sb. 
476/2006??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007 
476/2006??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007 
508/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění pozdějších předpisů 
508/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění pozdějších předpisů 
538/2006??Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007 
538/2006??Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007 
542/2006??Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 
542/2006??Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 
565/2006??Nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání 
566/2006??Nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností 
598/2006??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky 
598/2006??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky 
601/2006??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
601/2006??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
619/2006??Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007 
619/2006??Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007 
1/2007??Zákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky 
1/2007??Zákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky 
4/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., vyhláška č. 202/2003 Sb., vyhláška č. 203/2003 Sb. a vyhláška č. 638/2004 Sb. a zrušuje vyhláška č. 200/2003 Sb. 
4/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., vyhláška č. 202/2003 Sb., vyhláška č. 203/2003 Sb. a vyhláška č. 638/2004 Sb. a zrušuje vyhláška č. 200/2003 Sb. 
7/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb. 
58/2007??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 121/1998 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem 
58/2007??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 121/1998 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem 
62/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 
81/2007??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů 
81/2007??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů 
83/2007??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 562/2002 Sb., o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm 
83/2007??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 562/2002 Sb., o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm 
167/2007??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví 
167/2007??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví 
195/2007??Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 
205/2007??Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky České národní banky 
205/2007??Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky České národní banky 
262/2007??Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky 
279/2007??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
279/2007??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
294/2007??Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008 
294/2007??Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008 
297/2007??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel 
297/2007??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel 
327/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů 
327/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů 
332/2007??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti 
332/2007??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti 
370/2007??Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty 
370/2007??Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty 
381/2007??Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách 
383/2007??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008 
383/2007??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008 
40/2008??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb. 
40/2008??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb. 
77/2008??Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu 
78/2008??Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona 
99/2008??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů 
99/2008??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů 
117/2008??Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě 
117/2008??Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě 
122/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
122/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
161/2008??Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu) 
161/2008??Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu) 
173/2008??Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996 
173/2008??Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996 
174/2008??Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993 
174/2008??Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993 
200/2008??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
200/2008??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
362/2008??Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
362/2008??Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
398/2008??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
398/2008??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
400/2008??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví 
400/2008??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví 
421/2008??Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009 
421/2008??Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009 
424/2008??Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009 
424/2008??Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009 
436/2008??Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 31. července 2009 
436/2008??Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 31. července 2009 
437/2008??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky 
437/2008??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky 
464/2008??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009 
464/2008??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009 
486/2008??Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování 
16/2009??Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva 
44/2009??Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009 
44/2009??Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009 
111/2009??Zákon o základních registrech 
122/2009??Nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole 
122/2009??Nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole 
132/2009??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností 
132/2009??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností 
150/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
150/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
170/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
170/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
184/2009??Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky 
247/2009??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015 
247/2009??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015 
256/2009??Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu 
256/2009??Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu 
275/2009??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů 
275/2009??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů 
289/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
289/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
296/2009??Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
386/2009??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010 
386/2009??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010 
389/2009??Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 
389/2009??Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 
390/2009??Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů a nařízení okresních úřadů 
390/2009??Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů a nařízení okresních úřadů 
391/2009??Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 
391/2009??Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 
392/2009??Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 5/1993 o zákazu kouření na všech pracovištích a prostorách okresního úřadu a nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 4/1997 k zamezení vzniku vážných zdravotních závad používáním vody z podzemních zdrojů zaplavených a znečištěných povrchovými vodami rozvodněné řeky Moravy 
392/2009??Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 5/1993 o zákazu kouření na všech pracovištích a prostorách okresního úřadu a nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 4/1997 k zamezení vzniku vážných zdravotních závad používáním vody z podzemních zdrojů zaplavených a znečištěných povrchovými vodami rozvodněné řeky Moravy 
393/2009??Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 1/91, o ochraně obojživelníků – třída: Amphibia 
393/2009??Vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 1/91, o ochraně obojživelníků – třída: Amphibia 
399/2009??Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů 
399/2009??Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů 
426/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb. 
426/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb. 
448/2009??Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky 
471/2009??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 
471/2009??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 
40/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně 
40/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně 
45/2010??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění pozdějších předpisů 
45/2010??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění pozdějších předpisů 
46/2010??Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
63/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva 
63/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva 
138/2010??Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje 
138/2010??Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje 
164/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 
164/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 
190/2010??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané okresními úřady a ministerstvy 
190/2010??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané okresními úřady a ministerstvy 
235/2010??Vyhláška o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek 
268/2010??Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění 
268/2010??Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění 
277/2010??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů 
277/2010??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů 
278/2010??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů 
278/2010??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů 
279/2010??Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
279/2010??Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
301/2010??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů 
301/2010??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů 
306/2010??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011 
306/2010??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011 
307/2010??Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011 
307/2010??Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011 
367/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010   
367/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010   
396/2010??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011 
396/2010??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011 
418/2010??Nařízení vlády, kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů 
418/2010??Nařízení vlády, kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů 
16/2011??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území 
16/2011??Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území 
46/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011 
46/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011 
76/2011??Zákon o přechodném snížení cen a úhrad léčiv 
76/2011??Zákon o přechodném snížení cen a úhrad léčiv 
125/2011??Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení 
157/2011??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů 
157/2011??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů 
161/2011??Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech 
161/2011??Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech 
172/2011??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje) 
172/2011??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje) 
204/2011??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. 
204/2011??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. 
222/2011??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016 
222/2011??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016 
225/2011??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky 
225/2011??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky 
252/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
252/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů